Actie update – Op bezoek bij de Tweede Kamer

 

Nu het initiatief aangeboden is aan de Tweede Kamer begint de volgende fase van de Actie Tegen de Hondenbelasting. Ik ben ervan overtuigd dat deze fase interessante gaat worden dan de eerste fase. In plaats van mijn boodschap voor “eigen parochie” te preken is de uitdaging nu om de politiek te overtuigen om de Gemeentewet te wijzigen. Op 14 mei 2019 heb ik wederom de Tweede Kamer bezocht. Daar heb ik een leuk gesprek gehad met zowel de VVD evenals Partij Voor de Dieren.

Bij de VVD werd de indruk gewekt dat ze het initiatief sympathiek vonden. Men had zich daar in mijn argumentatie verdiept en vond dat deze voor een overgroot deel hout snijdt. Tijdens een gesprek van ruim een uur hebben we o.a. gedachten gewisseld over de haalbaarheid van de noodzakelijke wetswijziging. Duidelijk werd dat de VVD voorstander is van lastenverlichting voor de burger, maar een fractie standpunt over de gevraagde wetswijziging kon de VVD die middag niet geven. Ik was blij om aanvullende informatie te kunnen aanleveren, waardoor de discussie binnen de fractie verder kan plaatsvinden. Er is afgesproken in contact te blijven.

Met de partij voor de Dieren heb ik ook een positief gesprek van ruim een uur gevoerd. Het standpunt van de partij Voor de Dieren is bekend. Deze partij is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Ook bij deze partij heb ik aanvullende informatie kunnen aanleveren. Ook hier werd afgesproken om in contact te blijven.

Zelf heb ik ook wat geleerd over onze democratie. Verandering is een kwestie van geduld. Zorg dat het trein gaat rijden en dat de fracties de mogelijkheid krijgen om rustig in te stappen. De trein komt pas op volle snelheid als de meerderheid van de fracties zijn ingestapt. Voorlopig blijft het een kwestie van geduld en lobbyen om ervoor te zorgen dat het onderwerp niet ondergesneeuwd wordt door allerlei andere zaken die de Tweede kamer moet behandelen. Mijn werkzaamheden voor de komende tijd zijn duidelijk. Ik ga verder contact zoeken met andere fracties in de Kamer.

Op 23 mei a.s. wordt het initiatief verder besproken in de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Daar wordt besloten wie in de Tweede Kamer het initiatief verder in behandeling neemt.

Wordt vervolgd……

 

Advertentie

Actie update

Van de Commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven van de Tweede Kamer heb ik vernomen dat het voortgang van de behandeling van het initiatief pas op 23 mei a.s. wordt besproken. Pas na deze bespreking  zal ik te horen krijgen hoe de Tweede kamer het initiatief verder gaat afhandelen.

Inmiddels blijf ik contact zoeken met de fracties in de Tweede Kamer. Helaas  lijkt het erop dat bijna alle volksvertegenwoordigers contact niet op prijs stellen.  Het goed nieuws is dat ik wel uitgenodigd ben voor een gesprek met de VVD fractie. Wordt vervolgd……

Verder ben ik uitgenodigd door Midvliet TV om een artikel op te nemen over deze actie.  Binnenkort te zien in Leidschendam en Voorburg!

Hondenbelasting Hillegom 40% verhogen – VVD fractie voornemens tegen te stemmen!

De laatste dagen heeft de actie tegen de hondenbelasting intensieve contact onderhouden met de politieke fracties van de Gemeente Hillegom. De Raad in Hillegom stemt op 14 november as. over een voorstel om de hondenbelasting met 40% te verhogen.

De VVD fractie heeft medegedeeld dat zij zij tegen het voorstel zullen stemmen. Verder is de VVD Hillegom voor afschaffing van de hondenbelasting.

Hieronder leest u het ontvangen bericht:

“Goedenavond, Wij hebben er in onze fractie over gesproken. Ik kan u namens de fractie als volgt berichten.
Het voorstel om de hondenbelasting te verhogen is in strijd met onze uitgangspunten de lasten voor onze inwoners niet te laten toenemen. Extra handhaving door aannemen van een extra BOA hebben we via de kadernota en programmabegroting al eerder financieel geregeld. Bestrijding van hondenpoep is een reguliere taak. Prioritering van de inzet van de BOA’s kan binnen het bestaande budget plaatshebben en de boetebeschikkingen die de BOA’s uitdelen kunnen ook ten goede komen aan de inzet van BOA’s. Verder leidt dit collegevoorstel ertoe dat een relatief beperkte groep inwoners extra lasten gaan krijgen, terwijl de meeste hiervan zich wél netjes aan de voorschriften houden (goeden lijden onder de kwaden). Daarnaast is het onwenselijk de belasting het ene jaar te verhogen en het jaar daarop, afhankelijk van een toets, weer te verlagen. Dat getuigt niet van consistent beleid en is voor inwoners moeilijk te begrijpen.

De VVD-fractie zal derhalve tegen dit collegevoorstel stemmen.”

Gemeente nieuws – Amsterdam

De afhandeling wordt aan de raadsleden overgelaten.

15/02/2013Marianne Poot – VVD
“Ik ben woordvoerder financiën voor de VVD fractie en ben als zodanig ook belast met dit onderwerp. De VVD is al jaren voorstander van het volledig afschaffen van de hondenbelasting en wij hebben dit ook in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 geschreven. In Amsterdam bestuurt de VVD mee in het college van B&W. In het akkoord wat in 2010 samen met GL en de PvdA is gesloten heeft dit punt geen prioriteit gekregen. Ons standpunt is en was dat een dergelijke belasting alleen de gemeentekas spekt (de inkomsten vloeien namelijk rechtstreeks naar de algemene middelen). Maar omdat Amsterdam een enorme bezuinigingsopgave heeft is er voor gekozen om niet te snijden in deze belasting In de komende maanden wil de VVD kijken naar een plan om de lasten voor Amsterdammers te verlichten. En we zullen dit plan voor de zomer in de gemeenteraad bespreken. Ik wil u toezeggen om in dit plan nogmaals de mogelijkheid te bekijken om de hondenbelasting in Amsterdam af te schaffen. Meer toezegging kan ik u helaas op dit moment niet doen.”

Mijn reactie:
Dank voor uw reactie. Fijn om te weten dat de VVD tegen de hondenbelasting is. Maar wat u in feite schrijft is dat de gemeente komt geld te kort en dus haalt de gemeente dat geld binnen van de hondenbezitter. Komt wat cru over vindt u niet?

16/02/2013 – Reactie van mevrouw Poot

“…..u heeft helemaal gelijk: dit is cru ……”

Helaas gaf ze niet aan wanneer ze deze kwestie echt gaat aanpakken.

17/02/2013 – reactie  mevrouw Poot

“…..De komende maanden wil de VVD Amsterdam een plan ontwikkelen om de lasten voor Amsterdammers te verlichten. Ik heb u toegezegd de overweging om hondenbelasting af te schaffen hierin mee te nemen. Voor de zomer zullen we dit plan in de gemeenteraad bespreken. Dit is wat ik u op dit moment kan toezeggen.”

Gemeente nieuws – Rotterdam

30/01/2013 – Standpunt van raad gevraagd.

30/01/2013 Jan-Willem Verheij VVD Gemeenteraadslid Rotterdam

“De VVD Rotterdam heeft naar aanleiding van uw initiatief vandaag vragen aan het college gesteld om de feiten over hondenbelasting te achterhalen: wat is de totale opbrengst van de hondenbelasting, hoeveel bedragen de inningskosten van de belasting en welke kosten zijn er gemoeid met handhaving van de belasting (o.a. voor huisbezoeken door stadstoezicht). Afhankelijk daarvan zullen wij verdere stappen zetten. Eventuele vervolgstappen zullen wij bekend maken via onze website www.vvdrotterdam.nl.”

12/02/2013 – Reactie van Groen Links

Het onderwerp ligt moeilijk in deze tijd, hoewel er veel goede argumenten zijn om deze belasting af te schaffen. Er zijn echter ook argumenten om de belasting te handhaven, namelijk vanwege de kosten die de gemeente maakt t.b.v. honden en hondenbezitters. Het gaat dan niet alleen om hondenpoep, maar ook om de aanleg en onderhoud van hondenuitlaatvelden en het bestemmen van grond voor dat doel.

Dat is echter niet de reden dat u weinig respons krijgt, vermoed ik. De gemeentelijke financiën zitten in zwaar weer. Rotterdam heeft al meer dan een half miljard euro moeten bezuinigen. Daardoor vallen harde klappen. Denk aan het afschaffen van thuiszorg voor een grote groep mensen, het volledig afbouwen van het budget voor taal en inburgering, flinke bezuingingen op sociale voorzieningen en op maatschappelijke organisaties die ontzettend goed en waardevol werk doen voor de mensen in de stad. Maar denk ook aan de forse bezuinigen op evenementen en kleinschalige initiatieven in de wijken en aan de duizenden mensen die in dienst van de gemeente zorgen voor een schone en veilige stad.

Kortom, de bezuinigingen raken ons allemaal. In deze tijd zijn er weinig raadsleden te vinden die uit eigen initiatief zullen besluiten om nog méér te bezuinigen om zo het afschaffen van de hondenbelasting mogelijk te maken. Afschaffen betekent namelijk dat er elders geld moet worden gevonden, bijvoorbeeld door de afvalstoffenheffing te verhogen (t.b.v. schoonhouden van de openbare ruimte).

Desalniettemin verdient uw actie alle complimenten en respect. Dat zoveel mensen voorstander zijn van het verscheuren van een rekening die aan hen is gericht, is helaas geen overtuigend gegeven. Het is aan politieke partijen om een belangenafweging te maken en in die afweging vermoed ik dat uw pleidooi op dit moment geen meerderheid zal kunnen halen in de raad. Dat is spijtig en heeft dus vooral te maken met de economische crisis waarin we ons bevinden en veel minder met de goede argumenten die er zijn om de hondenbelasting af te schaffen.”

13/02/2013Reactie van Josine Strormann Gemeenteraadslid SP Rotterdam

“In een stad als Rotterdam, waar het gebruik van de schaarse natuur goed verdeeld moet worden over kinderen, voetballers, wandelaars, sporters, barbecuers en natuurlijk honden en hun baasjes hebben we hard speciale voorzieningen voor honden nodig. Ik denk dan aan speelvelden waar de honden veilig voor mens en hond los kunnen lopen, poepzakjesautomaten, prullebakken voor poepzakjes enzovoort. De Rotterdamse SP pleit al jaren voor een stedelijk hondenuitlaatbeleid. Om recht te kunnen doen aan de behoeften van honden maar ook aan de helaas aanwezige hondenhaters zul je goed beleid moeten voeren. Helaas is in Rotterdam dit beleid aan de deelgemeenten gedelegeerd. Dit zorgt er voor dat in elke Rotterdamse deelgemeente het anders geregeld is qua losloop- en uitrenbeleid. In sommige parken gaat het prima, in andere in het geheel niet. Dat is heel jammer. De SP vindt het prima om hondenbelasting te heffen, maar dan moet je ook al dat geld besteden aan voorzieningen voor honden en hun eigenaars, en zorgen dat die voorzieningen overal aanwezig zijn. Dus zoals het nu gaat is niet goed. Nu gaat de hondenbelasting gewoon richting algemene middelen, en of je daar iets nuttigs voor terugkrijgt ligt aan waar je woont. Wat de SP betreft gaat dit veranderen. Ook vinden wij dat er een gedifferentieerd tarief moet komen. Rotterdammers met een minimuminkomen zouden wat ons betreft een lager tarief moeten betalen.”

13/02/2013 – Rubinia Tjon A Sam Politiek Assistent CDA Fractie Rotterdam

“De Rotterdamse CDA fractie is voor het heffen van hondenbelasting. Honden vervuilen namelijk ook. De opbrengst van de hondenbelasting is bestemd voor de zogenaamde algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de belasting niet hoeft te worden besteed aan doelen die van te voren zijn vastgesteld. Over het algemeen is het wel zo dat de kosten die te maken hebben met het welzijn van honden en ter bestrijding van de overlast die honden met zich meebrengt wel uit de algemene middelen worden bekostigd. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan het aanleggen en onderhouden van losloopvelden. Het CDA in Rotterdam is van mening dat (toekomstige) dierhouders zich bewust moeten zijn van de consequenties en verantwoordelijkheden van het houden van dieren en zich hier ook naar gedragen. Als hondenbezitter neemt men een bepaalde verantwoordelijkheid op zich voor het welzijn van het dier. Hiermee is de bezitter ook verantwoordelijk voor eventuele problemen zowel qua gezondheid als qua afval. Omdat een huisdier een algemeen aanvaard fenomeen is, vindt het CDA dat wij als gemeenschap onze verantwoordelijk dienen te nemen voor de overlast die kan ontstaan. Hierbij worden in de eerste plaats natuurlijk de eigenaren aangekeken.”

14/02/2013 – Jan-Willem Verheij VVD Raadslid Rotterdam

“……….De VVD kan in de gemeenteraad geen voorstellen doen die geld gaan kosten, zonder de dekking bij te geven. Op het momenten dat ik voorstel om 2,25 miljoen aan opbrengsten te schrappen, zal ik ook 2,25 miljoen aan kosten moeten schrappen…..”

Dit kan geen rechtvaardiging zijn om elementaire beginselen (= gelijkheidsprincipe) met voeten te treden!

Gemeente nieuws – Katwijk

10/01/2013 Standpunt gevraagd en uitnodiging gestuurd voor een gesprek.

11/02/2013  – I.v.m. interne ontwikkelingen binnen de VVD fractie heb ik alleen kunnen praten met de fractie van PvDA. Ik werd ontvangen door Fractie voorzitter Nelly Smits en fractie lid Matthijs van Tuijl. De PvDA is tegen het manier waarop de hondenbelasting nu geïnd wordt. Hondenbelasting dient besteed te worden alleen aan het hondenbeleid. Het is momenteel niet mogelijk binnen de gemeente Katwijk inzicht te verkrijgen in wat het hondenbeleid nu precies kost. De fractie heeft toegezegd om hierover vragen te stellen.

#VVD #Rotterdam in actie n.a.v actie #hondenbelasting

Zojuist een reactie ontvangen vanuit de VVD fractie Rotterdam:

“Geachte heer Yanover,

Dank voor uw bericht. De VVD Rotterdam is van mening dat de hondenbelasting achterhaald is. De belasting is ooit ingevoerd om de kosten van de bestrijding van hondsdolheid te dekken. Dit is al lang niet meer aan de orde. Wel worden er kosten gemaakt voor de aanleg van uitlaatplaatsen en voor het opruimen van hondenpoep. De opbrengst van de belasting is echter veel hoger dan de kosten die de gemeente maakt voor honden. Daarmee is het een onzinnige belasting geworden.

De VVD Rotterdam heeft naar aanleiding van uw initiatief vandaag vragen aan het college gesteld om de feiten over hondenbelasting te achterhalen: wat is de totale opbrengst van de hondenbelasting, hoeveel bedragen de inningskosten van de belasting en welke kosten zijn er gemoeid met handhaving van de belasting (o.a. voor huisbezoeken door stadstoezicht). Afhankelijk daarvan zullen wij verdere stappen zetten. Eventuele vervolgstappen zullen wij bekend maken via onze website http://www.vvdrotterdam.nl.

Tegelijk zullen wij het vervolg volgen van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch vorige week over de hondenbelasting. Waarschijnlijk zal deze nog behandeld worden door de Hoge Raad, waarna de uitspraak bredere rechtsgevolgen kan krijgen.

Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Verheij
VVD Gemeenteraadslid Rotterdam”

%d bloggers liken dit: