Nieuws

D-Day voor Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Datum voor Tweede Kamerdebat over de hondenbelasting is vastgesteld.

Uiteindelijk is het zo ver! Op 3 december 2020 om 14:00 uur wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Het debat zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Naast de diverse woordvoerders van de verschillende Tweede Kamer fracties is de verwachting dat Minister Ollongren ook aanwezig zal zijn. Gary Yanover, de initiatiefnemer van dit burgerinitiatief zal het debat openen. Hij mag de kamer maximaal 5 minuten toespreken.

Op 8 december zal er vervolgens gestemd worden over eventuele moties die worden ingediend en is de behandeling van het burgerinitiatief op dat moment dan formeel ook afgerond.

Kijk hier om te lezen hoe u het debat bij kan wonen.
Let op: honden worden niet toegelaten in het gebouw van de Tweede Kamer.

Advertentie

Burgerinitiatief wordt plenair behandeld door Tweede Kamer

Na ruim 7 jaar actie gevoerd te hebben en met twee commissies uit de Tweede Kamer contact te hebben gehad, is de kogel door de kerk. Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting zal worden aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Deze beslissing werd 3 september jl. genomen door de Tweede Kamer Commissie Binnenlandse Zaken (BiZa) Deze beslissing doorgaans betekent dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om het initiatief in de kamer toe te lichten. Na toelichting volgt een debat tussen de Kamerleden dat mogelijk kan uitmonden in door Kamerleden ingediende moties. In ieder geval volgt er een besluit ten aanzien van het initiatief. Het is momenteel nog niet bekend op welke datum deze behandeling plaats zal vinden.

Het doel van het burgerinitiatief is het schrappen van artikel 226 uit de Gemeentewet te realiseren omdat het uit dit wetsartikel is dat gemeenten hun bevoegdheid  verlenen om hondenbelasting te heffen. Het schrappen van dit wetsartikel heeft  tot gevolg de afschaffing van de hondenbelasting in geheel Nederland.

De landelijk Actie Tegen de hondenbelasting werd opgericht begin 2013. Vanaf oktober werd een burgerinitiatief via de Stichting Petities.nl opengesteld. Het duurde tot begin 2019 voordat de benodigde 40.000 geldige handtekeningen waren verzameld. Uiteindelijk hebben ruim 60.000 mensen hun steun aan het initiatief gegeven. Op 23 april 2019 is, onder de belangstelling van veel media aandacht, aangeboden aan de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Na veel onderzoek besloot deze commissie februari jl. het initiatief ontvankelijk te verklaren en werd het doorgestuurd naar de Commissie BiZa voor verder afhandeling. Begin september besloot de commissie het initiatief aan te melden  voor behandeling in een plenaire vergadering.

Na ruim 7 jaar zien we dit als een belangrijk mijlpaal in de actie tegen de hondenbelasting. Uiteindelijk kan het initiatief worden uitgelegd aan leden van de Tweede Kamer en kan er discussie  op gang komen en politieke partijen moeten kleur bekennen.   Wellicht komt er ook een motie van Kamerleden om de Gemeentewet aan te passen.

Update uit de Tweede Kamer

Logo Tweede Kamer

 

 

Na het aanbieden van het initiatief aan de Tweede Kamer op 23 april 2019, hebben verschillende gesprekken met kamer leden en de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven plaatsgevonden. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd en heeft de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven op 1 april verslag uitgebracht en het initiatief overgedragen aan de Commissie Binnenlandse Zaken (BIZ) voor verder afhandeling.

Het initiatief is op 28 mei jl. tijdens een vergadering van BIZ besproken en BIZ heeft besloten dat er een procedure dient te komen om het initiatief verder te behandelen maar door Corona zal verder behandeling van het initiatief pas op zijn vroegst in het najaar plaatsvinden.

 

Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting wordt verder behandeld door de Commissie Binnenlandse Zaken (BZK)

Logo Tweede KamerTijdens een telefoongesprek met de voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven -heer Koopmans – werd ik vanochtend geïnformeerd of het vervolg traject van het burgerinitiatief.

Het initiatief wordt overgedragen aan de Commissie Binnenlandse Zaken (BZK). Deze commissie bepaalt de vervolgstappen. Volgens heer Koopmans is een combinatie van verschillende acties mogelijk:

  • De Commissie BZK kan de Minister BZK verzoeken het initiatief te onderzoeken;
  • De Commissie BZK kan een hoorzitting organiseren;
  • De Commissie BZK kan de kwestie op het agenda zetten van een plenaire vergadering van de Kamer.

Hoe dan ook is het de verwachting dat het nog een paar manden kan gaan duren voordat er meer bekend is. Voorlopig blijft het mogelijk voor gemeenten om hondenbelasting te heffen. Deze gelegaliseerde diefstal blijft tot tenminste 2021 mogelijk.

Het initiatief is ontvankelijk verklaard!

Logo Tweede KamerVanmiddag via de griffier van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven heb ik telefonisch vernomen hat de commissie het initiatief ontvankelijk heeft verklaard. Volgende week hoor ik hoe alles verder gaat verlopen.

Na jaren actie, ben ik vanzelfsprekend blij  en opgelucht dat deze beslissing gevallen is en wil ik iedereen bedanken voor hun steun en adviezen.

Politiek Den Haag is nu echt aan zet en ik verwacht een eerlijk en open discussie en een snelle wetswijziging.

Belangrijke mededeling over controle op de handtekeningen van deze Actie

Logo Tweede Kamer

 

Van de ruim 60.000 ondertekenaars van de petitie  heeft de Tweede Kamer een heel klein aantal een brief gestuurd om te controleren of er serieuze ondertekenaars achter zitten. Tot nu toe hebben te weinig ondertekenaars gereageerd.

Gelukkig mag de stichting Petities.nl – de stichting die de petitie faciliteerde,  deze mensen mogen aanschrijven om hun aan te moedigen te reageren.  Vandaag hebben de ze personen een e-mail bericht ontvangen.

De Actie Tegen de Hondenbelasting is dankbaar dat de Tweede Kamer deze gelegenheid heeft geboden om de actie alsnog te doen slagen. Verder dank is verschuldigd aan de Stichting Petities.nl voor hun hulp.

Fijne feestdagen en een gezond   en hondenbelastingvrij 2020!

 

Minister geen zins bereid om momenteel hondenbelasting af te schaffen!

Logo Tweede KamerOp 18 oktober jl. heeft heer Henk Krol van 50 Plus vragen gesteld aan de Minister m.b.t. het afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting. Lees dit bericht. 

Uit de Reactie van de Minister op de vragen van Henk Krol is te concluderen dat de minister geen zins bereid is om tot afschaffen van de hondenbelasting over te gaan! Hij wacht liefst op weer een rapport dat begin 2020 gepubliceerd wordt. De minister zelf geeft aan dat men in Den Haag al lang aan het praten is over hervormingen van de gemeentelijke belasting stelsel. Hij laat de beslissing liefst aan de gemeenten over. Hij vindt:

“Gemeenten bij uitstek in staat zijn om de belangen van bewoners tegen elkaar af te wegen en de beoordeling te make of het heffen van hondenbelasting een geëigend instrument is.”

Hondenbezitters in Nederland verdienen deze hondsbehandeling niet!

Het wachten nu is op de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Laat deze commissie het burgerinitiatief toe?

Update uit de Tweede Kamer – 3

Logo Tweede Kamer

 

 

De Commissie   voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft mij vandaag geïnformeerd dat de vergadering gepland op 7 november jl, is doorgeschoven naar 21 november a.s. Zo zorgt politiek Den Haag  helaas wel voor dat gemeenten nog langer door kunnen gaan met het heffen van de hondenbelasting.

 

 

Henk Krol van 50 PLUS stelt Kamervragen over het afschaffen van de hondenbelasting

Tijdens mijn afspraak vanmiddag met Henk Krol heeft hij mij verteld dat hij vandaag onderstaande vragen aan de minster heeft gesteld. De minister heeft nu 3 weken om op de vragen te reageren. Als initiatief nemer stel ik, namens alle ondertekenaars van het burgerinitiatief zijn belangstelling en steun enorm op prijs.

Henk Krol 50 PLUS heeft 17 oktober 2019 deze vragen gesteld aan de minister BZK

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting werd, tot de dag af, 6 jaar geleden gestart (18 oktober 2013) en deze vragen zijn een belangrijke mijlpaal voor de actie.

Vanmiddag heb ik ook op uitnodiging van de Tweede Kamer Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven een commissie vergadering bijgewoond. Van de commissie heb ik vernomen dat men nog bezig is met het controleren van de handtekeningen. De commissie heeft toegezegd het burgerinitiatief verder te bespreken tijdens hun besloten vergadering op
7 november 2019.

Logo Tweede Kamer

%d bloggers liken dit: