Politieke Standpunten

Zodra de standpunten beschikbaar zijn, worden die via  gepubliceerd.

50plus

16/05/2019

Het was leuk om met u kennis gemaakt te hebben. Ik ben het met het burgerinitiatief eens en heb het daarom ook met plezier mede in ontvangst genomen. Wij blijven er alert op en zullen, indien mogelijk, het initiatief verder steunen. ………..
Veel succes.
Met vriendelijke groet,
Iris van Egmond-Niessink
Persoonlijk medewerker Henk Krol

CDA15/01/2019

Hartelijk dank voor uw vraag. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma geen voornemen opgenomen om de wettelijke grondslag voor de heffing van de hondenbelasting te wijzigen. Wij realiseren ons dat er aanhoudend discussie is over de heffing van de hondenbelasting. Lokale fracties van het CDA maken zelfstandige keuzes. In de ene gemeente leidt dit tot het beëindigen van de heffing van de hondenbelasting. In andere gemeenten worden andere keuzes gemaakt. Naar de mening van de CDA fractie zou de heffing van de hondenbelasting niet eenzijdig, door de Rijksoverheid, beëindigd kunnen worden. Hiervoor is altijd afstemming en overeenstemming met de gezamenlijke gemeenten nodig.

Met vriendelijke groet,
Harry van der Molen
Tweede Kamerlid (CDA)
Binnenlandse en Algemene Zaken, Hoger onderwijs, Wetenschap en media.
Tweede Kamer der Staten-Generaa

D66 28/05/2019

Geachte Meneer Yanover,

Wij hebben met de fractiespecialisten gesproken over uw initiatief.D66 kan dit niet steunen omdat opheffing ten koste gaat van de gemeentelijke autonomie.

Met vriendelijke groet,

Monica den Boer
================

Geachte mevrouw den Boer,
Dank voor uw reactie.

Het is natuurlijk in uw belang dat het standpunt van uw fractie goed begrepen wordt door de kiezer en het uitwisselen van informatie kan leiden tot (meer) begrip voor uw fractie standpunt.
 

Staat D66 voor de belangen van de burger of van de Gemeenten?

We hoeven natuurlijk niet met elkaar eens te zijn maar ik zou het toch wel op prijs stellen om een afspraak met u te mogen regelen om standpunten uit te wisselen en zo de democratisch proces vorm te geven. er zijn meer dan 60.000 burgers die het burgerinitiatief hebben ondersteund.

Ik hoop dat u alsnog in wilt gaan op mijn verzoek en hoor graag van u.
===============

Geachte heer Yanover,
Dank voor uw mail aan Monica den Boer in verband met het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting.
Tot onze spijt moet ik u laten weten dat wij uw verzoek in portefeuille houden omdat het agenda technisch niet mogelijk is een afspraak te maken. De agenda van Monica is overvol op dit moment.

Vriendelijke groet,

Marjolein de Niet

Secretaresse Monica den Boer
========================

Groenlinks22/02/2019

“Ons standpunt over hondenbelasting is dat het een zaak van de gemeente is. Of, en zo ja hoe deze geheven moet worden moet op gemeentelijk niveau beslist worden. Vragen over dit onderwerp kun je dan ook het best richten tot je gemeentebestuur of de lokale GroenLinksfractie.”

Partij voor de dieren

27/02/2019

Iedere gemeente heeft op grond van artikel 226 van de Gemeentewet het recht om hondenbelasting te heffen. Het is echter een recht, en geen verplichting. De gemeente die ervoor kiest hondenbelasting te heffen, is vrij in de besteding van deze inkomsten. Veelal worden de inkomsten dan ook besteed aan zaken die niets met honden of andere dieren te maken hebben.  De Partij voor de Dieren vindt dit een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen en wil de hondenbelasting dan ook afschaffen. Gemeenten die nog wel hondenbelasting heffen, moeten die opbrengsten besteden aan voorzieningen die rechtstreeks aan honden of andere dieren ten goede komen. Super dat u bezig bent met dit initiatief!”

SP18/04/2013

Afspraken over hondenbelasting worden in de gemeenteraad gemaakt. Zij gaan daarover en daar ligt dus op de eerste plaats de verantwoordelijkheid.
Maar in het algemeen is de SP van mening dat als zo’n belasting wordt geïnt, dit ook gebruikt moet worden om de overlast van hondenbezit terug te dringen, bijvoorbeeld door daar uitlaatstroken van aan te leggen en te onderhouden. Hondenbelasting moet niet geïnt worden om een gat ergens anders op de begroting te dichten.

vvd-logo.jpg01/02/2013

De Nederlanders kennen de VVD als de partij van lastenverlichting voor iedereen. Destijds vroeg oud-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming hierover terecht vragen over deze overbodige lasten voor de burger. Nog steeds is ons standpunt wat betreft hondenbelasting, dat dit overbodig en onnodig is. Alleen moet het wel verantwoord zijn om lasten te verlagen, op dit moment maakt Nederland nauw eenmaal moeilijke tijden door. De VVD is van mening dat het daarom nu ook niet verstandig is. Lokale VVD-afdelingen zetten zich in voor reductie van gemeentelijke lasten. Juist hondenbeslasting is een lokale aangelegenheid.

14/11/2013 Dank voor uw mail over de hondenbelasting. U heeft inderdaad gelijk dat bij wet de mogelijkheid geregeld is voor gemeenten tot het instellen van een hondenbelasting. Op dezelfde wijze is afgesproken dat andere lokale lasten mogen worden geheven en geïnd door gemeenten. De OZB is daar misschien wel het meest in het oog springende voorbeeld van , maar ook precario en reclamebelasting horen daarbij.

Er gaan bij gemeenten (en overigens ook bij sommige landelijke politieke partijen) stemmen op om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden. Daarmee zouden de mogelijkheden voor gemeenten om extra belastingen in te voeren kunnen worden uitgebreid. Dat zou dan gepaard moeten gaan met een verlaging van de belastingdruk op rijksniveau, om ervoor te zorgen dat de totale belastingdruk niet toeneemt. Dit kan alleen maar in een grote, zeer ingrijpende belastinghervorming. De huidige economische situatie laat niet toe dat een dergelijke wijziging op dit moment wordt doorgevoerd en het uitbreiden van het gemeentelijk belastinggebied heeft dan ook niet de voorkeur van de VVD.

Aan de andere kant wordt met enige regelmaat aan de landelijke politiek gevraagd om bevoegdheden van gemeenten om belastingen op te leggen in te trekken. U vraagt dit ten aanzien van de hondenbelasting, anderen vragen ons om het de gemeenten onmogelijk te maken OZB op te leggen. Het treden in bevoegdheden van gemeenten is iets waar, wat de VVD betreft, de hoogst mogelijke terughoudendheid in moet worden betracht. Wij zijn dan ook niet voornemens om bij wet te regelen dat de mogelijkheden van gemeenten op belastinggebied ingeperkt worden.

Verder sluit ik graag aan bij de reactie van de afdeling voorlichting: het is daarmee een lokale aangelegenheid. Dat de mogelijkheid om hondenbelasting op te leggen bestaat, wil niet zeggen dat het verplicht is. Gemeenteraden kunnen besluiten af te zien van deze vorm van belasting, net zoals gemeenteraden kunnen besluiten om de reclamebelasting en de OZB af te schaffen of te verlagen. Veel lokale VVD-fracties hebben dergelijke voorstellen gedaan en zullen deze voorstellen ook blijven doen.

Ik hoop hiermee duidelijkheid te hebben gegeven in de verdeling van bevoegdheden, waarbij uw constatering juist is dat de Tweede Kamer de hondenbelasting zou kunnen afschaffen. Tegelijkertijd heb ik ook proberen duidelijk te maken wat de opstelling van de landelijke VVD is: niet te snel tornen aan lokale bevoegdheden en zowel op nationaal als lokaal niveau streven naar zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en voor bedrijven. Ik ga ervan uit dat bij een eerstvolgende grote belastingherziening de lokale lasten onderwerp van discussie zullen worden, maar ik voorzie een dergelijke discussie niet op korte termijn.

Met vriendelijke groet,

Pieter Litjens

Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Advertentie

21 gedachten over “Politieke Standpunten”

 1. Hondenbelasting is geen doelheffing maar, zoals ook de inkomstenbelasting, een overdrachtsbelasting. Er valt iets voor te zeggen dat huisdieren (dus ook katten, ,paarden, duiven etc.) overlast kunnen veroorzaken en dat een gemeente gehouden is bijvoorbeeld uitwerpselen te verwijderen, c.q. er op toe te zien dat de eigenaar deze verwijderd. Dit brengt kosten met zich mee die aan de diereneigenaar mogen worden doorberekend. Hetzelfde geldt ipso facto voor zwerfvuil rond scholen, sportcomplexen, feestlocaties, e.d. Om die kosten, die overigens zelfden of nooit uit een gemeentebegroting of jaarrekening blijken, te dekken kan de gemeente voor eigenaren van huisdieren een opslag op de reinigingsrechten invoeren. Hondenbelasting is verouderd, in strijd met het gelijkheidsbeginsel en hoort daarom uit de wet verwijderd te worden. In tegenstelling tot de wat lafhartige mening van veel politieke partijen is dit geen taak voor gemeenten, maar een taak voor de rijksoverheid. Gemeenten kunnen wel weigeren hondenbelasting te innen en met een eigen verordening een opslag voor alle huisdierbezitters op de te heffen reinigingsrechten invoeren, mits zij kunnen aantonen dat de aldus te verwerven middelen ook daadwerkelijk aan het verminderen van overlast besteed worden.

  Like

 2. Lokale update: Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college, de vragen zullen binnenkort op de website vermeldt staan. Inmiddels hebben enkele lokale bladen en website de berichtgeving opgepikt.

  Like

 3. Gelezen op de site van de gemeente Utrecht:

  Vraag
  Wat is hondenbelasting?
  Antwoord

  Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft.
  Krijgt u een nieuwe hond, verhuist u of is uw hond overleden? Vergeet niet dit door te geven aan de gemeente.

  Heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen hondenbelasting voor te betalen.
  Daarnaast krijgt u vrijstelling voor:

  honden die verblijven in een hondenasiel dat is opgenomen in het centraal register;
  honden die tot drie maanden bij de moederhond verblijven;
  politiehonden van de regiopolitie; en
  reddingshonden van het Rode Kruis.

  De opbrengst van de hondenbelasting is bestemd voor de zogenoemde algemene middelen. Dit betekent dat de belasting door de gemeente niet hoeft te worden besteed aan doelen die van te voren zijn vastgesteld. De gemeente is vrij om de opbrengst te besteden aan zaken die zij belangrijk vindt. Vanuit de algemene middelen worden wel verschillende voorzieningen bekostigd die te maken hebben met het welzijn van honden, en voorzieningen ter vermindering van de overlast die het uitlaten van honden met zich meebrengt.

  https://pki.utrecht.nl/Loket/knowledgebase/faqs/getFaqContentAction.do?id=2197

  Like

 4. Voor de gemeente Utrecht geldt…zij hebben de hondenbelasting ergens in de jaren 80 al verdisconteerd in de rein igingsrechten…En toen 10 jaar later bedacht dat ze het wel weer konden gaan heffen maar los van een verlaging van de rein igingsrechten…Dus Utrechters betalen feitelijk dubbel!!
  Daarnaast zijn de hondenuitlaatplaatsen doorgaans geplanned v anachter een tekentafel zonder enige kennis van zaken omtrent de reele plaats….daardoor liggend aan een doorgaande rijbaan…wateren… en drukke fietspaden…het geen vanwege het onomrandde geheel een gevaar is voor mens en dier…
  Als men nu eens kinderbelasting ging heffen en deze plaatsen aanwees als kinderspeelplekken dan viel de hele gemeente erover!!!
  Dus… politici in de gemeente utrecht…. stap eens op je fiets….en bekijk eens in de praktijk waar jullie denken dat je je hond uit moet kunnen laten…en ga dan met het schaamrood op de kaken snel terug naar de tekentafel of de gemeenteraad en schaf het af!!!

  Like

 5. De Partij voor de dieren slaat in haar commentaar de plank mis: hondenbelasting moet niet gebruikt worden om katten te castreren of duiven- of meeuweneieren te verwijderen en te vervangen door nep-eieren. Zij begonnen zo goed: ” de opbrengsten moeten worden besteed aan voorzieningen die rechtstreeks aan honden ten goede komen”. Toen ontspoorde de woordvoerder…..

  Like

 6. Ik respecteer de meningen van JC Groene, Tony, J. Bakker en Richard maar ben van mening dat de oplossing ligt eerst bij de gemeenten. Art. 226 geeft de gemeenten de bevoegdheid om hondenbelasting te innen. Gemeenten zijn niet VERPLICHT de belasting te innen. Bovendien dienen de gemeenten rekenen te houden met de algemene rechtsprincipes in Nederland. In bijzonder Art. 1 van de grond wet. In gelijke gevallen dient iedereen gelijk te worden behandeld.

  Zodra de gemeenten deze wetsartikel respecteren is er geen vuiltje aan de lucht!

  Like

 7. De politiek moet zich meer met dit soort zaken bemoeien, die de burger direct raken. Wat heb ik over allerlei gezeur over Europa en ontwikkelingsgebieden, waar je als Nederlander nauwelijks te maken hebt.

  Like

 8. Als een door de overheid opgelegd wetsartikel ter uitvoering binnen de gemeentewet landelijk tot een vorm van rechtsongelijkheid voor individuele burgers leidt, is de overheid gehouden tot het bijstellen van de wet en/of het aanscherpen van de structuur van de wet waardoor de rechtsongelijkheid opgeheven wordt.
  Per definitie is de landelijke politiek hierin dus verantwoordelijk voor wijzigingen en/of veranderingen.

  Like

 9. Als ik het CDA standpunt zo lees, dan kan ik wel meer zaken opnoemen die overlast veroorzaken en waarvoor geen belasting betaald wordt. Dat standpunt geeft dus geen houvast, omdat overlast in welke vorm dan ook op andere Wettelijke afgedekt wordt, bijvoorbeeld dat schade of overlast altijd verhaald wordt op de veroorzaker of de eigenaar hiervan. Bovendien valt hondenbelasting, net zoals reclamebelasting en vroeger de raambelasting onder dezelfde motivering genoemd in de Gemeentewet. Overigens is het aanspreekpunt, de gemeente, niet bepaald het juiste. De regering zou deze artikelen uit de Wet moeten schrappen. De geëigende mogelijkheid hiervoor is het “Burger initiatief”. of de politieke partij die tegen honden belasting is, dmv een wetsvoorstel/wijziging.

  Like

 10. Politiek verschuilt zich achter het feit dat het een gemeentezaak is .Het is toch de taak van de landelijke politiek de gemeentes te controleren en te corrigeren.

  Like

  1. Was tot zojuist niet bekend met deze site. U heeft volkomen gelijk! Geen van de bg partijen heeft een mening; is niet onze zaak en kiezer, zoek het maar uit. Mn D66 spant de kroon: “bij mij weten hebben wij geen standpunt”…………..

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: