Politieke Standpunten

Zodra de standpunten beschikbaar zijn, zal ik deze via deze pagina publiceren. Alle grotere partijen zijn benadert met de volgende vraag:

“Heeft uw partij een landelijke standpunt omtrent de hondenbelasting en zo ja wat is dit standpunt.”

CDA29/01/2013 – De aanschaf en het (onder)houden van een hond brengt bepaalde kosten met zich mee en de hondenbelasting valt daar ook onder. Ooit is de hondenbelasting ingevoerd om het hondenbezit te ontmoedigen. Met name in dichtbevolkte gebieden kunnen honden leiden tot veel overlast, met name wat betreft de hondenpoep. Uit die hondenbelasting kan dan het ruimen van die poep betaald worden, naast de aanleg en onderhoud van hondenuitlaatveldjes en hondenafvalbakken.  Hondenbelasting is een gemeentelijke belasting. Gemeentes mogen de hoogte ervan vaststellen en ook het doel waar het voor wordt aangewend. U kunt binnen uw gemeente ervoor zorgen dat de hondenbelasting meer ten gunste van de hondenbezitters wordt besteed. Veel hondenbezitters moeten echter met lede ogen aanzien dat hondenbelasting slechts voor een klein deel voor dat doel wordt benut, en dat het overige deel in de gemeentekas bij de algemene middelen wordt gestort.

D66 28/05/2013

Hartelijk dank voor uw mail aan D66. Onze excuses voor de late beantwoording.

Wij hebben bij mijn weten geen landelijk standpunt over de hondenbelasting. Naar aanleiding van uw mail en uiteraard de uitspraak van het Gerechtshof heb ik het een en ander uitgezocht.

De hondenbelasting is een algemene gemeentelijke belasting en dan is het niet aan de landelijke politiek om zich daar in te mengen, gelet ook op de eigen gemeentelijke bevoegdheden, zoals vastgelegd in de gemeentewet en in het staatsrecht.

Aangezien de Hoge Raad zich momenteel over deze zaak aan het buigen is, willen wij de eerst de uitspraak afwachten en zijn wij op landelijk niveau van mening dat gemeenten deze belasting nu gewoon mogen heffen.

Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

 Met vriendelijke groet,

24 oktober 2013

D66 is het oneens met het standpunt dat Den Haag nu aan zet is!

Zoals beloofd heb ik nagevraagd wat ons standpunt is over deze kwestie.
D66 is van mening dat dit een lokale aangelegenheid is. D66 wil dat gemeenten vrijheid krijgen, zodat ze beleid kunnen maken dat aansluit bij de wensen van lokale inwoners. We zijn dus op landelijk niveau er niet voor om de mogelijkheid van hondenbelasting af te schaffen. Ook omdat de overheid grote financiële problemen heeft, is dit vanuit budgettair oogpunt niet mogelijk. Het is namelijk ook in het belang van Nederland dat we de staatsschuld niet te snel laten oplopen. Voor meer informatie raad ik u aan om contact op te nemen met de lokale fractie.
Tweede Kamerfractie D66 Publieksvoorlichting

Groenlinks22/01/2013 – Ons standpunt over hondenbelasting is dat het een zaak van de gemeente is. Of, en zo ja hoe deze geheven moet worden moet op gemeentelijk niveau beslist worden. Vragen over dit onderwerp kun je dan ook het best richten tot je gemeentebestuur of de lokale GroenLinksfractie.

03/02/2013 De PPartij voor de dierenartij voor de Dieren ziet de hondenbelasting als een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen. De hondenbelasting is echter primair een zaak van de gemeente. Wij kunnen er niet altijd directe invloed op uitoefenen, omdat we als Partij voor de Dieren momenteel in zes gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Iedere gemeente heeft op grond van artikel 226 van de Gemeentewet het recht om hondenbelasting te heffen. Het is echter een recht en geen verplichting. Niet elke gemeente kiest er dus voor. De gemeente die er wel voor kiest, mag de inkomsten besteden aan het hondenbeleid, maar ook aan andere, niet-diergerelateerde zaken. De Partij voor de Dieren vindt dat gemeenten die hondenbelasting heffen de opbrengsten moeten besteden aan voorzieningen die rechtstreeks aan honden of andere dieren ten goede komen. Te denken valt aan de opvang van in het wild levende dieren, dierenambulances, castratieprogramma’s voor verwilderde katten, de aanleg van honden-wc’s en de uitbreiding van uitrengebieden.

SP18/04/2013 Afspraken over hondenbelasting worden in de gemeenteraad gemaakt. Zij gaan daarover en daar ligt dus op de eerste plaats de verantwoordelijkheid.
Maar in het algemeen is de SP van mening dat als zo’n belasting wordt geïnt, dit ook gebruikt moet worden om de overlast van hondenbezit terug te dringen, bijvoorbeeld door daar uitlaatstroken van aan te leggen en te onderhouden. Hondenbelasting moet niet geïnt worden om een gat ergens anders op de begroting te dichten.

vvd-logo.jpg01/02/2013 De Nederlanders kennen de VVD als de partij van lastenverlichting voor iedereen. Destijds vroeg oud-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming hierover terecht vragen over deze overbodige lasten voor de burger. Nog steeds is ons standpunt wat betreft hondenbelasting, dat dit overbodig en onnodig is. Alleen moet het wel verantwoord zijn om lasten te verlagen, op dit moment maakt Nederland nauw eenmaal moeilijke tijden door. De VVD is van mening dat het daarom nu ook niet verstandig is. Lokale VVD-afdelingen zetten zich in voor reductie van gemeentelijke lasten. Juist hondenbeslasting is een lokale aangelegenheid.

14/11/2013 Dank voor uw mail over de hondenbelasting. U heeft inderdaad gelijk dat bij wet de mogelijkheid geregeld is voor gemeenten tot het instellen van een hondenbelasting. Op dezelfde wijze is afgesproken dat andere lokale lasten mogen worden geheven en geïnd door gemeenten. De OZB is daar misschien wel het meest in het oog springende voorbeeld van , maar ook precario en reclamebelasting horen daarbij.

Er gaan bij gemeenten (en overigens ook bij sommige landelijke politieke partijen) stemmen op om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden. Daarmee zouden de mogelijkheden voor gemeenten om extra belastingen in te voeren kunnen worden uitgebreid. Dat zou dan gepaard moeten gaan met een verlaging van de belastingdruk op rijksniveau, om ervoor te zorgen dat de totale belastingdruk niet toeneemt. Dit kan alleen maar in een grote, zeer ingrijpende belastinghervorming. De huidige economische situatie laat niet toe dat een dergelijke wijziging op dit moment wordt doorgevoerd en het uitbreiden van het gemeentelijk belastinggebied heeft dan ook niet de voorkeur van de VVD.

Aan de andere kant wordt met enige regelmaat aan de landelijke politiek gevraagd om bevoegdheden van gemeenten om belastingen op te leggen in te trekken. U vraagt dit ten aanzien van de hondenbelasting, anderen vragen ons om het de gemeenten onmogelijk te maken OZB op te leggen. Het treden in bevoegdheden van gemeenten is iets waar, wat de VVD betreft, de hoogst mogelijke terughoudendheid in moet worden betracht. Wij zijn dan ook niet voornemens om bij wet te regelen dat de mogelijkheden van gemeenten op belastinggebied ingeperkt worden.

Verder sluit ik graag aan bij de reactie van de afdeling voorlichting: het is daarmee een lokale aangelegenheid. Dat de mogelijkheid om hondenbelasting op te leggen bestaat, wil niet zeggen dat het verplicht is. Gemeenteraden kunnen besluiten af te zien van deze vorm van belasting, net zoals gemeenteraden kunnen besluiten om de reclamebelasting en de OZB af te schaffen of te verlagen. Veel lokale VVD-fracties hebben dergelijke voorstellen gedaan en zullen deze voorstellen ook blijven doen.

Ik hoop hiermee duidelijkheid te hebben gegeven in de verdeling van bevoegdheden, waarbij uw constatering juist is dat de Tweede Kamer de hondenbelasting zou kunnen afschaffen. Tegelijkertijd heb ik ook proberen duidelijk te maken wat de opstelling van de landelijke VVD is: niet te snel tornen aan lokale bevoegdheden en zowel op nationaal als lokaal niveau streven naar zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en voor bedrijven. Ik ga ervan uit dat bij een eerstvolgende grote belastingherziening de lokale lasten onderwerp van discussie zullen worden, maar ik voorzie een dergelijke discussie niet op korte termijn.

Met vriendelijke groet,

Pieter Litjens

Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Advertenties

21 gedachtes over “Politieke Standpunten

 1. ik vind het zo’n gezeik dat honden overlast bezorgen en vervuiling,,, wij mensen zijn de grootste vervuilers op deze planeet, wij zijn zo vervuilend dat ijskappen smelten en de zee besmeurt met plastic. Wij moeten losloop gebieden, reservaten en beschermde gebieden creeren omdat er geen ruimte meer is voor dieren,
  We mogen poep met een plastic zakje verwijderen en dit plastic zakje in de prullenbak gooien, en dit plastic zakje doet er vervolgen duizenden jaren over om te verteren, poep in de natuur 2 dagen, en is voedsel voor ander leven, hoezo vervuiling?
  Maar goed poep opruimen is een goede zaak, het is ook smerig wanneer dit op straat ligt waar je loopt.
  Verder is onderhoud van losloop gebied bullshit, een stuk grasveld, park, of gebied waar een hond los mag lopen moet ook worden onderhouden wanneer dit geen losloop gebied is om wildgroei ongedierte etc. te voorkomen, maar het is handig te zeggen dat deze kosten voor de hondenbezitter zijn, en zonder honden waren er geen onderhoudskosten?
  voorbeeld: aan de hele westkust wordt het strand onderhouden, iedereen mag zijn plastic en afval achterlaten, wie betaald voor het schoonmaken? het deel strand waar honden los mogen lopen, dat zou dan ineens meerkosten zijn? En een deel van de rekening van het schoonhouden van de westkust wordt bij de hondenbezitter neergelegd.
  voorbeeld: een deel van beschermd vogelgebied mag de hond loslopen, het vogelgebied word het hele jaar goed onderhouden, (losloop gebied of geen losloop gebied) de hondenbezitter moet voor dit onderhoud extra belasting betalen.
  In dit zelfde gebied wordt in de zomermaanden op een groot grasveld barbecue gehouden, gras en grond word daarna achtergelaten met brandplekken, plastic afval, vieze luiers en noem maar op.
  Inmiddels heeft de gemeente er grote afval containers geplaatst in de hoop dat daar het afval in wordt gedumpt. Zo niet dan ruimt de gemeente het wel op. En wie betaald, ja deels de hondenbezitter, die moet meer gemeentebelasting betalen dan de niet hondenbezitter, en voor de hond is een verbod om op dit stuk grasveld te lopen.
  Voorbeeld: bij mij aan de overkant een stuk onkruidgebied, vol met stekelplanten, brandnetels, uitgeroepen tot losloop gebied, er word wel 2 keer per jaar gesnoeid, maar niet in de zomermaanden, stekelplanten, brandnetels groeien tot meer dan een meter hoog, daar mag je hond dan los rennen,
  De 2x keer per jaar dat er gemaaid wordt is niet voor de hond maar noodzaak om te voorkomen er ratten en vossen en ander ongedierte gaan wonen. Gooi maar op het bordje van de hondenbezitter

  En blijkbaar is volgens de politiek de hondenbezitter ook verantwoordelijk voor de financiële problemen van gemeente. (zoals ik boven lees)

 2. Rechtbank Overijssel heeft het beroep hondenbelasting op 6 maart 2015 ongegrond verklaard.
  Ik ben in hoger beroep met de hondenbelasting en ga vóór as. 25 juni 2015 mijn hoger beroep aanvulling op de pro-forma dat al is ingediend bij het Hof in Arnhem. Mocht het worden ongegrond verklaard dan ga ik in cassatie bij de Hoge Raad. Wordt beroep in cassatie door de Hoge Raad ongegrond dan ben ik voornemens het aan het Europese Hof voor te leggen wetende dat het niet eenvoudig is dat het bij vooronderzoek goedkeuring het wordt voorgelegd aan het Hof. Het kan worden afgewezen op artikel 34 en of artikel 35 voor ontvankelijkheid bijvoorbeeld of het reeds een andere instantie voor onderzoek of regeling is voorgelegd en geen nieuwe feiten bevat. Heeft een van de uwe een goeie juridische aanvulling wat doorslag kan geven voor het slagen dan zo ik dat graag willen opnemen in mijn hoger beroepschrift.

  • Ik ben geen jurist maar zie ik geen echte kansen om met succes bij de Hoge Raad in casatie te gaan. Zoals u al weet heeft De Hoge Raad al in 2013 over deze kwestie gebogen en de Gemeente in het gelijk gesteld. Wel heeft de Hoge Raad toen, zonder dat er bewijs voor is, aangenomen dat honden voor overlast zorgen! Informatie hierover kunt u hier lezen. http://wp.me/p2SHW1-44q

 3. De haagse mafia laat het duidelijk weer afweten, en al helemaal de partij voor dieren wat een droeftoeterpartij is dat zeg, ik heb hen jaren geleden een mail gestuurd en inderdaad eenzelfde antwoord gekregen ,ik heb toen aangegeven dat gemeente wetten juist vanuit den haag door landelijke wetgeving veranderd kan worden en dat zij DAAR juist voor in den haag zitten,…..toen bleef het oorverdovend stil!, trutje thiemen vind het blijkbaar alleen maar belangrijk om op prinsjesdag mooie sier te maken met een hoedje of een pakje!.
  Maar ik heb een andere oproep aan ALLE hondenbezitters,……..maak IEDER JAAR standaard massaal schriftelijk bezwaar tegen de hondenbelasting na ontvangst van de gemeente aanslag de argumenten kan iedereen verzinnen,….de gemeente is wettelijk verplicht de brief te beantwoorden!,….als alle hondenbezitters dit gaan doen moeten de gemeenten zoveel kosten gaan maken dat de hondenbelasting dan zelfs geld gaat kosten!, en dan stopt het zeker weten!

 4. Dit is 100% politiek…. nooit eerlijk voor je mening uitkomen en er altijd omheen kletsen.
  In ieder geval ben ik trots dat dankzij mijn hondenbezit de economie niet helemaal in elkaar is gezakt. Ik ben dus duidelijk onmisbaar (als melkkoe)…

 5. Wat een slappe reacties van diverse landelijke politieke partijen. Dat zijn nou volksvertegenwoordigers die op dienen te komen voor de belangen van “ALLE” burgers maar het onrecht, dat hondenbezitters wordt aangedaan, gewoon doorschuiven naar de gemeentes. En daar zit nou juist het grootste probleem, gewoon binnen graaien en het hondengeld gebruiken voor leuke speeltjes van lokale bestuurders!

 6. Gewoon mee stoppen te gek voor woorden.
  100 duizenden katten lopen over straat en doen hun behoefte overal geen belasting en geen opruimplicht voor de houder van deze dieren.
  Ze gooien gewoon de deur open of ze vertrekken via een kattenluik het vervelende is dat ze hun behoefte niet in de tuin van hun baasje doen maar in die van een ander.
  Het is puur geld klopperij ik ruim alles op dus waar dan die belasting voor betalen gewoon stoppen daarmee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Door de onverschilligheid van de gemeenten zou het Den Haag sieren om zich met de hondenbeleid te gaan bemoeien.

  ik heb geen probleem met de hondenbelasting mits:
  – niet het aantal honden maar het type hond wordt belast
  – de hond overal los mag lopen, behalve bij speeltuinen
  – muilkorfplicht en aanlijnplicht voor bepaalde honden
  – iedere hondenbezitter verplicht wordt tot het volgen van gratis cursussen, daar betaal je tenslotte de belasting voor
  – zowiezo op de hoogte wordt gehouden van wijzigingen in het hondenbeleid
  – invoeren kattenbelasting die gelijk is aan de gemiddelde hondenbelasting

 8. Wat een ongelooflijk gezeur!! De paarden in noordwijk-binnen doen hier alles rijkelijk in 1 keer voor 10 honden tegelijk! Dat mag van de gemeente ,want ze reageren niet op mails van vieze smerige toestanden voor je deur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s