Nieuws

Featured

Nieuwe petitie tegen de hondenbelasting

Ik heb veel vragen ontvangen van medestanders die de “oude” petitie ondertekend hebben. Helaas zal de oude petitie geen uitkomst meer bieden omdat De Hoge Raad heeft uitgesproken dat Hondenbelasting mag. De belasting is gebaseerd op een wettelijke regeling vastgelegd in Art. 226 van de Gemeente Wet. Daarom moeten wij ons nu richten op politiek Den Haag. Om aandacht te vragen van de tweede kamer zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig

Art. 226 moet worden geschrapt uit de gemeente wet en daarom heb ik een nieuwe petitie opgesteld. Binnenkort zal ik alle ruim 21000 ondertekenaars van de “oude”petitie een email sturen met het verzoek hun “handtekening” te zetten onder de nieuwe petitie. Dit is nu de enige manier om ons doel te bereiken. Uw hulp is nodig. Geef het door aan alle medestanders die u kent. Als iedereen zorgt dat er 2 nieuwe handtekeningen er bij komt dan halen we de 40.000 handtekeningen met gemak.

Hier kunt u de petitie vinden.

Zonder uw steun zou ik deze strijd niet kunnen voortzetten. Bedankt daarvoor. Op naar Den Haag!
Advertenties
Featured

Open brief aan alle gemeenten in Nederland

Gemeenten onfatsoenlijk tegenover hondenbezitters
Op 24 januari 2013 heeft het gerechtshof in Den Bosch een duidelijke uitspraak gedaan in een beroepszaak, aangespannen door een inwoner van de gemeente Sitttard-Geleen. Hondenbelasting mag alleen gebruikt worden ten behoeve van honden. Omdat de gemeente Sittard-Geleen dat niet deed, was het innen van de belasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dus in strijd met Artikel 1 van de Grondwet. De rechter vernietigde de aanslag hondenbelasting. Ook werd de gemeentelijke verordening door het gerechtshof “verscheurd”.
Veel gemeenten vinden hondenbelasting een welkome aanvulling van de “gemeentekas”. Men beschouwt hondenbelasting als een algemene belasting. Maar het probleem is dat die algemene belasting niet door iedereen, maar uitsluitend door hondenbezitters wordt betaald. Het is gewoon een kwestie van fatsoen om de lasten eerlijk te verdelen. Na de uitspraak van het gerechtshof kwamen de gemeenten meteen in actie. Plotseling hebben gemeenten “hondenbeleid” en zegt men dat de hondenbelasting wordt gebruikt om het beleid te bekostigen. Veel gemeenten gaan ook gewoon door met het innen van deze onfatsoenlijke belasting.
De gemeente Sittard-Geleen heeft gezegd in cassatie te gaan tegen de uitspraak van 24 januari. Maar totdat er uitspraak in cassatie gedaan wordt, heeft geen enkele gemeente een veilige juridische basis om de hondenbelasting te innen. Gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om zich fatsoenlijk op te stellen tegenover hun burgers. Het opschorten van de hondenbelasting vind ik een vorm van fatsoenlijk gedrag in plaats van het doorgaan met innen van onrechtvaardige belasting.
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Sint-Michielsgestel hebben wel het fatsoen opgebracht om het innen van deze belasting op te schorten. De overige gemeenten sturen aanslagen de deur uit en hopen dat de burger niks doet. Hierdoor innen ze belasting die hoogst waarschijnlijk onrechtmatig is. Indien de burger geen bezwaar tegen de aanslag aantekent, verliest hij al zijn rechten. Veel burgers zijn hiervan niet op de hoogte en de gemeenten lijken daarop te rekenen.
Dus eigenlijk twee keer onfatsoenlijk: de gemeenten weten dat de verdeling van de lasten oneerlijk is. En het is niet netjes om de burger een aanslag te sturen in de hoop dat men van niets weet en de aanslag zonder bezwaar betaalt.

Bespaar uw gemeente de kosten van het afhandelen van bezwaarschriften. Toon aan dat uw gemeente wel fatsoenlijk is en schort het innen van hondenbelasting in uw gemeente op!

Met vriendelijke groeten

Gary Yanover

Landelijke actie tegen de hondenbelasting

Actie update – Op bezoek bij de Tweede Kamer

 

Nu het initiatief aangeboden is aan de Tweede Kamer begint de volgende fase van de Actie Tegen de Hondenbelasting. Ik ben ervan overtuigd dat deze fase interessante gaat worden dan de eerste fase. In plaats van mijn boodschap voor “eigen parochie” te preken is de uitdaging nu om de politiek te overtuigen om de Gemeentewet te wijzigen. Op 14 mei 2019 heb ik wederom de Tweede Kamer bezocht. Daar heb ik een leuk gesprek gehad met zowel de VVD evenals Partij Voor de Dieren.

Bij de VVD werd de indruk gewekt dat ze het initiatief sympathiek vonden. Men had zich daar in mijn argumentatie verdiept en vond dat deze voor een overgroot deel hout snijdt. Tijdens een gesprek van ruim een uur hebben we o.a. gedachten gewisseld over de haalbaarheid van de noodzakelijke wetswijziging. Duidelijk werd dat de VVD voorstander is van lastenverlichting voor de burger, maar een fractie standpunt over de gevraagde wetswijziging kon de VVD die middag niet geven. Ik was blij om aanvullende informatie te kunnen aanleveren, waardoor de discussie binnen de fractie verder kan plaatsvinden. Er is afgesproken in contact te blijven.

Met de partij voor de Dieren heb ik ook een positief gesprek van ruim een uur gevoerd. Het standpunt van de partij Voor de Dieren is bekend. Deze partij is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Ook bij deze partij heb ik aanvullende informatie kunnen aanleveren. Ook hier werd afgesproken om in contact te blijven.

Zelf heb ik ook wat geleerd over onze democratie. Verandering is een kwestie van geduld. Zorg dat het trein gaat rijden en dat de fracties de mogelijkheid krijgen om rustig in te stappen. De trein komt pas op volle snelheid als de meerderheid van de fracties zijn ingestapt. Voorlopig blijft het een kwestie van geduld en lobbyen om ervoor te zorgen dat het onderwerp niet ondergesneeuwd wordt door allerlei andere zaken die de Tweede kamer moet behandelen. Mijn werkzaamheden voor de komende tijd zijn duidelijk. Ik ga verder contact zoeken met andere fracties in de Kamer.

Op 23 mei a.s. wordt het initiatief verder besproken in de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Daar wordt besloten wie in de Tweede Kamer het initiatief verder in behandeling neemt.

Wordt vervolgd……

 

Actie update

Van de Commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven van de Tweede Kamer heb ik vernomen dat het voortgang van de behandeling van het initiatief pas op 23 mei a.s. wordt besproken. Pas na deze bespreking  zal ik te horen krijgen hoe de Tweede kamer het initiatief verder gaat afhandelen.

Inmiddels blijf ik contact zoeken met de fracties in de Tweede Kamer. Helaas  lijkt het erop dat bijna alle volksvertegenwoordigers contact niet op prijs stellen.  Het goed nieuws is dat ik wel uitgenodigd ben voor een gesprek met de VVD fractie. Wordt vervolgd……

Verder ben ik uitgenodigd door Midvliet TV om een artikel op te nemen over deze actie.  Binnenkort te zien in Leidschendam en Voorburg!

Verslag over het aanbieden van het burgerinitiatief  aan de Tweede kamer 23 april 2019

Uitnodiging Tweede kamerDinsdag jl. was een bijzondere dag voor mij. Na jaren werk was het zo ver,  ik mocht het initiatief aan de Tweede Kamer aanbieden. Wat een geweldige dag wat een media aandacht en vooral wat fantastische de extra steunbetuigingen van velen van u!

Al vroeg in de ochtend – 06:50 – gaf ik mijn eerste radio interview voor Radio 1. Met het doel om tijdig in Den Haag aan te komen voor een lunch afspraak, vertrok ik rond 09:15 uur vol goede moed uit Kortgene. Mijn telefoon “ontplofte”  en dus na geen 20 minuten rijden moest ik even parkeren om het media ter word te staan. Achter en volgens :

 • NOS
 • EO- Radio 1
 • PZC
 • Een lokale omroep
 • Omroep Zeeland!

Het persbericht had zijn werk gedaan.

 

Het burgerinitiatiefIn de Tweede kamer werd ik hartelijk ontvangen o.a. door heer  Sven Koopmans voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, leden van zijn commissie en andere leden van de Tweede Kamer. Na een korte toelichting kwam ik aan het woord en mocht ik na een korte toespraak het initiatief overhandigen. Camera van de NOS aan en de microfoon van BNR onder mijn neus.

Hieronder een selectie vanuit het media:
NOS Journaal aflevering 78 (vanaf 5:00) te vinden op npostart.nl
Artikel op de site van de NOS
Interview BNR
(Opent nieuw scherm zodat u het fragment kunt beluisteren)
Omroep Zeeland (vanaf 5:23)
Artikel door Roel van Leeuwen verschillende kranten

Nu gaat deze actie een nieuwe fase in. De Tweede kamer commissie gaat de handtekeningen steekproefsgewijze controleren op juistheid. Het is mogelijk dat u een brief ontvangt. Volg de instructies anders wordt het initiatief ongeldig worden verklaard! Na verificatie van de handtekeningen wordt besloten wie precies het initiatief in de Tweede kamer gaat behandelen. Bij het behandelen van het initiatief wordt ik weer uitgenodigd om het initiatief nadere toe te lichten. Vanzelfsprekend zal ik u allemaal via deze site op de hoogte houden.

Ik wil mijn dank uitspreken aan allen die deze actie tot nu toe hebben ondersteund. Vooral voor uw steunbetuigingen en donaties. (Doneren kan altijd nog via deze link.) Verder ben ik ook dank verschuldigd aan Reinder Rustema van de Stichting Petities.nl Zonder zijn steun en adviezen was de petitie nooit zo’n succes geworden. Ook dank aan Marianne van de Wetering die mij de laatste weken heeft bijgestaan met adviezen over teksten en hoe de politiek werkt. Tenslotte een bijzonder dank een mijn gezin, vooral mijn lieve vrouw, die jaren lang mij aan heeft moeten horen over hoe de actie wel of niet liep.

Met zijn allen gaat de actie een volgende fase in. Een fase waarin ik hoop dat er uiteindelijk een wetswijziging komt waardoor de hondenbelasting wordt afgeschaft.

Wordt vervolgd…………

Groet

Gary Yanover

p.s.
Mis niks en schrijft u in om de actie te volgen. Rechtsboven aan hier kunt u zich inschrijven.  U ontvangt dan een email-bericht wanneer ik iets op de site post.

 

 

Toespraak bij aanbieding burgerinitiatief Stophondenbelasting aan de Tweede Kamer

Het burgerinitiatief

Den Haag, 23 april 2019

Geachte Voorzitter,

Vanmiddag zijn wij op uitnodiging van uw commissie naar de Tweede Kamer gekomen om namens ruim 60.000 mensen het burgerinitiatief  “Stop de hondenbelasting” aan te bieden.

Voor het entree van dit gebouw staat de “Grondwet Bank” met daarop de tekst van Artikel 1 van onze Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Blijkbaar is deze tekst niet van toepassing op hondenbezitters! Zij hebben te maken met een willekeur in de tarieven van de hondenbelasting, variërend van €15 tot
€125 voor de eerste hond en voelen zich ongelijk behandeld, omdat zij meer aan de algemene middelen van de gemeenten moeten bijdragen dan andere inwoners. Tevens wordt het houden van geen enkel andere dier in Nederland belast!

Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen aan artikel 226 van de Gemeentewet. Om deze belasting voor goed af te schaffen is een wetswijziging nodig. De Tweede Kamer is hét politieke orgaan die de bevoegdheid heeft om de Gemeentewet aan te passen. Vandaar bieden wij u vandaag dit burgerinitiatief aan met als doel artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet.

Waarom dit burgerinitiaitef? De hondenbelasting is de oudste gemeentelijke belasting die nog bestaat. Maar die vandaag de dag allang niet meer geheven wordt waarvoor deze oorspronkelijk in het leven geroepen is.

Afschaffen van de hondenbelasting is beslist géén gemeentelijke aangelegenheid. Gemeenten kunnen enkel besluiten deze belasting niet (meer) te heffen, omdat deze gemeentelijke belasting niet verplicht is. Twee op de drie gemeenten ziet hondeneigenaren nog steeds als een melkkoe. Dit moet veranderen en dat kunt ú veranderen! Net zoals het kabinet de precariobelasting op nutsbedrijven heeft afgeschaft.

Met het schrappen van artikel 226 erkent u niet alleen dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, maar ook dat het houden van een hond tegenwoordig veel sociaal maatschappelijke voordelen heeft, waardoor ook een besparing op gemeenschappelijke kosten kan  worden gerealiseerd.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een hond bevordert sociale contacten en haalt mensen uit een sociaal isolement.
 • Een hond bevordert bewegen en dat is gunstig voor iemands gezondheid.
 • Een hond is goed gezelschap voor veel eenzame mensen.
 • Een hond helpt tegen depressieve klachten en zorgt voor een geluksgevoel.
 • Een hond brengt extra veiligheid met zich mee.

Dit maatschappelijk nut zou niet langer door gemeenten belast mogen. Daarom doen wij met klem een beroep op de volksvertegenwoordigende rol van de Tweede Kamerleden. Schrap artikel 226 uit de Gemeentewet en schaf daarmee de onrechtvaardige hondenbelasting in heel het land af!

Het burgerinitiatief

Uw donatie aan de actie tegen de hondenbelasting is van harte welkom.

Ik heb me jarenlang belangeloos  voor dit initiatief ingezet en de kosten voor wat drukwerk, communicatie, website en reiskosten uit eigen zak betaald. Verder heeft de Stichting Petities.nl mij belangeloos ondersteund om het initiatief zover te krijgen. Na het indienen van de petitie volgt ook een periode van lobby werkzaamheden waarbij ik ook reiskosten zal moeten maken om partijen te spreken.  Ik doe dit graag omdat ik geloof in het initiatief en weet hoe onrechtvaardig het heffen van hondenbelasting is.

Ik u vragen om mijn werk en dat van petities.nl  financieel te steunen. 60.000 mensen hebben het petitie gesteund tot nu toe, maar niet iedereen is draagkrachtig genoeg om een bijdrage te leven. Daarom wil ik vragen aan iedereen die het wel kan missen of ze mijn initiatief wilt steunen met een bijdrage van €1? (Meer mag ook natuurlijk)  Van elke ontvangen euro zal zeker  €0,25 zal worden gedoneerd aan de Stichting Petities.nl als dank voor hun steun aan het initiatief.

Doneren kan door de QR code te scannen of deze link te volgen waarbij u uitkomt op iDeal pagina – Betaalverzoek van de Rabobank.
U vult het gewenst bedrag in en betaalt veilig via de site van uw eigen bank.

Om de actie verder te blijven volgen kunt u zich hier inschrijven.
Rechts bovenaan de kunt u aangeven dat u de actie wilt volgen.
Berichten worden ook via Facebook verspreid.

Alvast bedankt voor uw steun.

Groet

Gary Yanover

P.S.  een vergelijkbaar bericht wordt ook door petities.nl via email verstuurd aan alle ondertekenaars van de petitie.

Toelichting op het burgerinitiatief Stophondenbelasting aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van De Tweede Kamer

Op het verzoek van de Commissie om toelichting is onderstaande tekst gestuurd aan alle vaste en vervangende leden van De Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van De Tweede kamer.

De Commissie is voornemens eerst het initiatief op 28 maart a.s. in besloten vergadering te bespreken. Op 23 april wordt het initiatief werkelijk aangeboden.

=========================================================

Aan de leden en de vervangende leden van Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

 • Sven Koopmans
 • Harm Beertema
 • Hanke Bruins Slot
 • Nevin Ozutok
 • Rens Raemakers
 • Chris Stoffer
 • Simon Gelijnse
 • Foort van Oosten
 • Martin van Rooijen
 • Frank Frutselaar

Van mevrouw H. Hofland heb ik vernomen dat op 28 maart a.s. uw commissie het burgerinitiatief Stophondenbelasting gaat bespreken tijdens de procedurevergadering.

De medestanders van de landelijke actie tegen de hondenbelasting (hondenliefhebbers)

constateren

Dat het heffen van hondenbelasting veel maatschappelijke discussie met zich meebrengt. Verder dat hondenbelasting een vorm van discriminatie is die onwenselijk wordt geacht in Nederland.

en verzoeken

artikel 226 van de Gemeentewet te schrappen en hierdoor gemeenten de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen te ontnemen.

Hierbij licht ik u graag het initiatief toe:

“Ik vind het moeilijk te verklaren dat we de hondenbelasting nog steeds hebben”
Ronald Plassterk – Minister van Binnenlandszaken 15 december 2015

Evenals de minister toen, begrijpen tienduizenden hondenbezitters nog steeds niet waarom zij aangeslagen worden voor de hondenbelasting en waarvoor deze belasting dient. Zij hebben het initiatief dat voor u ligt gesteund en zouden voor eens en voor altijd verlost willen worden van deze belastingheffing die gezien wordt als een onrechtvaardige heffing gebaseerd op willekeur. Zij weten dat een burgerinitiatief niet over begrotingszaken of belastingwetgeving mag gaan. Daarover gaat dit initiatief ook niet. Het gaat over een door het parlement verleende bevoegdheid. De bevoegdheid beschreven in artikel 226 van de Gemeentewet. Dit onderwerp is de laatste twee jaren niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Vandaar dat tienduizenden burgers u vragen om het onderwerp op uw agenda te plaatsen en in uw Tweede Kamer te bespreken.

Ons doel is dus om artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet. De Tweede Kamer is het politieke orgaan dat bevoegd is tot een dergelijke wetswijziging. Door artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen wordt de willekeur van toepassing in Nederland voorgoed opgeheven. Hondeneigenaren voelen zich met deze extra gemeentelijke belasting gediscrimineerd, vanwege het feit dat het houden van een hond wordt belast.

De hondenbelasting is de oudste gemeentelijke heffing die nog bestaat. De oorsprong van de hondenbelasting moet waarschijnlijk gezocht worden in de 15e eeuw. Toen werd de belastingopbrengst gebruikt om de armenzorg te financieren. Later werd deze belasting gebruikt om de overlast van rondzwervende honden en de verspreiding van hondsdolheid in te perken. Vandaag de dag zien gemeenten de hond als melkkoe en wordt de hondenbelasting veelal gebruikt om tekorten in de begroting op te vullen.

Dit geeft meteen de kern van het burgerinitiatief Stophondenbelasting aan. Tegenwoordig wordt de hondenbelasting in geen enkele gemeente nog geheven waarvoor deze oorspronkelijk in het leven is geroepen en destijds in de Gemeentewet is opgenomen. In gemeenten waar de hondenbelasting nog wel wordt geheven worden de middelen niet geoormerkt voor hondenbeleid, maar veelal gebruikt als extra in de begroting of om er (te verwachten) tekorten mee te dekken. Hondenbezitters dragen hierdoor naast de OZB ten opzichte van ieder andere inwoner middels de hondenbelasting extra bij aan de algemene middelen van de gemeente. Dit wordt terecht als onrechtvaardig ervaren.

Vaak wordt vergeten dat het houden van een hond veel voordelen voor onze maatschappij oplevert, waaronder:

 • Een hond is goed gezelschap voor veel eenzame mensen. Zij ervaren steun en gezelschap aan hun trouwe viervoeter.
 • Een hond bevordert bewegen en dat is gunstig voor iemands gezondheid. Een hond moet immers alle dagen meerdere keren per dag worden uitgelaten.
 • Een hond brengt extra veiligheid met zich mee. Een (waak)hond werkt preventief tegen inbraak enz. Er zijn zelfs lokale projecten waarbij hondeneigenaren in samenwerking met gemeente, politie en wijkraden worden opgeroepen extra alert te zijn bij verdachte situaties.
 • Een hond bevordert sociale contacten en haalt mensen uit een sociaal isolement. Op veel hondenuitlaatplaatsen wordt zelfs op vaste tijden met elkaar afgesproken.
 • Een (werk)hond kan een leuke hobby zijn om er de hondensport mee te beoefenen, zelfs op wedstrijdniveau, nationaal en internationaal.
 • Een hond helpt tegen depressieve klachten en zorgt voor een geluksgevoel.
 • Alle voorgenoemde punten bespaart de gemeenschap veel kosten, waaronder kosten van de Wmo en gezondheid.

Hoewel steeds meer gemeenten in de afgelopen jaren hebben besloten om geen hondenbelasting meer te heffen, zijn er helaas nog tal van gemeenten die gebruik blijven maken van artikel 226 uit de Gemeentewet. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Bij die gemeenten is er bovendien willekeur in de hoogte van het bedrag en wordt het altijd voor algemene zaken in de gemeente gebruikt, zonder nadere onderbouwing aan de belastingbetaler. Tal van gemeenten gebruiken het simpelweg om de begroting sluitend te maken, ten koste van de hondeneigenaar. Een enkele gemeente is zelfs overgegaan tot het instellen van een boete bij niet tijdig aanmelden van een hond.

Het geeft vaak veel gedoe om per gemeente de hondenbelasting niet meer te heffen.

Daarbij heerst er een groot misverstand over de hondenbelasting bij zowel hondeneigenaren als niet-hondeneigenaren. Beide groepen denken vaak ten onrechte dat de hondenbelasting geheven wordt vanwege de hondenpoep. Hondeneigenaren lijken daarom minder geneigd te zijn de hondenpoep zelf op te ruimen. Niet-hondeneigenaren vinden het daarom juist terecht dat hondenbelasting geheven wordt. Zelfs onder lokale politici leeft dit laatste denkbeeld. Echter, deze belasting gaat rechtstreeks naar de algemene middelen en wordt aan van alles en nog wat besteed.

Gemeenten kunnen overigens in hun lokale hondenbeleid en in de algemene plaatselijke verordening (APV) zaken vastleggen omtrent de aanlijnplicht en hondenpoepopruimplicht om eventuele overlast tegen te gaan. Zoals daarin ook zaken aangaande bijtincidenten kunnen worden vastgelegd.

Omdat er nog steeds tal van gemeenten misbruik maken van de hondenbelasting enkel ten gunste van de begroting zou het de leden van de Tweede Kamer sieren, wanneer zij hun politieke verantwoordelijkheid nemen en tot een kleine wetswijziging met de Gemeentewet overgaan middels het schrappen van artikel 226. Vandaar de keuze voor dit burgerinitiatief. Dit burgerinitiatief verzoekt de Tweede Kamer artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet en daarmee tevens erkenning te geven aan de positieve bijdragen die honden tegenwoordig geven aan hun eigenaren en indirect aan de gemeenschap.

Tot slot wil ik u erop wijzen dat het onderwerp hondenbelasting recentelijk veel mediabelangstelling heeft genoten (krant en tv) en dit tot vele ondersteunende reacties heeft geleid voor afschaffing.

Ik ben graag bereid uw commissie nadere informatie of toelichting te geven. Tevens wil ik graag een afspraak maken voor het overhandigen van de petitie in persoon. Wilt u hierover contact met mij opnemen?

Gary Yanover
Actie Tegen de Hondenbelasting

 

Bijlage:

Overzicht van welke gemeenten hondenbelasting heffen, en welke niet:

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4597866/gary-strijdt-al-jaren-tegen-de-blaftaks-niemand-weet-waar-het-geld

Aanbieding initiatief aan De Tweede kamer vindt op 23 april a.s. plaats

Zojuist is bekend gemaakt dat op 23 april de Commissie Verzoekschriften en burgerinitiatieven van De Tweede Kamer de petitie tegen de hondenbelasting in ontvangst gaat nemen.

Momenteel heeft de petitie ruim 59.250 handtekeningen. De petitie blijft tot 31/3 open voor nieuwe steunbetuigingen.

De actie is altijd te volgen via Facebook en / of www.stophondenbelasting.nl en de petitie is tot en met 31 maart a.s. te vinden via www.stophondenbelasting.petities.nl

Verder updates volgen.