CDA Nuth wil af van hondenbelasting

De verkiezingen komen er aan!!!!

Zojuist heb ik onderstaand bericht ontvangen:
Name: Ton Kollee
Email:
Website: http://www.nuth.cda.nl
Comment: 7 november 2013

Persbericht

CDA wil hondenbelasting afschaffen in Nuth

Het CDA Nuth laat bij monde van fractievoorzitter Ton Kollée weten dat zij in de komende begrotingsvergadering van 12 november, een voorstel zal indienen om de hondenbelasting af te schaffen in Nuth.

Over hondenbelasting wordt bijna ieder jaar gediscussieerd in de raad en daar is een reden voor aldus Kollée, het past niet meer bij deze tijd, het is inmiddels een oneerlijk instrument geworden waardoor een deel van de bevolking meer bijdraagt aan de algemene middelen. Ook in Nuth wordt namelijk al jaren veel meer belasting geheven dan dat er daadwerkelijk aan lasten tegenover staat. Vorig jaar werd er circa € 100.000 euro aan hondenbelasting geïnd terwijl er maar € 2.000 aan kosten gemaakt werden.

De geschiedenis leert ons dat al sinds de middeleeuwen hondenbelasting wordt geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd een middel in om transportbelasting te kunnen heffen omdat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel “de vervuiler betaalt”. Maar dit argument wordt ook door veel hondenbezitters wederkerig gebruikt: “waarom zou ik de hondenpoep opruimen, ik betaal er toch voor”.

Het CDA Nuth weet dat de Hoge Raad onlangs beslist heeft dat Gemeenten hondenbelasting mogen blijven heffen, ook als ze de opbrengst niet apart besteden aan speciale veldjes voor honden of de aanpak van hondenpoep. Dat is geen discriminatie van hondenbezitters. De gemeente heeft hierin op fiscaal gebied een grote mate van vrijheid.

Kollée geeft echter aan dat ondanks zo een uitspraak je je moet afvragen of je juist en eerlijk handelt als overheid. Als we naar een groene gemeente als Nuth kijken dan heeft bijna ieder huishouden wel een hond, kat, postduiven of paard. Er zijn soms zelfs al kamelen gesignaleerd op de openbare weg. Al deze dieren bevuilen de openbare ruimte maar alleen hondenbezitters belasten we.

Als je dan concludeert dat je als gemeente oneerlijk handelt moet je het probleem aanpakken en niet uit de weg gaan. Je moet natuurlijk ook financieel verantwoord handelen, € 100.000 per jaar is een groot bedrag voor een gemeente als Nuth. Met ons voorstel, aldus Kollée, wordt de hondenbelasting in maximaal 5 jaar tijd afgebouwd, dat moet financieel haalbaar zijn voor de gemeente. Over 5 jaar kunnen we ons dan niet alleen paarden- maar ook hondengemeente noemen.

Tijd: 08/11/2013 at 21:28

Gemeente nieuws – Utrecht

1/02/2013 – Standpunt van raad gevraagd.

11/02/2103 – Bericht ontvangen van Sytse Koopmans, Raadslid Pvda Utrecht Commissie Mens en Samenleving: Financiën, bestuurlijke organisatie, publieksdienstverlening, Welzijn/WMO

Mevrouw Hakbijl van het CDA heeft op de raadsvergadering van 7 februari jl. via mondelingen vragen dit onderwerp aan de orde gesteld. De wethouder heeft daarop gesteld dat de hondenbelasting in Utrecht echt dient om de uitgaven te bekostigen die honden met zich meebrengen.
Binnenkort valt een en ander uit de notulen van de raad te halen die op Internet zullen verschijnen (www.utrecht.nl) Resultaat is in elk geval dat de hondenbelasting ongewijzigd blijft bestaan.

12/02/2013 Bericht ontvangen van CDA Utrecht

” Naar aanleiding van uw e-mail van 11 februari 2013, informeer ik u over het standpunt van het CDA-Utrecht over de hondenbelasting. Eind 2012 kwam het CDA-Utrecht in verweer bij de behandeling van de programmabegroting 2013 tegen de aanzienlijke lastenverhoging van 10% voor de hondenbelasting die het Utrechtse college voorstelde en inmiddels ook is doorgevoerd. De recente uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch was reden te meer aanleiding voor het CDA-Utrecht om afgelopen donderdag 7 februari 2012 tijdens de raadsvergadering mondelinge vragen te stellen over de hondenbelasting. Deze vragen vindt u hier: http://www.cda-utrecht.nl/cda-stelt-mondelinge-vragen-inzake-hondenbelasting/. In het kort komt het er op neer dat we het Utrechtse college hebben gevraagd om deze inning voorlopig op te schorten hangende het hoger beroep dat de gemeente Sittard-Geleen heeft ingesteld en in navolging van de handelwijze van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het Utrechtse college heeft echter laten weten dat de totale kosten voor het Utrechtse hondenbeleid vrijwel overeenkomen met de gemeentelijke ontvangsten hiervan. Volgens de wethouder financiën betreft het o.a. kosten voor aanleg en schoonhouden van hondenveldjes, inning en handhaving. De precieze onderbouwing van de kosten, kunt u binnen drie weken, als het verslag van de raadsvergadering van 7 februari jl. beschikbaar is, nalezen via deze link: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=88538&klikOuder=311099. Ook heeft de wethouder toegezegd de uitgaven aan het Utrechtse hondenbeleid beter inzichtelijk te maken.

Hoewel er veel te zeggen is om de hondenbelasting af te schaffen, vanwege oninbaarheid, hoge kosten en ongelijkheid, ziet het CDA-Utrecht na beantwoording door het Utrechtse college in dit stadium geen directe aanleiding om de Utrechtse hondenbelasting op te schorten, dan wel af te schaffen. Omdat echter de afgelopen jaren dit overzicht niet eerder aan de gemeenteraad kon worden verschaft, blijft het CDA-Utrecht de (landelijke) ontwikkelingen nauwgezet volgen en beraadt zich weer bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 in juni 2013 op eventuele vervolgstappen.”

12/02/2013 Groep Kuijper

Groep Kuijper, die bij de volgende verkiezingen onder de naam Groen Rechts afdeling Utrecht zal meedoen is tegenstander van de hondenbelasting.Wij hebben in ons programma dan ook opgenomen dat wij de hondenbelasting willen afschaffen. De belasting is vooral bedoeld om extra inkomsten te genereren en niet om daadwerkelijk voorzieningen voor honden te creëren (zoals hondentoiletten en hondenspeelweides). Om die reden vindt onze fractie dat de belasting dient te worden afgeschaft. Helaas is er tot op heden in de Utrechtse gemeenteraad nog geen meerderheid voor te krijgen. Wij wensen u veel succes met uw strijd tegen de hondenbelasting en blijven graag op de hoogte van uw activiteiten.

Gemeente nieuws – Rotterdam

30/01/2013 – Standpunt van raad gevraagd.

30/01/2013 Jan-Willem Verheij VVD Gemeenteraadslid Rotterdam

“De VVD Rotterdam heeft naar aanleiding van uw initiatief vandaag vragen aan het college gesteld om de feiten over hondenbelasting te achterhalen: wat is de totale opbrengst van de hondenbelasting, hoeveel bedragen de inningskosten van de belasting en welke kosten zijn er gemoeid met handhaving van de belasting (o.a. voor huisbezoeken door stadstoezicht). Afhankelijk daarvan zullen wij verdere stappen zetten. Eventuele vervolgstappen zullen wij bekend maken via onze website www.vvdrotterdam.nl.”

12/02/2013 – Reactie van Groen Links

Het onderwerp ligt moeilijk in deze tijd, hoewel er veel goede argumenten zijn om deze belasting af te schaffen. Er zijn echter ook argumenten om de belasting te handhaven, namelijk vanwege de kosten die de gemeente maakt t.b.v. honden en hondenbezitters. Het gaat dan niet alleen om hondenpoep, maar ook om de aanleg en onderhoud van hondenuitlaatvelden en het bestemmen van grond voor dat doel.

Dat is echter niet de reden dat u weinig respons krijgt, vermoed ik. De gemeentelijke financiën zitten in zwaar weer. Rotterdam heeft al meer dan een half miljard euro moeten bezuinigen. Daardoor vallen harde klappen. Denk aan het afschaffen van thuiszorg voor een grote groep mensen, het volledig afbouwen van het budget voor taal en inburgering, flinke bezuingingen op sociale voorzieningen en op maatschappelijke organisaties die ontzettend goed en waardevol werk doen voor de mensen in de stad. Maar denk ook aan de forse bezuinigen op evenementen en kleinschalige initiatieven in de wijken en aan de duizenden mensen die in dienst van de gemeente zorgen voor een schone en veilige stad.

Kortom, de bezuinigingen raken ons allemaal. In deze tijd zijn er weinig raadsleden te vinden die uit eigen initiatief zullen besluiten om nog méér te bezuinigen om zo het afschaffen van de hondenbelasting mogelijk te maken. Afschaffen betekent namelijk dat er elders geld moet worden gevonden, bijvoorbeeld door de afvalstoffenheffing te verhogen (t.b.v. schoonhouden van de openbare ruimte).

Desalniettemin verdient uw actie alle complimenten en respect. Dat zoveel mensen voorstander zijn van het verscheuren van een rekening die aan hen is gericht, is helaas geen overtuigend gegeven. Het is aan politieke partijen om een belangenafweging te maken en in die afweging vermoed ik dat uw pleidooi op dit moment geen meerderheid zal kunnen halen in de raad. Dat is spijtig en heeft dus vooral te maken met de economische crisis waarin we ons bevinden en veel minder met de goede argumenten die er zijn om de hondenbelasting af te schaffen.”

13/02/2013Reactie van Josine Strormann Gemeenteraadslid SP Rotterdam

“In een stad als Rotterdam, waar het gebruik van de schaarse natuur goed verdeeld moet worden over kinderen, voetballers, wandelaars, sporters, barbecuers en natuurlijk honden en hun baasjes hebben we hard speciale voorzieningen voor honden nodig. Ik denk dan aan speelvelden waar de honden veilig voor mens en hond los kunnen lopen, poepzakjesautomaten, prullebakken voor poepzakjes enzovoort. De Rotterdamse SP pleit al jaren voor een stedelijk hondenuitlaatbeleid. Om recht te kunnen doen aan de behoeften van honden maar ook aan de helaas aanwezige hondenhaters zul je goed beleid moeten voeren. Helaas is in Rotterdam dit beleid aan de deelgemeenten gedelegeerd. Dit zorgt er voor dat in elke Rotterdamse deelgemeente het anders geregeld is qua losloop- en uitrenbeleid. In sommige parken gaat het prima, in andere in het geheel niet. Dat is heel jammer. De SP vindt het prima om hondenbelasting te heffen, maar dan moet je ook al dat geld besteden aan voorzieningen voor honden en hun eigenaars, en zorgen dat die voorzieningen overal aanwezig zijn. Dus zoals het nu gaat is niet goed. Nu gaat de hondenbelasting gewoon richting algemene middelen, en of je daar iets nuttigs voor terugkrijgt ligt aan waar je woont. Wat de SP betreft gaat dit veranderen. Ook vinden wij dat er een gedifferentieerd tarief moet komen. Rotterdammers met een minimuminkomen zouden wat ons betreft een lager tarief moeten betalen.”

13/02/2013 – Rubinia Tjon A Sam Politiek Assistent CDA Fractie Rotterdam

“De Rotterdamse CDA fractie is voor het heffen van hondenbelasting. Honden vervuilen namelijk ook. De opbrengst van de hondenbelasting is bestemd voor de zogenaamde algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de belasting niet hoeft te worden besteed aan doelen die van te voren zijn vastgesteld. Over het algemeen is het wel zo dat de kosten die te maken hebben met het welzijn van honden en ter bestrijding van de overlast die honden met zich meebrengt wel uit de algemene middelen worden bekostigd. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan het aanleggen en onderhouden van losloopvelden. Het CDA in Rotterdam is van mening dat (toekomstige) dierhouders zich bewust moeten zijn van de consequenties en verantwoordelijkheden van het houden van dieren en zich hier ook naar gedragen. Als hondenbezitter neemt men een bepaalde verantwoordelijkheid op zich voor het welzijn van het dier. Hiermee is de bezitter ook verantwoordelijk voor eventuele problemen zowel qua gezondheid als qua afval. Omdat een huisdier een algemeen aanvaard fenomeen is, vindt het CDA dat wij als gemeenschap onze verantwoordelijk dienen te nemen voor de overlast die kan ontstaan. Hierbij worden in de eerste plaats natuurlijk de eigenaren aangekeken.”

14/02/2013 – Jan-Willem Verheij VVD Raadslid Rotterdam

“……….De VVD kan in de gemeenteraad geen voorstellen doen die geld gaan kosten, zonder de dekking bij te geven. Op het momenten dat ik voorstel om 2,25 miljoen aan opbrengsten te schrappen, zal ik ook 2,25 miljoen aan kosten moeten schrappen…..”

Dit kan geen rechtvaardiging zijn om elementaire beginselen (= gelijkheidsprincipe) met voeten te treden!