Oproep tot actie! #hondenbelastingwegermee

De Actie Tegen de Hondenbelasting ving bot in Den Haag. De landelijke politiek werd bij het behandelen van het burgerinitiatief plotseling “politiek doof”. Helaas is er maar één weg die open blijft om actie te voeren. De hondenbezitters in de gemeenten die deze diefstal nog blijven plegen MOETEN zelf in actie komen!

De hondenbezitter wordt hondsberoerd van het feit dat ze een melkkoe van de gemeente zijn. Over precies 4 maanden, op 16 maart 2022 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Aan u de taak om met gelijk gestemde uw raadsleden en de fracties te benaderen om hun standpunt met betrekking tot de hondenbelasting op te vragen en waar nodig bij te schaven. Misschien kunt u ook een ludieke actie verzinnen om de aandacht van de media trekken? Lees ook dit bericht.

Zorg dat uw acties via FaceBook, Twitter, Instagram, (lokale) kranten en omroepen voorzien worden met #hondenbelastingwegermee en #gemeenteraadsverkiezingen2022 Het gebruik hiervan zorgt dat uw berichten beter online gevonden worden. Misschien lukt het #hondenbelastingwegermee trending te maken? U mag gebruik maken van logo en foto die bij dit bericht zijn geplaatst. Bronvermelding wordt wel op prijs gesteld.

Deel zoveel mogelijk deze oproep. Blaffende honden bijten niet maar blaffende hondenbezitters laten hun tanden wel zien en hun stem horen.

Vergeet niet via deze website of Facebook uw verhaal achter te laten onder dit bericht.

Mede namens Luna Bedankt!

Advertentie

Toespraak aan de Tweede Kamer bij het openen van het debat over het Burgerinitiatief Stop de #hondenbelasting

Toespraak aan de Tweede Kamer Debat Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

 Voorzitter, leden van de Tweede Kamer, Minister,

“Ik vind het moeilijk te verklaren dat we de hondenbelasting nog steeds hebben” aldus Ronald Plassterk – Minister BZK op 15 december 2015. Even als de minister toen, begrijpen tienduizenden hondenbezitters nog steeds niet waarom zij aangeslagen worden voor de hondenbelasting.

De hondenbelasting bestaat sinds de Middeleeuwen en is de oudste gemeentelijke heffing die er nog bestaat. Ongeveer 9 jaar geleden, vroeg ik een gesprek aan bij mijn gemeente om over de hondenbelasting te praten. Ik werd honds behandeld. Erger nog, ik ving bot en werd ambtshalve aangeslagen voor de hondenbelasting. Het betalen van hondenbelasting is een bron van ergernis bij vele hondenbezitters en hondenbezitters voelen zich gediscrimineerd. Daarom werd de Actie Tegen de hondenbelasting en het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting opgezet.

Wie deze kwestie bestudeert, kan maar één conclusie trekken. Het heffen van hondenbelasting is feitelijk in strijd met het gelijkheidsprincipe dat verankerd staat in Artikel 1 van de Grondwet.

  • Houders van honden worden belast terwijl het houden van geen enkel andere dier in Nederland wordt belast.
  • De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen van een gemeente. Gemeenten betalen uit deze middelen allerlei voorzieningen voor hun burgers.  Volgens het CBS hebben hondenbezitters in 2020 circa 50 miljoen euro extra bijgedragen aan de algemene middelen dan niet-hondenbezitters.
  • Hondenbezitters mogen blijkbaar wel voor hun voorzieningen een extra bijdrage betalen terwijl anderen daartoe niet worden verplicht.
  • Het heffen van de hondenbelasting is niet aan regels gebonden. De opbrengst verschilt per gemeente. In sommige gemeenten draagt de hondenbezitter miljoenen euro’s per jaar extra bij aan de algemene middelen terwijl in andere gemeenten er geen belasting geheven wordt.

Dit allemaal terwijl iedereen in Nederland in gelijke omstandigheden gelijk behandeld dient te worden.

Wellicht bent u van mening dat het heffen van hondenbelasting een lokale aangelegenheid is? Immers, gemeenten mogen deze belasting heffen maar zijn daartoe niet verplicht. Maar niks is minder waar. Het Rijk gaat er d facto over wat de gemeente mag of niet mag invoeren als belasting. Daardoor kan er nooit sprake zijn van aantasting van de autonomie van de gemeenten!

Gemeenten hebben wèl inkomsten nodig om de hun opgedragen taken uit te voeren. De hondenbezitter wil dat deze kosten eerlijker worden verdeeld. Helaas misbruiken veel gemeenten de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen waardoor hondenbezitters disproportioneel worden belast. Dit om zo de tekorten binnen hun begrotingen op te vangen. Lokale bestuurders hebben geen reden om andere afwegingen te nemen. Dit is een te makkelijke oplossing om tekorten te dekken.

In 2013 heeft de Hoge Raad beoordeeld dat het heffen van hondenbelasting mag op grond van het feit dat dit wettelijk toegestaan is. Deze zelfde raad mocht geen uitspraak doen of het heffen van deze belasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel zoals beschreven in Artikel 1 van de Grondwet omdat artikel 120 van dezelfde Grondwet het toetsen van goedgekeurde wetgeving niet toestaat. In andere woorden de bal ligt nu bij u, de politiek.

Er is al jaren lang onderzoek gedaan en discussie geweest over het hervormen van het gemeentelijk belastingstelsel. De Commissie Rinnooy Kan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit voor afschaffen van de hondenbelasting. In een rapport van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken Werkgroep  – Herziening gemeentelijk belastinggebied – is te lezen dat de afschaffing van de hondenbelasting leidt tot meer gelijkheid en evenredigheid in de lokale lasten (minder afwenteling, minder willekeur, gelijk speelveld voor bezitters van huisdieren).

De overkoepelende organisatie van de Gemeenten pleit dus voor afschaffen en Het Ministerie van Binnenlandse Zaken concludeert dat hondenbelasting leidt tot ongelijkheid en willekeur. Er is dus geen enkele reden om de hondenbelasting te handhaven.

De Gemeentewet aanpassen en de wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om hondenbelasting te heffen in te trekken, is eenvoudiger en sneller te regelen dan een hele stelselwijziging. Daarom doe ik hier een klemmend beroep op alle fracties van deze kamer om niet langer te wachten maar te luisteren naar de wens van ruim 60.000 kiezers zoals verwoord in het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting. Wat weegt zwaarder? Autonomie van de Gemeenten of de Grondwettelijke rechten van de burger? Neem nu actie om Artikel 226 uit de Gemeente Wet te schrappen en maak het verder heffen van hondenbelasting in Nederland onmogelijk.

Dank u

D-Day voor Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Datum voor Tweede Kamerdebat over de hondenbelasting is vastgesteld.

Uiteindelijk is het zo ver! Op 3 december 2020 om 14:00 uur wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Het debat zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Naast de diverse woordvoerders van de verschillende Tweede Kamer fracties is de verwachting dat Minister Ollongren ook aanwezig zal zijn. Gary Yanover, de initiatiefnemer van dit burgerinitiatief zal het debat openen. Hij mag de kamer maximaal 5 minuten toespreken.

Op 8 december zal er vervolgens gestemd worden over eventuele moties die worden ingediend en is de behandeling van het burgerinitiatief op dat moment dan formeel ook afgerond.

Kijk hier om te lezen hoe u het debat bij kan wonen.
Let op: honden worden niet toegelaten in het gebouw van de Tweede Kamer.

Het initiatief is ontvankelijk verklaard!

Logo Tweede KamerVanmiddag via de griffier van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven heb ik telefonisch vernomen hat de commissie het initiatief ontvankelijk heeft verklaard. Volgende week hoor ik hoe alles verder gaat verlopen.

Na jaren actie, ben ik vanzelfsprekend blij  en opgelucht dat deze beslissing gevallen is en wil ik iedereen bedanken voor hun steun en adviezen.

Politiek Den Haag is nu echt aan zet en ik verwacht een eerlijk en open discussie en een snelle wetswijziging.

Henk Krol van 50 PLUS stelt Kamervragen over het afschaffen van de hondenbelasting

Tijdens mijn afspraak vanmiddag met Henk Krol heeft hij mij verteld dat hij vandaag onderstaande vragen aan de minster heeft gesteld. De minister heeft nu 3 weken om op de vragen te reageren. Als initiatief nemer stel ik, namens alle ondertekenaars van het burgerinitiatief zijn belangstelling en steun enorm op prijs.

Henk Krol 50 PLUS heeft 17 oktober 2019 deze vragen gesteld aan de minister BZK

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting werd, tot de dag af, 6 jaar geleden gestart (18 oktober 2013) en deze vragen zijn een belangrijke mijlpaal voor de actie.

Vanmiddag heb ik ook op uitnodiging van de Tweede Kamer Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven een commissie vergadering bijgewoond. Van de commissie heb ik vernomen dat men nog bezig is met het controleren van de handtekeningen. De commissie heeft toegezegd het burgerinitiatief verder te bespreken tijdens hun besloten vergadering op
7 november 2019.

Logo Tweede Kamer

Actie update – Tweede kamer besluit handtekeningen burgerinitiatief te controleren.

Logo Tweede Kamer

Van ochtend heb ik onderstaand bericht uit de Tweede Kamer ontvangen:

“Uw burgerinitiatief “ Stop de Hondenbelasting” is besproken in de procedurevergadering van 13 juni. Hierin is besloten een steekproef te nemen over een aantal steunbetuigingen.

De aangeschreven steunbetuiger wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs te retourneren naar de commissie. U zult begrijpen dat deze werkzaamheden enige tijd  in beslag gaan nemen.

Ook rekening houdende met het aankomende zomerreces van de Kamer zal de commissie in de maanden juli en augustus niet bijeenkomen.”

========================================================================

Waarom controle?

Voor het burgerinitiatief te slagen zijn er minsten 40.000 geldige handtekeningen nodig.  Van daar dat de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer besloten heeft om de handtekeningen steekproefsgewijs te controleren.

Wat nu?

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt aan dit proces. Reageer zo spoedig mogelijk indien u wordt aangeschreven. Het slagen van het initiatief ligt nu in de handen van de mensen die worden aangeschreven!

Om iedereen op de hoogte te houden wil ik u vragen zich via Facebook te melden indien u een brief ontvangt?

Vervolg traject

Zodra alles gecontroleerd is en men overtuigd is dat er 40.000 geldige handtekeningen zijn, zal de Commissie de beslissing nemen wat er met het initiatief moet gebeuren. Zeker is dat dit wat tijd in beslag zal nemen waardoor (helaas) ook in 2020 hondenbelasting geheven mag worden.

Wordt vervolgd….

D66 steunt (momenteel?) het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting niet.

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting heeft als doel het afschaffen van de hondenbelasting in geheel Nederland. Een vaak genoemd argument tegen het afschaffen van de hondenbelasting van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag is dat: “hondenbelasting een lokale aangelegenheid is.”

Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen uit artikel 226 van de Gemeentewet. De beslissing om wel of niet gebruik te maken van deze bevoegdheid is inderdaad een lokale aangelegenheid. Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting is echter een verzoek aan de wetgevende macht – De Tweede Kamer – om artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen en de verleende bevoegdheid in te trekken. Daarom is deze kwestie zeker GEEN lokale aangelegenheid. De wetgever is degelijk aan zet.

Mevrouw M. den Boer heeft namens de Tweede Kamer fractie van D66 de Gemeentewet in haar portefeuille. Om die reden heb ik haar een fractie standpunt gevraagd en ook een afspraak met haar geprobeerd te regelen. De reactie van D66 was duidelijk:

“Wij hebben met de fractiespecialisten gesproken over uw initiatief. D66 kan dit niet steunen omdat opheffing ten koste gaat van de gemeentelijke autonomie.”

“……Tot onze spijt moet ik u laten weten dat wij uw verzoek in portefeuille houden omdat het agenda technisch niet mogelijk is een afspraak te maken…….” 

Blijkbaar vindt D66 dat het belangrijk is om de keuze om wel of niet hondenbelasting te heffen over te laten aan de gemeenten. Dat gemeenten misbruik maken van de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen lijkt D66 niet te interesseren. Dat 154 gemeenten deze belasting blijkbaar niet nodig heeft om hun begroting rond te krijgen lijkt D66 evenmin te interesseren. Het wordt echt tijd dat de inwoners van de overige 201 gemeenten die als melkkoe worden gezien, eens en vooral verlost worden van deze heffing.

Vanzelfsprekend hoop ik dat D66 t.z.t. wel tijd zal maken voor een gesprek en men zich dan realiseert dat het burgerinitiatief gaat niet om het niet gaat om gemeentebegrotingen, want daar hebben Kamerleden geen directe taak in. Wat dit burgerinitiatief wel over gaat is dat de volksvertegenwoordigers dienen verantwoordelijkheid nemen voor het afschaffen van slechte wetgeving en dat zij kijken naar de belangen van het volk en rechtvaardige (lokale) belastingen.

Ik hoop op voortschrijdend inzicht bij de fractieleden van D66 en dat de fractie tijd vindt om in gesprek te gaan over het burgerinitiatief. Mijn contactgegevens zijn bekend, ik sta altijd open voor een gesprek.

Actie update – Op bezoek bij de Tweede Kamer

 

Nu het initiatief aangeboden is aan de Tweede Kamer begint de volgende fase van de Actie Tegen de Hondenbelasting. Ik ben ervan overtuigd dat deze fase interessante gaat worden dan de eerste fase. In plaats van mijn boodschap voor “eigen parochie” te preken is de uitdaging nu om de politiek te overtuigen om de Gemeentewet te wijzigen. Op 14 mei 2019 heb ik wederom de Tweede Kamer bezocht. Daar heb ik een leuk gesprek gehad met zowel de VVD evenals Partij Voor de Dieren.

Bij de VVD werd de indruk gewekt dat ze het initiatief sympathiek vonden. Men had zich daar in mijn argumentatie verdiept en vond dat deze voor een overgroot deel hout snijdt. Tijdens een gesprek van ruim een uur hebben we o.a. gedachten gewisseld over de haalbaarheid van de noodzakelijke wetswijziging. Duidelijk werd dat de VVD voorstander is van lastenverlichting voor de burger, maar een fractie standpunt over de gevraagde wetswijziging kon de VVD die middag niet geven. Ik was blij om aanvullende informatie te kunnen aanleveren, waardoor de discussie binnen de fractie verder kan plaatsvinden. Er is afgesproken in contact te blijven.

Met de partij voor de Dieren heb ik ook een positief gesprek van ruim een uur gevoerd. Het standpunt van de partij Voor de Dieren is bekend. Deze partij is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Ook bij deze partij heb ik aanvullende informatie kunnen aanleveren. Ook hier werd afgesproken om in contact te blijven.

Zelf heb ik ook wat geleerd over onze democratie. Verandering is een kwestie van geduld. Zorg dat het trein gaat rijden en dat de fracties de mogelijkheid krijgen om rustig in te stappen. De trein komt pas op volle snelheid als de meerderheid van de fracties zijn ingestapt. Voorlopig blijft het een kwestie van geduld en lobbyen om ervoor te zorgen dat het onderwerp niet ondergesneeuwd wordt door allerlei andere zaken die de Tweede kamer moet behandelen. Mijn werkzaamheden voor de komende tijd zijn duidelijk. Ik ga verder contact zoeken met andere fracties in de Kamer.

Op 23 mei a.s. wordt het initiatief verder besproken in de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Daar wordt besloten wie in de Tweede Kamer het initiatief verder in behandeling neemt.

Wordt vervolgd……

 

Actie update

Van de Commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven van de Tweede Kamer heb ik vernomen dat het voortgang van de behandeling van het initiatief pas op 23 mei a.s. wordt besproken. Pas na deze bespreking  zal ik te horen krijgen hoe de Tweede kamer het initiatief verder gaat afhandelen.

Inmiddels blijf ik contact zoeken met de fracties in de Tweede Kamer. Helaas  lijkt het erop dat bijna alle volksvertegenwoordigers contact niet op prijs stellen.  Het goed nieuws is dat ik wel uitgenodigd ben voor een gesprek met de VVD fractie. Wordt vervolgd……

Verder ben ik uitgenodigd door Midvliet TV om een artikel op te nemen over deze actie.  Binnenkort te zien in Leidschendam en Voorburg!

Verslag over het aanbieden van het burgerinitiatief  aan de Tweede kamer 23 april 2019

Uitnodiging Tweede kamerDinsdag jl. was een bijzondere dag voor mij. Na jaren werk was het zo ver,  ik mocht het initiatief aan de Tweede Kamer aanbieden. Wat een geweldige dag wat een media aandacht en vooral wat fantastische de extra steunbetuigingen van velen van u!

Al vroeg in de ochtend – 06:50 – gaf ik mijn eerste radio interview voor Radio 1. Met het doel om tijdig in Den Haag aan te komen voor een lunch afspraak, vertrok ik rond 09:15 uur vol goede moed uit Kortgene. Mijn telefoon “ontplofte”  en dus na geen 20 minuten rijden moest ik even parkeren om het media ter word te staan. Achter en volgens :

  • NOS
  • EO- Radio 1
  • PZC
  • Een lokale omroep
  • Omroep Zeeland!

Het persbericht had zijn werk gedaan.

 

Het burgerinitiatiefIn de Tweede kamer werd ik hartelijk ontvangen o.a. door heer  Sven Koopmans voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, leden van zijn commissie en andere leden van de Tweede Kamer. Na een korte toelichting kwam ik aan het woord en mocht ik na een korte toespraak het initiatief overhandigen. Camera van de NOS aan en de microfoon van BNR onder mijn neus.

Hieronder een selectie vanuit het media:
NOS Journaal aflevering 78 (vanaf 5:00) te vinden op npostart.nl
Artikel op de site van de NOS
Interview BNR
(Opent nieuw scherm zodat u het fragment kunt beluisteren)
Omroep Zeeland (vanaf 5:23)
Artikel door Roel van Leeuwen verschillende kranten

Nu gaat deze actie een nieuwe fase in. De Tweede kamer commissie gaat de handtekeningen steekproefsgewijze controleren op juistheid. Het is mogelijk dat u een brief ontvangt. Volg de instructies anders wordt het initiatief ongeldig worden verklaard! Na verificatie van de handtekeningen wordt besloten wie precies het initiatief in de Tweede kamer gaat behandelen. Bij het behandelen van het initiatief wordt ik weer uitgenodigd om het initiatief nadere toe te lichten. Vanzelfsprekend zal ik u allemaal via deze site op de hoogte houden.

Ik wil mijn dank uitspreken aan allen die deze actie tot nu toe hebben ondersteund. Vooral voor uw steunbetuigingen en donaties. (Doneren kan altijd nog via deze link.) Verder ben ik ook dank verschuldigd aan Reinder Rustema van de Stichting Petities.nl Zonder zijn steun en adviezen was de petitie nooit zo’n succes geworden. Ook dank aan Marianne van de Wetering die mij de laatste weken heeft bijgestaan met adviezen over teksten en hoe de politiek werkt. Tenslotte een bijzonder dank een mijn gezin, vooral mijn lieve vrouw, die jaren lang mij aan heeft moeten horen over hoe de actie wel of niet liep.

Met zijn allen gaat de actie een volgende fase in. Een fase waarin ik hoop dat er uiteindelijk een wetswijziging komt waardoor de hondenbelasting wordt afgeschaft.

Wordt vervolgd…………

Groet

Gary Yanover

p.s.
Mis niks en schrijft u in om de actie te volgen. Rechtsboven aan hier kunt u zich inschrijven.  U ontvangt dan een email-bericht wanneer ik iets op de site post.

 

 

%d bloggers liken dit: