Nieuws

Uitgelicht

Nieuwe petitie tegen de hondenbelasting

Ik heb veel vragen ontvangen van medestanders die de “oude” petitie ondertekend hebben. Helaas zal de oude petitie geen uitkomst meer bieden omdat De Hoge Raad heeft uitgesproken dat Hondenbelasting mag. De belasting is gebaseerd op een wettelijke regeling vastgelegd in Art. 226 van de Gemeente Wet. Daarom moeten wij ons nu richten op politiek Den Haag. Om aandacht te vragen van de tweede kamer zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig

Art. 226 moet worden geschrapt uit de gemeente wet en daarom heb ik een nieuwe petitie opgesteld. Binnenkort zal ik alle ruim 21000 ondertekenaars van de “oude”petitie een email sturen met het verzoek hun “handtekening” te zetten onder de nieuwe petitie. Dit is nu de enige manier om ons doel te bereiken. Uw hulp is nodig. Geef het door aan alle medestanders die u kent. Als iedereen zorgt dat er 2 nieuwe handtekeningen er bij komt dan halen we de 40.000 handtekeningen met gemak.

Hier kunt u de petitie vinden.

Zonder uw steun zou ik deze strijd niet kunnen voortzetten. Bedankt daarvoor. Op naar Den Haag!
Advertenties
Uitgelicht

Open brief aan alle gemeenten in Nederland

Gemeenten onfatsoenlijk tegenover hondenbezitters
Op 24 januari 2013 heeft het gerechtshof in Den Bosch een duidelijke uitspraak gedaan in een beroepszaak, aangespannen door een inwoner van de gemeente Sitttard-Geleen. Hondenbelasting mag alleen gebruikt worden ten behoeve van honden. Omdat de gemeente Sittard-Geleen dat niet deed, was het innen van de belasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dus in strijd met Artikel 1 van de Grondwet. De rechter vernietigde de aanslag hondenbelasting. Ook werd de gemeentelijke verordening door het gerechtshof “verscheurd”.
Veel gemeenten vinden hondenbelasting een welkome aanvulling van de “gemeentekas”. Men beschouwt hondenbelasting als een algemene belasting. Maar het probleem is dat die algemene belasting niet door iedereen, maar uitsluitend door hondenbezitters wordt betaald. Het is gewoon een kwestie van fatsoen om de lasten eerlijk te verdelen. Na de uitspraak van het gerechtshof kwamen de gemeenten meteen in actie. Plotseling hebben gemeenten “hondenbeleid” en zegt men dat de hondenbelasting wordt gebruikt om het beleid te bekostigen. Veel gemeenten gaan ook gewoon door met het innen van deze onfatsoenlijke belasting.
De gemeente Sittard-Geleen heeft gezegd in cassatie te gaan tegen de uitspraak van 24 januari. Maar totdat er uitspraak in cassatie gedaan wordt, heeft geen enkele gemeente een veilige juridische basis om de hondenbelasting te innen. Gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om zich fatsoenlijk op te stellen tegenover hun burgers. Het opschorten van de hondenbelasting vind ik een vorm van fatsoenlijk gedrag in plaats van het doorgaan met innen van onrechtvaardige belasting.
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Sint-Michielsgestel hebben wel het fatsoen opgebracht om het innen van deze belasting op te schorten. De overige gemeenten sturen aanslagen de deur uit en hopen dat de burger niks doet. Hierdoor innen ze belasting die hoogst waarschijnlijk onrechtmatig is. Indien de burger geen bezwaar tegen de aanslag aantekent, verliest hij al zijn rechten. Veel burgers zijn hiervan niet op de hoogte en de gemeenten lijken daarop te rekenen.
Dus eigenlijk twee keer onfatsoenlijk: de gemeenten weten dat de verdeling van de lasten oneerlijk is. En het is niet netjes om de burger een aanslag te sturen in de hoop dat men van niets weet en de aanslag zonder bezwaar betaalt.

Bespaar uw gemeente de kosten van het afhandelen van bezwaarschriften. Toon aan dat uw gemeente wel fatsoenlijk is en schort het innen van hondenbelasting in uw gemeente op!

Met vriendelijke groeten

Gary Yanover

Landelijke actie tegen de hondenbelasting

Actie update – Tweede Kamer begint met controle op handtekeningen

Controle op de handtekeningen begint!

Het burgerinitiatiefOp 23 april jl. werd het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting aan de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven aangeboden. Van de 60.384 handtekening waren er na eerste controle maar 43.591 die op het eerste gezicht aan de wettelijke eisen voldeed.

Vanmiddag heb ik bericht ontvangen dat de steekproefsgewijs controle van de handtekeningen van start gaat.

U wordt vriendelijk verzocht alleen te reageren indien u deze brief van de Tweede Kamer Commissie ontvangt.  Volg de instructies op en reageer ook op tijd. Het doorlaten van het initiatief ligt nu in uw handen!

Bedankt voor u medewerking.

Actie update – Tweede kamer besluit handtekeningen burgerinitiatief te controleren.

Logo Tweede Kamer

Van ochtend heb ik onderstaand bericht uit de Tweede Kamer ontvangen:

“Uw burgerinitiatief “ Stop de Hondenbelasting” is besproken in de procedurevergadering van 13 juni. Hierin is besloten een steekproef te nemen over een aantal steunbetuigingen.

De aangeschreven steunbetuiger wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs te retourneren naar de commissie. U zult begrijpen dat deze werkzaamheden enige tijd  in beslag gaan nemen.

Ook rekening houdende met het aankomende zomerreces van de Kamer zal de commissie in de maanden juli en augustus niet bijeenkomen.”

========================================================================

Waarom controle?

Voor het burgerinitiatief te slagen zijn er minsten 40.000 geldige handtekeningen nodig.  Van daar dat de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer besloten heeft om de handtekeningen steekproefsgewijs te controleren.

Wat nu?

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt aan dit proces. Reageer zo spoedig mogelijk indien u wordt aangeschreven. Het slagen van het initiatief ligt nu in de handen van de mensen die worden aangeschreven!

Om iedereen op de hoogte te houden wil ik u vragen zich via Facebook te melden indien u een brief ontvangt?

Vervolg traject

Zodra alles gecontroleerd is en men overtuigd is dat er 40.000 geldige handtekeningen zijn, zal de Commissie de beslissing nemen wat er met het initiatief moet gebeuren. Zeker is dat dit wat tijd in beslag zal nemen waardoor (helaas) ook in 2020 hondenbelasting geheven mag worden.

Wordt vervolgd….

D66 steunt (momenteel?) het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting niet.

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting heeft als doel het afschaffen van de hondenbelasting in geheel Nederland. Een vaak genoemd argument tegen het afschaffen van de hondenbelasting van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag is dat: “hondenbelasting een lokale aangelegenheid is.”

Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen uit artikel 226 van de Gemeentewet. De beslissing om wel of niet gebruik te maken van deze bevoegdheid is inderdaad een lokale aangelegenheid. Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting is echter een verzoek aan de wetgevende macht – De Tweede Kamer – om artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen en de verleende bevoegdheid in te trekken. Daarom is deze kwestie zeker GEEN lokale aangelegenheid. De wetgever is degelijk aan zet.

Mevrouw M. den Boer heeft namens de Tweede Kamer fractie van D66 de Gemeentewet in haar portefeuille. Om die reden heb ik haar een fractie standpunt gevraagd en ook een afspraak met haar geprobeerd te regelen. De reactie van D66 was duidelijk:

“Wij hebben met de fractiespecialisten gesproken over uw initiatief. D66 kan dit niet steunen omdat opheffing ten koste gaat van de gemeentelijke autonomie.”

“……Tot onze spijt moet ik u laten weten dat wij uw verzoek in portefeuille houden omdat het agenda technisch niet mogelijk is een afspraak te maken…….” 

Blijkbaar vindt D66 dat het belangrijk is om de keuze om wel of niet hondenbelasting te heffen over te laten aan de gemeenten. Dat gemeenten misbruik maken van de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen lijkt D66 niet te interesseren. Dat 154 gemeenten deze belasting blijkbaar niet nodig heeft om hun begroting rond te krijgen lijkt D66 evenmin te interesseren. Het wordt echt tijd dat de inwoners van de overige 201 gemeenten die als melkkoe worden gezien, eens en vooral verlost worden van deze heffing.

Vanzelfsprekend hoop ik dat D66 t.z.t. wel tijd zal maken voor een gesprek en men zich dan realiseert dat het burgerinitiatief gaat niet om het niet gaat om gemeentebegrotingen, want daar hebben Kamerleden geen directe taak in. Wat dit burgerinitiatief wel over gaat is dat de volksvertegenwoordigers dienen verantwoordelijkheid nemen voor het afschaffen van slechte wetgeving en dat zij kijken naar de belangen van het volk en rechtvaardige (lokale) belastingen.

Ik hoop op voortschrijdend inzicht bij de fractieleden van D66 en dat de fractie tijd vindt om in gesprek te gaan over het burgerinitiatief. Mijn contactgegevens zijn bekend, ik sta altijd open voor een gesprek.

Actie update – Op bezoek bij de Tweede Kamer

 

Nu het initiatief aangeboden is aan de Tweede Kamer begint de volgende fase van de Actie Tegen de Hondenbelasting. Ik ben ervan overtuigd dat deze fase interessante gaat worden dan de eerste fase. In plaats van mijn boodschap voor “eigen parochie” te preken is de uitdaging nu om de politiek te overtuigen om de Gemeentewet te wijzigen. Op 14 mei 2019 heb ik wederom de Tweede Kamer bezocht. Daar heb ik een leuk gesprek gehad met zowel de VVD evenals Partij Voor de Dieren.

Bij de VVD werd de indruk gewekt dat ze het initiatief sympathiek vonden. Men had zich daar in mijn argumentatie verdiept en vond dat deze voor een overgroot deel hout snijdt. Tijdens een gesprek van ruim een uur hebben we o.a. gedachten gewisseld over de haalbaarheid van de noodzakelijke wetswijziging. Duidelijk werd dat de VVD voorstander is van lastenverlichting voor de burger, maar een fractie standpunt over de gevraagde wetswijziging kon de VVD die middag niet geven. Ik was blij om aanvullende informatie te kunnen aanleveren, waardoor de discussie binnen de fractie verder kan plaatsvinden. Er is afgesproken in contact te blijven.

Met de partij voor de Dieren heb ik ook een positief gesprek van ruim een uur gevoerd. Het standpunt van de partij Voor de Dieren is bekend. Deze partij is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Ook bij deze partij heb ik aanvullende informatie kunnen aanleveren. Ook hier werd afgesproken om in contact te blijven.

Zelf heb ik ook wat geleerd over onze democratie. Verandering is een kwestie van geduld. Zorg dat het trein gaat rijden en dat de fracties de mogelijkheid krijgen om rustig in te stappen. De trein komt pas op volle snelheid als de meerderheid van de fracties zijn ingestapt. Voorlopig blijft het een kwestie van geduld en lobbyen om ervoor te zorgen dat het onderwerp niet ondergesneeuwd wordt door allerlei andere zaken die de Tweede kamer moet behandelen. Mijn werkzaamheden voor de komende tijd zijn duidelijk. Ik ga verder contact zoeken met andere fracties in de Kamer.

Op 23 mei a.s. wordt het initiatief verder besproken in de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Daar wordt besloten wie in de Tweede Kamer het initiatief verder in behandeling neemt.

Wordt vervolgd……

 

Actie update

Van de Commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven van de Tweede Kamer heb ik vernomen dat het voortgang van de behandeling van het initiatief pas op 23 mei a.s. wordt besproken. Pas na deze bespreking  zal ik te horen krijgen hoe de Tweede kamer het initiatief verder gaat afhandelen.

Inmiddels blijf ik contact zoeken met de fracties in de Tweede Kamer. Helaas  lijkt het erop dat bijna alle volksvertegenwoordigers contact niet op prijs stellen.  Het goed nieuws is dat ik wel uitgenodigd ben voor een gesprek met de VVD fractie. Wordt vervolgd……

Verder ben ik uitgenodigd door Midvliet TV om een artikel op te nemen over deze actie.  Binnenkort te zien in Leidschendam en Voorburg!

Verslag over het aanbieden van het burgerinitiatief  aan de Tweede kamer 23 april 2019

Uitnodiging Tweede kamerDinsdag jl. was een bijzondere dag voor mij. Na jaren werk was het zo ver,  ik mocht het initiatief aan de Tweede Kamer aanbieden. Wat een geweldige dag wat een media aandacht en vooral wat fantastische de extra steunbetuigingen van velen van u!

Al vroeg in de ochtend – 06:50 – gaf ik mijn eerste radio interview voor Radio 1. Met het doel om tijdig in Den Haag aan te komen voor een lunch afspraak, vertrok ik rond 09:15 uur vol goede moed uit Kortgene. Mijn telefoon “ontplofte”  en dus na geen 20 minuten rijden moest ik even parkeren om het media ter word te staan. Achter en volgens :

  • NOS
  • EO- Radio 1
  • PZC
  • Een lokale omroep
  • Omroep Zeeland!

Het persbericht had zijn werk gedaan.

 

Het burgerinitiatiefIn de Tweede kamer werd ik hartelijk ontvangen o.a. door heer  Sven Koopmans voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, leden van zijn commissie en andere leden van de Tweede Kamer. Na een korte toelichting kwam ik aan het woord en mocht ik na een korte toespraak het initiatief overhandigen. Camera van de NOS aan en de microfoon van BNR onder mijn neus.

Hieronder een selectie vanuit het media:
NOS Journaal aflevering 78 (vanaf 5:00) te vinden op npostart.nl
Artikel op de site van de NOS
Interview BNR
(Opent nieuw scherm zodat u het fragment kunt beluisteren)
Omroep Zeeland (vanaf 5:23)
Artikel door Roel van Leeuwen verschillende kranten

Nu gaat deze actie een nieuwe fase in. De Tweede kamer commissie gaat de handtekeningen steekproefsgewijze controleren op juistheid. Het is mogelijk dat u een brief ontvangt. Volg de instructies anders wordt het initiatief ongeldig worden verklaard! Na verificatie van de handtekeningen wordt besloten wie precies het initiatief in de Tweede kamer gaat behandelen. Bij het behandelen van het initiatief wordt ik weer uitgenodigd om het initiatief nadere toe te lichten. Vanzelfsprekend zal ik u allemaal via deze site op de hoogte houden.

Ik wil mijn dank uitspreken aan allen die deze actie tot nu toe hebben ondersteund. Vooral voor uw steunbetuigingen en donaties. (Doneren kan altijd nog via deze link.) Verder ben ik ook dank verschuldigd aan Reinder Rustema van de Stichting Petities.nl Zonder zijn steun en adviezen was de petitie nooit zo’n succes geworden. Ook dank aan Marianne van de Wetering die mij de laatste weken heeft bijgestaan met adviezen over teksten en hoe de politiek werkt. Tenslotte een bijzonder dank een mijn gezin, vooral mijn lieve vrouw, die jaren lang mij aan heeft moeten horen over hoe de actie wel of niet liep.

Met zijn allen gaat de actie een volgende fase in. Een fase waarin ik hoop dat er uiteindelijk een wetswijziging komt waardoor de hondenbelasting wordt afgeschaft.

Wordt vervolgd…………

Groet

Gary Yanover

p.s.
Mis niks en schrijft u in om de actie te volgen. Rechtsboven aan hier kunt u zich inschrijven.  U ontvangt dan een email-bericht wanneer ik iets op de site post.

 

 

Toespraak bij aanbieding burgerinitiatief Stophondenbelasting aan de Tweede Kamer

Het burgerinitiatief

Den Haag, 23 april 2019

Geachte Voorzitter,

Vanmiddag zijn wij op uitnodiging van uw commissie naar de Tweede Kamer gekomen om namens ruim 60.000 mensen het burgerinitiatief  “Stop de hondenbelasting” aan te bieden.

Voor het entree van dit gebouw staat de “Grondwet Bank” met daarop de tekst van Artikel 1 van onze Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Blijkbaar is deze tekst niet van toepassing op hondenbezitters! Zij hebben te maken met een willekeur in de tarieven van de hondenbelasting, variërend van €15 tot
€125 voor de eerste hond en voelen zich ongelijk behandeld, omdat zij meer aan de algemene middelen van de gemeenten moeten bijdragen dan andere inwoners. Tevens wordt het houden van geen enkel andere dier in Nederland belast!

Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen aan artikel 226 van de Gemeentewet. Om deze belasting voor goed af te schaffen is een wetswijziging nodig. De Tweede Kamer is hét politieke orgaan die de bevoegdheid heeft om de Gemeentewet aan te passen. Vandaar bieden wij u vandaag dit burgerinitiatief aan met als doel artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet.

Waarom dit burgerinitiaitef? De hondenbelasting is de oudste gemeentelijke belasting die nog bestaat. Maar die vandaag de dag allang niet meer geheven wordt waarvoor deze oorspronkelijk in het leven geroepen is.

Afschaffen van de hondenbelasting is beslist géén gemeentelijke aangelegenheid. Gemeenten kunnen enkel besluiten deze belasting niet (meer) te heffen, omdat deze gemeentelijke belasting niet verplicht is. Twee op de drie gemeenten ziet hondeneigenaren nog steeds als een melkkoe. Dit moet veranderen en dat kunt ú veranderen! Net zoals het kabinet de precariobelasting op nutsbedrijven heeft afgeschaft.

Met het schrappen van artikel 226 erkent u niet alleen dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, maar ook dat het houden van een hond tegenwoordig veel sociaal maatschappelijke voordelen heeft, waardoor ook een besparing op gemeenschappelijke kosten kan  worden gerealiseerd.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een hond bevordert sociale contacten en haalt mensen uit een sociaal isolement.
  • Een hond bevordert bewegen en dat is gunstig voor iemands gezondheid.
  • Een hond is goed gezelschap voor veel eenzame mensen.
  • Een hond helpt tegen depressieve klachten en zorgt voor een geluksgevoel.
  • Een hond brengt extra veiligheid met zich mee.

Dit maatschappelijk nut zou niet langer door gemeenten belast mogen. Daarom doen wij met klem een beroep op de volksvertegenwoordigende rol van de Tweede Kamerleden. Schrap artikel 226 uit de Gemeentewet en schaf daarmee de onrechtvaardige hondenbelasting in heel het land af!

Het burgerinitiatief