WOB – Rotterdam

Hieronder kunt u de berichtenwisseling volgen met de Gemeente Rotterdam. Ik heb gekozen om deze berichten te publiceren om te laten zien hoe de Gemeente probeert onderuit zijn informatie plicht te komen. Rotterdam is geen uitzondering in deze praktijken.

Standaard verzoek verzonden 13 maart 2013

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg verzoek ik u, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, mij informatie te doen toekomen inzake de bestuurlijke aangelegenheden met betrekking tot de afhandeling van bezwaarschriften tegen de hondenbelasting.

In het bijzonder gaat het om informatie met betrekking tot adviezen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten in het kader van deze aangelegenheid heeft gegeven. Ook verzoek ik om eventuele adviezen of aanwijzingen, afkomstig van het Ministerie van BZK omtrent de afhandeling van bezwaarschriften.

Mijn voorkeur gaat uit naar digitale informatie, te zenden naar mijn e-mail adres xxx@xxx.nl.

Mocht u in het kader van dit verzoek leges willen heffen of anderszins kosten in rekening willen brengen, verzoek ik u om dat vooraf kenbaar te maken. Eventueel zou ik in dat geval met u in overleg treden om te bezien welke stukken voor mij (het meest) relevant zijn.


From:  Commissiegriffier raadscommissie FIB
Sent: vrijdag 15 maart 2013 10:26
To: Gary Yanover
Cc: 2 onbekende medewerkers
Subject: RE: WOB verzoek – Hondenbelasting

Geachte heer Yanover,

Het tarief voor de hondenbelasting wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Dat gebeurt altijd bij de begroting in november. De uitvoering van deze belastingheffing is aan de Gemeentelijke Belastingdienst Rotterdam. Daar moet u zijn voor advies en daar kunt u ook bezwaar aantekenen. Een eventueel beroep tegen een uitspraak van de belastingdienst is mogelijk. De regels daarvoor staan in de Algemene wet bestuursrecht die op internet makkelijk is te vinden. U kunt ook altijd naar de Gemeentelijke Ombudsman stappen voor gratis advies over uw zaak (zie website).

Met vriendelijke groet,

Commissiegriffier raadscommissie FIB


Van: Gary Yanover
Verzonden: vrijdag 15 maart 2013 11:25
Aan: Commissiegriffier raadscommissie FIB
CC: 2 onbekende medewerkers
Onderwerp: RE: WOB verzoek – Hondenbelasting Rotterdam
Urgentie: Hoog

Geachte heer

Ik dank u voor uw bericht. Dit is geen antwoord op de door mij gesteld vraag.

Mijn verzoek heeft o.a. betrekking op mogelijke aanwijzingen die uw gemeente zou hebben gekregen van VNG en de ministerie van BZK.

Verder is het van belang te weten welke besluiten het gemeentebestuur dan wel de heffingsambtenaar heeft genomen in verband met deze aangelegenheid, in het bijzonder de voor de afhandeling van de bezwaren gekozen strategie en de in dat verband gemaakte afwegingen.

Graag verneem ik de reactie van uw gemeente op mijn WOB verzoek.


Van: Commissiegriffier raadscommissie FIB
Verzonden: maandag 18 maart 2013 14:08
Aan: Gary Yanover
CC: 2 onbekende medewerkers
Onderwerp: RE: WOB verzoek – Hondenbelasting Rotterdam

Geachte heer Yanover,

t.a.v. uw OB-verzoek aan de raad: ik heb het WOB- verzoek doorgestuurd naar het college van B & W (t.a.v. afdeling Gemeentelijke Belastingdienst Rotterdam), omdat de door u gevraagde informatie zich daar moet bevinden. Tevens heb ik het college verzocht uw WOB-verzoek in behandeling te nemen en u daarover, binnen de geldende termijnen, z.s.m. te berichten.

M.vr.gr.,

 

commissiegriffier Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte

 


From: _GBR_Juridische Zaken GBR
Sent: maandag 18 maart 2013 17:41
To: Gary Yanover
Cc: Commissiegriffier raadscommissie FIB; Onbekende medewerker; _GBR_Juridische Zaken GBR
Subject: RE: WOB verzoek – Hondenbelasting Rotterdam

Geachte heer Yanover,

Hierbij reageer ik op het door u per mail ingediende verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Omdat u heeft aangegeven het liefst digitaal geinformeerd te worden, stuur ik u bijgaand de informatie per mail.

Door u wordt verzocht om de adviezen die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de gemeente zijn gegeven inzake afhandeling bezwaarschriften hondenbelasting.

Hierover kan worden opgemerkt dat dit gegevens van de VNG betreft en niet van de gemeente. Verder is de VNG geen overheidsorgaan en is de WOB derhalve op de VNG niet van toepassing.

Uit mijn onderzoek is echter gebleken dat deze gegevens openbaar zijn en gewoon op de site van de VNG te vinden zijn. Bijgaand stuur ik u de betreffende link naar de VNG-site. http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/overige-belastingen/nieuws/behandeling-bezwaarschriften-tegen-aanslag-hondenbelasting

Verder verzoekt u nog om mogelijke aanwijzingen van een ministerie (BZK) inzake afhandeling bezwaarschriften hondenbelasting.

Ten aanzien hiervan kan worden opgemerkt dat een dergelijke aanwijzing in onze administratie niet aanwezig is en derhalve niet aan u kan worden overgelegd. Of een dergelijke instructie bestaat, zou u nog bij het betreffende ministerie kunnen navragen.

Tenslotte geeft u aan te willen weten welke besluiten het gemeentebestuur/heffingsambtenaar heeft genomen in verband met deze aangelegenheid, in het bijzonder de voor de afhandeling van de bezwaren gekozen strategie en de in dat verband gemaakte afwegingen.

Met betrekking hiertoe kan worden aangegeven dat in deze aangelegenheid geen besluit is genomen en dit derhalve niet aan u kan worden overgelegd. Verder kan nog worden aangegeven dat Gemeentebelastingen de binnenkomende bezwaarschriften hondenbelasting altijd individueel heeft behandeld en daar na lezing van het advies van de VNG gewoon mee is doorgegaan.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Eventuele vragen of opmerkingen verneem ik graag van u.

mvg,

Belastingen Rotterdam

Juridische Zaken


From: Gary Yanover

Sent: maandag 18 maart 2013 17:41
To: GBR_Juridische Zaken GBR
Cc: Commissiegriffier raadscommissie FIB; Onbekende medewerker; _GBR_Juridische Zaken GBR
Subject: RE: WOB verzoek – Hondenbelasting Rotterdam

Geachte heer,

Bedankt voor uw reactie. Uw geeft aan dat

QUOTE:

Door u wordt verzocht om de adviezen die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de gemeente zijn gegeven inzake afhandeling bezwaarschriften hondenbelasting.
Hierover kan worden opgemerkt dat dit gegevens van de VNG betreft en niet van de gemeente. Verder is de VNG geen overheidsorgaan en is de WOB derhalve op de VNG niet van toepassing.

UNQUOTE

Het moment dat deze adviezen in bezit zijn van de Gemeente Rotterdam en de gemeente gebruikt maakt van deze adviezen voor het bepalen van beleid, dan vallen deze adviezen onder de WOB en mag ik als burger u verzoeken openheid te geven daarover. Ik ontvang dus graag de gevraagde informatie. Te denken valt ook de zogenaamde VNG bouwstenen en andere door VNG verstrekte informatie die niet openbaar is.

In uw reactie geeft u aan dat er geen besluiten genomen zijn. Echter constateer ik dat de gemeente daadwerkelijk een besluit genomen heeft en een positie heeft ingenomen t.o.v. de rechtelijke uitspraak.
Heeft uw heffingsambtenaar juridische kennis in deze zodat hij zonder overleg de positie van de gemeente kan bepalen?

Zonder onderbouwing heeft uw heffingsambtenaar gekozen alle bezwaarschriften af te wijzen en niet te wachten op een uitspraak in deze kwestie in Cassatie. Gegeven het ingenomen standpunt van de gemeente kan ik niks anders concluderen dat degelijk (ambtelijke?) overleg is geweest over deze kwestie waarna besloten is tot gebruik o.a. van  mij bekende “VNG bouwstenen”.

1)       Indien er overleg geweest is moet er notulen of gespreksnoties of memo(s) beschikbaar zijn

2)       Indien er geen overleg geweest is heeft uw heffingambtenaar zijn redenering intern moeten toetsen en zou er hierover ook stukken van beschikbaar moeten zijn

3)       De heffingsambtenaar van uw gemeente schrijft in zijn afwijzing:

“De gemeente Rotterdam besteedt een wezenlijk deel van de opbrengst van de hondenbelasting aan de kosten van hondenbezit. Daarbij valt te denken de aanleg, het onderhoud en het schoonhouden van de uitlaat- en losloopzones. Er is derhalve geen sprake van discriminatie van hondenbezitters.” Op welke stukken staaft uw ambtenaar zijn uitspaak? Deze stukken zou ik ook in willen zien voor zowel belastingjaar 2012 alsmede  belastingjaar 2013  Indien de stukken reeds openbaar zijn gemaakt wil ik graag het webadres ontvangen waar ik de stukken zelf kan downloaden.

Uw reactie verneem ik graag

Hieronder leest u de uitspraak:

WOB Rotterdam uitspraak

Advertenties