Einde van de Actie Tegen de hondenbelasting

Beste volgers,


Luna en ik zijn dankbaar voor alle support die wij van u hebben ontvangen maar aan alles komt een einde.

Mijn “huisjournalist” Rolf Bosboom van de PZC heeft alles goed uitgelegd in zijn stuk: “Tien jaar lang vocht Gary tegen hondenbelasting, nu gooit hij de handdoek in de ring”. Ik nodig u van harte uit om dit stuk te lezen!

Het is momenteel onmogelijk gebleken om de politiek te bewegen om iets aan de hondenbelasting te doen. Het Kabinet heeft besloten om dit onderwerp over te dragen aan een volgend Kabinet en te koppelen aan de herziening van het gemeentelijk belastingstelsel.

Ik blijf het onderwerp wel “passief” volgen en indien er iets te melden valt zal ik dat via mijn Facebookpagina melden.

Resteert me iedereen nogmaals te bedanken die hun steun aan deze actie heeft betuigd en die mij op een of andere manier heeft bijgestaan.

Gary Yanover

Helaas blijkt dat het artikel niet door iedereen gelezen kan worden. Vandaar de text van Rolf Bosboom:

Sinds 2013 heeft Gary Yanover uit Kortgene gestreden om de hondenbelasting af te schaffen. Daar komt binnenkort een eind aan. ,,Als actievoerder kom ik niet verder.”

Zijn doel heeft hij niet bereikt. Nóg niet, want voorlopig kunnen gemeenten zelf blijven bepalen hoeveel ze hondenbezitters laten betalen. Het kan nog jaren duren voordat daar verandering in komt. ,,Het is me gelukt om het onderwerp op de agenda te krijgen, maar het is me helaas niet gelukt om het op korte termijn op te lossen.”

Het is Yanover een doorn in het oog dat veel gemeenten eigenaren van viervoeters extra laten betalen, terwijl zij die inkomsten niet hoeven te gebruiken voor hondenbeleid. De enige manier om daar definitief een einde aan te maken, is het afschaffen van de ‘blaftaks’. Dat gaat via de Tweede Kamer.

60.000 handtekeningen verzameld

Yanover is jaren bezig geweest om via een burgerinitiatief het onderwerp op de agenda van de Kamer te krijgen. Daarvoor moest hij 60.000 handtekeningen verzamelen, wat uiteindelijk lukte. In juni 2021 mocht hij ook de Kamer toespreken.

Zijn voorstel kreeg veel sympathie, maar de meeste partijen wilden eerst weten wat de gemeenten ervan vonden. Die zeiden dat ze de inkomsten niet konden missen. Kajsa Ollongren, destijds nog minister van Binnenlandse Zaken, schoof daarom in oktober 2021 het afschaffen van de hondenbelasting op de lange baan. Het wordt opnieuw bekeken bij de hervorming van het totale belastingsysteem van gemeenten. Dat kan nog jaren duren.

Achter de schermen in Den Haag

Het afgelopen anderhalf jaar is Yanover vooral bezig geweest om erachter te komen wat zich in Den Haag achter de schermen heeft afgespeeld rond zijn burgerinitiatief. Met een beroep op de Wet open overheid (Woo) heeft hij alle interne stukken opgevraagd. Het resultaat heeft hij net ontvangen: bijna driehonderd documenten.

Veel wijzer is hij er niet van geworden. Het pak papier bevestigt in zijn ogen vooral dat er sprake was en is van politieke onwil. ,,De stukken schetsen een beeld van hoe men werkt in Den Haag en dat is een bevestiging van wat ik al wist. Men denkt al heel snel in een bepaalde richting en dat is en blijft dan hun ‘oplossing’. Het gekke is: iedereen is het erover eens dat die hondenbelasting moet verdwijnen, maar toch kan het nog een paar jaar duren.”

Hij hoopte vooral een bredere discussie op gang te brengen. Doordat het Rijk steeds meer bevoegdheden afstoot naar provincie en gemeenten, ontstaat er ook rechtsongelijkheid. ,,Hoe de regels worden toegepast, is voor burgers afhankelijk van waar ze wonen. Dat geldt niet alleen voor hondenbelasting, maar ook bijvoorbeeld voor de energietoeslag, het parkeerbeleid voor gehandicapten en de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning.”

‘Burgers worden benadeeld’

“Hondenbelasting is een symptoom van een probleem dat breder is: we hebben een stelsel gecreëerd waarin burgers worden benadeeld”, constateert Yanover. Hij betreurt het dat hij dat niet heeft kunnen veranderen. Zijn rol beschouwt hij als uitgespeeld. ,,Ik heb er alles aan gedaan, maar als men het niet wil zien en niet wil horen, dan kom je helaas niet verder.”

Advertentie

Beslissing WOO verzoek hondenbelasting

Niemand is zo blind als hij die niet wil zien en niemand is zo doof als hij die niet wil horen.

Door een beroep te doen op de Wet Openbaar Overheid is het de Actie Tegen de Hondenbelasting uiteindelijk gelukt om ruim 18 maanden na het behandelen van het burgerinitiatief “Stop de hondenbelasting” in de Tweede Kamer de stukken boven tafel te krijgen die er toe geleid hebben tot deze reactie van de Minister aan de Tweede Kamer. Er zijn zo veel stukken openbaar gemaakt dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Vandaar dat dit artikel de eerste algemene indrukken beschrijft. Indien nodig zullen verdere publicaties op deze site volgen.

In het besluit wordt het proces en relevante wetgeving toegelicht. Vervolgens zijn de bijna 300 documenten over 4 delen gedeeld. De documenten zijn te downloaden hier.

Na het gehele dossier doorgenomen te hebben moet ik helaas concluderen dat het niet afschaffen van de hondenbelasting een kwestie van politieke onwil is. Het Kabinet nam het standpunt in dat deze kwestie gekoppeld dient te worden aan de herziening van het gemeentelijk belastinggebied. Deze kwestie loopt al jaren en een volgend Kabinet zal hierover een beslissing nemen.

Het e-mailverkeer dat openbaar gemaakt is verstrekt een beeld van hoe de ambtelijke organisatie achter de politiek te werk gaat. Duidelijk is dat de website “stopdehondenbelasting.nl” goed in de gaten werd gehouden. Ambtenaren waren afhankelijk van berichten vanaf deze site voor wat betreft het wel of niet doorgaan van het debat in de Tweede Kamer. Ook is informatie van deze website gebruikt in interne stukken. Vooral valt op dat politieke meningen die de Actie Tegen de Hondenbelasting opgevraagd had letterlijk in de stukken terug te vinden zijn.

Uit de stukken die vrijgegeven zijn blijkt dat op zich de politiek alle redenen erkent die naar voren zijn gebracht om de hondenbelasting af te schaffen. Er ontbrak een meerderheid om politiek door te bijten. Helaas werd nergens ingegaan op het feit dat gemeenten misbruik maken van hun macht bij het innen van de hondenbelasting.

Ik nodig u uit om de stukken door te nemen en ben benieuwd naar uw commentaar.

Actie Tegen de Hondenbelasting dient klacht in bij Nationale ombudsman over BiZa

Geachte volgers,

Het is jullie via mijn Facebook pagina bekend dat ik mei jl. een WOO verzoek heb ingediend Ministerie van Binnenlandse Zaken. Doel van dit verzoek is alle achterliggende gegevens boven water te krijgen die betrekking hebben op de brief die de Minister op 31 oktober 2021 naar de Kamer heeft gestuurd. Deze brief is een reactie op de motie die de Tweede Kamer aannam n.a.v. het debat over het burgerinitiatief van deze actie. Via Facebook heb ik regelmatig updates gepubliceerd over mijn verzoek.

Afgelopen week ontving ik helaas bericht dat de levering van de gevraagde stukken weer uitgesteld is maar nu voor onbepaalde tijd!

Graag informeer ik u over het volgende betreft de afhandeling van uw Woo-verzoek. Helaas hebben wij een verkeerde inschatting gemaakt inzake het tijdsbestek. Binnen de desbetreffende afdeling is sprake van grote onderbezetting, waardoor het Woo-verzoek is vertraagd. Wij hebben opnieuw afspraken gemaakt en intern over gesproken. Echter, kan ik u momenteel geen nieuwe tijdsindicatie geven. Mijn excuses hiervoor.”

Dit is de zoveelste keer dat BiZa een door hun toegezegde leveringsdatum niet nakomt. Na telefonisch overleg met een medewerker van de Nationale ombudsman kreeg ik het advies om daar een klacht in te dienen. Dit heb ik inmiddels gedaan en wacht hun verdere reactie af.

Verder informatie wordt zodra deze beschikbaar komt via Facebook gepubliceerd.

Actie update – Bericht aan de Tweede Kamer Vaste kamer Commissie Binnenlandse Zaken

Bericht aan de Tweede Kamer Vaste kamer Commissie Binnenlandse Zaken – Bent u bereid om actie te ondernemen om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen? #hondenbelasting #hondenbleastingwegermee

Geachte leden van de Commissie Binnenlandse Zaken

Bent u bereid om actie te ondernemen om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen?

Als initiatiefnemer van het burgerinitiatief “Stop de Hondenbelasting” had ik de eer om op 10 juni 2021 de Kamer te mogen toespreken namens de ruim 60.000 burgers die hun steun hadden betuigd aan mijn initiatief. Ter informatie stuur ik u hierbij mijn toespraak. Het initiatief verzocht de Kamer  artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen en zo het verder heffen van de hondenbelasting in Nederland onmogelijk te maken.

Als initiatiefnemer mocht ik het debat openen. Er werd helaas daarna niet inhoudelijk op mijn toespraak ingegaan en het gevoel ontstond dat er niet echt naar de ingebrachte argumentatie werd geluisterd. De Minister zelf kwam ook met krankzinnige argumentatie die door geen enkele fractie werd tegengesproken, zij vergeleek de hondenbelasting met de Motorrijtuigenbelasting! In feite zegt de Minister dat een ongereguleerde belastingheffing dat geheven wordt op basis van willekeur – de hondenbelasting – gelijk staat aan een rijksbelasting die gereguleerd is en waarvoor elke belastingplichtige in gelijke omstandigheden gelijk wordt behandeld. Na het debat raakte ik in gesprek met twee Kamerleden diehet resultaat van het debat een beschamende vertoning voor de politiek vonden.

Vóór het debat sprak de meerderheid van de Kamer zich uit voor het afschaffen van de hondenbelasting. Ook tijdens het debat bleek dat vele fracties van mening waren dat de hondenbelasting een achterhaalde belasting is. Maar een motie om artikel 226 te schrappen kon op geen meerderheid van de Kamer rekenen en in plaats daarvan werd “motie De Kort” (nr. 35569-3) aangenomen. Deze motie verzocht de Minister ”de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te brengen” en “tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid om een redelijke overgangstermijn te betrekken”. De Minister heeft via een brief aan de Kamer gedateerd 13 oktober 2021 met kenmerk 2021-0000522907 gereageerd. Op deze reactie heeft zo ver ik kan nagaan geen enkele fractie gereageerd.

Motie de Kort was al een klap in het gezicht van de burgers die het door uw Kamer ingesteld democratische proces – het burgerinitiatief – hadden gevolgd. Ondemocratische wetgeving, waarover iedereen hetmee eens leek te zijn, bleef gehandhaafd zonder dat de burger zicht had op een mogelijke einddatum. Vervolgens volgt een niks zeggende reactie van de Minister. Wat wordt beweerd door de VNG is niet gestaafd op feiten. Er is met 9 gemeenten overlegd. Welke gemeenten zijn dat? Wat is de bruto opbrengst van de hondenbelasting in deze gemeenten en hoe staat die opbrengst in verhouding tot de opbrengsten uit de overige gemeenten?

Verder is de reactie van de Minister gebaseerd op oude gegevens. Anno 2022 heffen maar 166 gemeenten nog hondenbelasting. Het begrote bedrag is zeker minder dan €51 miljoen maar het CBS weigert data hierover beschikbaar te stellen. Verder weigert de VNG mijn vragen te beantwoorden en/of in te gaan op mijn verzoek voor een gesprek over dit onderwerp.

Bij een eventuele afschaffing van de hondenbelasting is er geen sprake van lastenverhoging zoals door de VNG wordt beweerd. Er is wel sprake van een eerlijke herverdeling van de lasten. Dit was het primaire doel van mijn burgerinitiatief.

Dat de hondenbelasting nodig is om hondenbeleid te financieren is onjuist. Ander beleid binnen gemeenten wordt ook uit de algemene middelen gefinancierd zonder een extra belasting te heffen.  De reactie van de Minister bevestigd ook het standpunt van de hondenbezitters dat ze gewoon als melkkoe worden gezien. De Minister schrift: “….of gelet op de financiële positie van de gemeente deze inkomsten derving niet opgegeven kan worden.”

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar had ik een enquête uitgezet bij ruim 1400 fracties in 166 gemeenten die per 1 januari 2022 de hondenbelasting nog int. Ik ontving 600 reacties (43%)  75% van de respondenten geven aan voor het afschaffen van de hondenbelasting te zijn. Wel vagen een aantal van fracties actie uit Den Haag om dit te realiseren. Ik kan hieruit concluderen dat U geen inbreuk doet op de autonomie van gemeenten indien er tot afschaffing wordt besloten. De lokale politiek wil dit graag realiseren. De reacties zijn te lezen op www.hondenbelastingwegermee.nl In samenspraak met de Koninklijke Hondenbescherming heb ik over de enquêteresultaten op 24 februari jl. een persbericht verstuurd. Voor meer informatie zie: https://hondenbescherming.nl/contact/laatste-nieuws/nieuws/2022/februari-2022/merendeel-fracties-voor-afschaffing-hondenbelasting/.

Ik verzoek u a.u.b. niet langer te wachten om deze situatie te ‘’repareren’’. Er is nu een nieuwe regering en een nieuwe Minister BZK. Toon aan de kiezer dat er is echt sprake is van democratie in Nederland en dat deelname aan een door de Kamer ingesteld democratisch proces – het burgerinitiatief –  echt zin heeft.

 Indien gewenst ben ik vanzelfsprekend bereid uw commissie van verdere toelichting te voorzien.

Ik hoop spoedig uw reactie te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

Gary Yanover

Actie Tegen de Hondenbelasting

www.stophondenbelasting.nl / www.hondenbelastingwegermee.nl

Stemadvies gemeenteraadsverkiezingen m.b.t. de hondenbelasting is nu beschikbaar

Hondenbelasting stemadvies gemeenteraadsverkiezingen2022
#hondenbelastingwegermee #gemeenteraadsverkiezingen2022 #hbwe #hondenbelasting

Na maanden werk presenteer ik de binnengekomen reacties op de enquête over de hondenbelasting. Lees hoe ik te werk ben gegaan, dan zoek de beschikbare reacties vanuit uw gemeente uit. Er zijn 1407 fracties uit 166 gemeenten uitgenodigd. 598 fracties hebben gereageerd.

De resultaten kunt u hier inzien.

Enquête m.b.t. de hondenbelasting

Actie Tegen de Hondenbelasting – update over de enquête standpunt over de hondenbelasting #hbwe #gemeenteraadsverkiezingen2022

Na het geslaagde burgerinitiatief dat op 10 juni 2021 door de Tweede Kamer behandeld werd, heeft de Actie Tegen de Hondenbelasting een nieuwe campagne opgestart. Deze campagne richt zich op de lokale fracties in de gemeenteraden van gemeenten die op 1 januari 2022 de hondenbelasting nog heffen. Het doel van de actie is om de hondenbelasting onderwerp te maken van de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart a.s. worden gehouden. De actie en informatie daar over wordt verspreid onder #hbwe en #gemeenteraadsverkiezingen2022

Uit onderzoek is gebleken dat anno 2022 de hondenbelasting geheven wordt in 168 gemeenten. De lijst is hier te vinden.

De ongeveer 1460 fracties van deze gemeenten hebben allemaal een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête waarin gevraagd wordt of ze voor of tegen het afschaffen van de hondenbelasting. Indien een fractie voor afschaffing is wordt gevraagd op welk termijn. Er kan gekozen worden voor: z.s.m. , per 1/1/23, per 1/1/24 of per 1/1/25. Verder mag de fractie hun reactie toelichten.

Tot nu toe hebben ongeveer 30% van de fracties gereageerd. De komende dagen ontvangen de fractie een herinnering en de enquête wordt ongeveer 7/2/22 afgesloten.

Na het sluiten van de enquête zal er een lijst worden opgesteld van de reacties en op deze site gepubliceerd. Voor die tijd worden hondenbezitters verzocht hun lokale fracties te benaderen om te vragen of ze hebben deelgenomen aan de enquête en zo niet of ze dat alsnog willen doen. Dit om zoveel inzicht te krijgen van de standpunten voor de lokale verkiezingen.

Indien fracties vragen hierover hebben worden ze nadrukkelijk uitgenodigd om een email te sturen naar info@hondenbelastingwegermee.nl

#Hondenbelastingwegermee #gemeenteraadsverkiezingen2022 – Uw hulp is nodig – onderneem nu actie

Nu politiek Den Haag besloten heeft om geen gehoor te geven aan het Burgerinitiatief Stop de hondenbelasting is de tijd rijp voor een vervolg actie.

Per 1 januari 2022 telt Nederland 345 gemeenten. 180 van die gemeenten heffen per 1 januari nog hondenbelasting.

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Actie Tegen de Hondenbelasting wil de hondenbelasting onderwerp maken van de verkiezingen.

Om dit te bewerkstelligen hebben de 180 gemeenten een email ontvangen waarin de fracties gevraagd worden om deel te nemen aan een korte enquête over de hondenbelasting. De fracties worden gevraagd om hun mening te geven over het eventueel afschaffen van de hondenbelasting en op welke termijn.

Wat U moet doen om te helpen

Ik hoor u denken: “hoe kan ik helpen”?

Het e-mailbericht is naar de griffier van de gemeente verstuurd met het verzoek om het bericht door te sturen naar alle fracties in de gemeente die mee gaan doen aan de verkiezingen. U kunt helpen door de fractieleiders in uw gemeente te wijzen op de enquête en hun te vragen daarop te reageren. Dit kan u persoonlijk doen door een email te sturen en / of door berichten te plaatsen op Twitter, Facebook enz. Vergeet niet #hondenbelastingwegermee #gemeenteraadsverkiezingen2022 te plaatsen bij uw berichten op sociaal media. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer kans dat een fractie een standpunt inneemt en deelneemt aan de enquête.

De resultaten van de enquête worden zo spoedig mogelijk op deze site gepubliceerd en zullen worden gebruikt om media aandacht te generen.

Oproep tot actie! #hondenbelastingwegermee

De Actie Tegen de Hondenbelasting ving bot in Den Haag. De landelijke politiek werd bij het behandelen van het burgerinitiatief plotseling “politiek doof”. Helaas is er maar één weg die open blijft om actie te voeren. De hondenbezitters in de gemeenten die deze diefstal nog blijven plegen MOETEN zelf in actie komen!

De hondenbezitter wordt hondsberoerd van het feit dat ze een melkkoe van de gemeente zijn. Over precies 4 maanden, op 16 maart 2022 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Aan u de taak om met gelijk gestemde uw raadsleden en de fracties te benaderen om hun standpunt met betrekking tot de hondenbelasting op te vragen en waar nodig bij te schaven. Misschien kunt u ook een ludieke actie verzinnen om de aandacht van de media trekken? Lees ook dit bericht.

Zorg dat uw acties via FaceBook, Twitter, Instagram, (lokale) kranten en omroepen voorzien worden met #hondenbelastingwegermee en #gemeenteraadsverkiezingen2022 Het gebruik hiervan zorgt dat uw berichten beter online gevonden worden. Misschien lukt het #hondenbelastingwegermee trending te maken? U mag gebruik maken van logo en foto die bij dit bericht zijn geplaatst. Bronvermelding wordt wel op prijs gesteld.

Deel zoveel mogelijk deze oproep. Blaffende honden bijten niet maar blaffende hondenbezitters laten hun tanden wel zien en hun stem horen.

Vergeet niet via deze website of Facebook uw verhaal achter te laten onder dit bericht.

Mede namens Luna Bedankt!

Kabinet heeft schijt aan burgerinitiatief Stop de hondenbelasting!

Vandaag heeft de Minister BZK de Tweede Kamer per bief geïnformeerd dat het Kabinet de hondenbelasting niet landelijk gaat afschaffen. (Zie brief hieronder) Erger nog, het standpunt van de Actie Tegen de Hondenbelasting dat honden de melkkoeien van de gemeenten zijn, wordt in de brief bevestigd.

Er is gekozen om het onderwerp te koppelen aan een lang lopend dossier: “Breed herziening van het gemeentelijke belastinggebied.” Helaas lijkt het erop dat dit onderwerp geen prioriteit heeft omdat er al jaren lang is over gesproken. De gesprekken hebben tot nu toe tot weinig opgeleverd.

Vraag is wat de politiek gaat doen n.a.v. deze brief maar het is duidelijk dat de hondenbezitter voorlopig opgezadeld blijft met dit gelegaliseerde diefstal.

Kom nu in actie!

De laatste jaren zie ik als reactie op mijn stukken: “Nu Gemeente X” nog!” ik begrijp uw frustratie maar gewoon iets roepen werkt niet. Nu de Tweede Kamer geweigerd heeft zijn verantwoordelijkheid direct te nemen, is stil zitten geen optie meer. Kom in actie en  laat wat van u horen.

Val uw raadsleden en wethouder financiën lastig met de vraag of de hondenbelasting in uw gemeente afgeschaft kan worden. Geef o.a. aan:

  • Op 10 juni 2021 is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. De meerderheid van de Kamerleden is voor het afschaffen van de hondenbelasting.
  • Meerdere gemeenten hebben de afgelopen maand zelf besloten om niet op de politiek te wachten en zijn zelf tot lokale afschaffing van deze achterlijke belasting besloten. Een goed voorbeeld hiervan is de Gemeente Groningen die de hoogste tarief in Nederland hanteerde. Daar haalden men meer dan €1.000.000 per jaar op aan hondenbelasting. De dekking werd eenvoudig gevonden door een kleine OZB verhoging van €3,50 per €200.000 woningwaarde.
  • Indien gewenst vul aan met wat lokale argumenten

Onder #hondenbelastingwegermee en #gemeenteraadsverkiezingen2022 verspreidt dit bericht en berichten over uw actie op uw lokale Facebook pagina’s en twitter en Informeer uw lokale kranten en omroepen over uw bericht.

Plaats uw updates onder dit bericht.

%d bloggers liken dit: