Raad Hillegom denkt over afschaffing hondenbelasting per 2015

Gisterenavond (12/12/2013) heeft de Gemeente Raad van Hillegom het hondenbeleid voor de gemeente vastgesteld en ook de verordening hondenbelasting voor 2014.

De beleidsnota was zeer hond onvriendelijk en criminaliseert het hondenbezit in de gemeente Hillegom. Verder werd een motie ingediend door de PvDA om de aanlijn plicht ook voor het buitengebied te laten gelden. Deze motie werd ook met 10:8 aangenomen. Alle losloop gebieden worden naar de buitenkant van het dorp geplaatst. Geen goed nieuws voor hondenbezitters dus. Of het College de motie werkelijk uit gaat voeren is nog niet bekend.

Mede ten gevolge van mijn bemoeienis en overleg met de fracties werd wel de beoogde 40% verhoging van de hondenbelasting over 2014 teruggedraaid. Verder is de hondenbelasting nu duidelijk op de politiek agenda van deze gemeente geplaatst. Alle fracties willen bij het bespreken van de kadernota 2015 de hondenbelasting afschaffen of tenminste serieus de afschaffing te overwegen. De kadernota wordt in April 2014 vastgesteld en vormt de basis voor de begroting 2015.

Hieronder volgt de tekst die ik ingesproken heb bij de vergadering:

Goedenavond,

Mijn naam is Gary Yanover.  Onder de leuze “Opruimen is verplicht – Hondenbelasting niet” voer ik actie voor het afschaffen van de hondenbelasting. Een aantal weken geleden werd ik erop geattendeerd dat uw gemeente een nieuw hondenbeleid zou gaan invoeren gekoppeld aan een verhoging van de hondenbelasting met 40% Gelukkig bestaat uw raad uit verstandige mensen en is de beoogde verhoging van de baan.

Dat uw gemeente bevoegd is om hondenbelasting te heffen betwist ik niet. Deze bevoegdheid ligt vast in Artikel 226 van de Gemeentewet. Wat ik, en veel anderen betwisten is dat hondenbelasting rechtvaardig is. Waarom wordt de hond als enig dier belast en ook als enig dier in zijn vrijheid beknot? Waarom moeten hondeneigenaren tweekeer belasting betalen ten gunste van de algemene middelen? In het kort, hondenbelasting is discriminerend en in strijd met Artikel 1 van De Grondwet. Het gelijkheidsprincipe wordt geschonden door het heffen van deze belasting. Bij het vaststellen van uw belasting verordening mag u als gemeente zich niet beroepen op het feit dat u wettelijk bevoegd bent om deze belasting te heffen. U dient zelf de afweging te maken of uw belastingverordening wel of niet discriminerend is. Ik vraag u dit in overweging te nemen bij het behandelen van punt 10 op uw agenda.

Verder verzoek ik u te overwegen wat de reden is dat u deze belasting wilt heffen.
Tijdens een recente ontmoeting met de Wethouder gaf hij aan dat de Gemeente nu gebruik maakt van zijn wettelijke bevoegdheid om belasting te heffen. Dat hoort bij een democratie. Verder was de Wethouder van mening dat het gehanteerde tarief in de Gemeente Hillegom redelijk was in vergelijking met andere gemeenten in de Bollenstreek. Eerlijk gezegd, zijn deze geen valide redenen om de belasting te heffen en ook geen argumenten om draagvlak voor deze belasting maatregel te creëren.

Op 11 november jl. heb ik met een delegatie van uw raad gesproken. Uit dat gesprek hebben we gezamenlijk geconstateerd dat of hondenbelasting wel of niet geheven wordt, het vermeende hondenprobleem niet opgelost wordt. Indien leden van uw raad van mening zijn dat het heffen van hondenbelasting niks oplost, waarom int de Gemeente Hillegom überhaupt deze belasting? De perceptiekosten van deze belasting zijn erg hoog en niemand wordt gelukkig daarvan. Hoe dan verder, hoor ik u vragen. Deze vraag werd me ook op 11 november gesteld.

Indien uw Gemeente het vermeende hondenoverlast probleem wil oplossen, dan hebt u een deugdelijk hondenbeleid nodig. Onder agendaonderwerp 9, wordt u gevraagd om in te stemmen met een nieuw hondenbeleidsnota. Deze nota houdt geen rekening met de belangen van de Hillegomse hondenbezitter en neigt naar het criminaliseren van het hondenbezit in uw gemeente.

De probleemstelling die u wenst op te lossen door het aannemen van deze nota is erg subjectief gesteld. Welke objectieve maatstaven zijn gehanteerd bij het vaststellen van de nota? U hebt uw burgerpaneel geraadpleegd. Dit paneel is geen representatieve steekproef van uw burgers. Hoeveel hondenbezitters hebt u geraadpleegd? Onder de kop visie meldt u vier aspecten: Draagvlak, Gedragsverandering, Handhaving en Communicatie.

U verzuimt om draagvlak te creëren door er van uit te gaan dat de perceptie van uw burgerpaneel juist is. Een perceptie die niet objectief onderbouwd is mag nooit als de waarheid worden aangenomen. U hebt de ruim 1,000 hondenbezitters van uw gemeente niet gevraagd om hun mening te geven.

Gedragsverandering is misschien wenselijk voor een klein percentage van de hondenbezitters in uw gemeente. Beledig niet de nette hondenbezitters onder uw burgers waardoor u nog minder draagvlak creëert!

Handhaving is in theorie een prima oplossing maar in de praktijk gaat het niet werken. Uw BOA’s kunnen onmogelijk handhaven op alle tijdstippen dat de foute hondenbezitters bezig zijn met hun honden. Of gaan de BOA’s kamperen achter een struik totdat een hond komt aan wandelen?

Communicatie ten slotte doet u vooraf en niet achteraf! Verder communiceer met uw doelgroep en vraag hun mening.

Zoals ik al geschreven heb, criminaliseert uw beleidsnota hondenbezit in uw gemeente. Alle hondenbezitters en bezoekers met honden aan uw gemeente worden als potentiële verdachten gezien. Die kunnen door uw Boa’s staande gehouden worden en gecontroleerd op de aanwezigheid van opruimmiddelen! Verder introduceert u een identificatieplicht voor honden. Waarom alleen voor honden? Welk doel dient deze identificatie plicht? De meeste honden zijn al gechipt.

Uw nota bevat ook een verrassing voor de hondenbezitter. Zijn vrijheid wordt verder beperkt. U laat onbevoegden bepalen op welke plekken de hondenbezitter best zijn hond los mag laten. Maar zijn de genoemde plekken echt geschikt om honden los te laten? Wie heeft het belang van de hondenbezitter behartigd?

Ten slotte vraag ik u hoe mindervalide, waaronder blinden, behandeld gaan worden indien u besluit om dit beleid in te stellen? Die zijn vaak niet fysiek in staat om aan uw beleid te voldoen!

Ik verzoek u om tegen dit zeer onvriendelijk hondenbeleid te stemmen. Zorg daarna voor objectieve maatstaven en stel een SMART beleid vast of wel een Specifiek, Meetbaar, Acceptabel / Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden beleid.

Ik dank u voor uw aandacht.

Advertentie

CDA Nuth wil af van hondenbelasting

De verkiezingen komen er aan!!!!

Zojuist heb ik onderstaand bericht ontvangen:
Name: Ton Kollee
Email:
Website: http://www.nuth.cda.nl
Comment: 7 november 2013

Persbericht

CDA wil hondenbelasting afschaffen in Nuth

Het CDA Nuth laat bij monde van fractievoorzitter Ton Kollée weten dat zij in de komende begrotingsvergadering van 12 november, een voorstel zal indienen om de hondenbelasting af te schaffen in Nuth.

Over hondenbelasting wordt bijna ieder jaar gediscussieerd in de raad en daar is een reden voor aldus Kollée, het past niet meer bij deze tijd, het is inmiddels een oneerlijk instrument geworden waardoor een deel van de bevolking meer bijdraagt aan de algemene middelen. Ook in Nuth wordt namelijk al jaren veel meer belasting geheven dan dat er daadwerkelijk aan lasten tegenover staat. Vorig jaar werd er circa € 100.000 euro aan hondenbelasting geïnd terwijl er maar € 2.000 aan kosten gemaakt werden.

De geschiedenis leert ons dat al sinds de middeleeuwen hondenbelasting wordt geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd een middel in om transportbelasting te kunnen heffen omdat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel “de vervuiler betaalt”. Maar dit argument wordt ook door veel hondenbezitters wederkerig gebruikt: “waarom zou ik de hondenpoep opruimen, ik betaal er toch voor”.

Het CDA Nuth weet dat de Hoge Raad onlangs beslist heeft dat Gemeenten hondenbelasting mogen blijven heffen, ook als ze de opbrengst niet apart besteden aan speciale veldjes voor honden of de aanpak van hondenpoep. Dat is geen discriminatie van hondenbezitters. De gemeente heeft hierin op fiscaal gebied een grote mate van vrijheid.

Kollée geeft echter aan dat ondanks zo een uitspraak je je moet afvragen of je juist en eerlijk handelt als overheid. Als we naar een groene gemeente als Nuth kijken dan heeft bijna ieder huishouden wel een hond, kat, postduiven of paard. Er zijn soms zelfs al kamelen gesignaleerd op de openbare weg. Al deze dieren bevuilen de openbare ruimte maar alleen hondenbezitters belasten we.

Als je dan concludeert dat je als gemeente oneerlijk handelt moet je het probleem aanpakken en niet uit de weg gaan. Je moet natuurlijk ook financieel verantwoord handelen, € 100.000 per jaar is een groot bedrag voor een gemeente als Nuth. Met ons voorstel, aldus Kollée, wordt de hondenbelasting in maximaal 5 jaar tijd afgebouwd, dat moet financieel haalbaar zijn voor de gemeente. Over 5 jaar kunnen we ons dan niet alleen paarden- maar ook hondengemeente noemen.

Tijd: 08/11/2013 at 21:28

Hondenbelasting Hillegom 40% verhogen – VVD fractie voornemens tegen te stemmen!

De laatste dagen heeft de actie tegen de hondenbelasting intensieve contact onderhouden met de politieke fracties van de Gemeente Hillegom. De Raad in Hillegom stemt op 14 november as. over een voorstel om de hondenbelasting met 40% te verhogen.

De VVD fractie heeft medegedeeld dat zij zij tegen het voorstel zullen stemmen. Verder is de VVD Hillegom voor afschaffing van de hondenbelasting.

Hieronder leest u het ontvangen bericht:

“Goedenavond, Wij hebben er in onze fractie over gesproken. Ik kan u namens de fractie als volgt berichten.
Het voorstel om de hondenbelasting te verhogen is in strijd met onze uitgangspunten de lasten voor onze inwoners niet te laten toenemen. Extra handhaving door aannemen van een extra BOA hebben we via de kadernota en programmabegroting al eerder financieel geregeld. Bestrijding van hondenpoep is een reguliere taak. Prioritering van de inzet van de BOA’s kan binnen het bestaande budget plaatshebben en de boetebeschikkingen die de BOA’s uitdelen kunnen ook ten goede komen aan de inzet van BOA’s. Verder leidt dit collegevoorstel ertoe dat een relatief beperkte groep inwoners extra lasten gaan krijgen, terwijl de meeste hiervan zich wél netjes aan de voorschriften houden (goeden lijden onder de kwaden). Daarnaast is het onwenselijk de belasting het ene jaar te verhogen en het jaar daarop, afhankelijk van een toets, weer te verlagen. Dat getuigt niet van consistent beleid en is voor inwoners moeilijk te begrijpen.

De VVD-fractie zal derhalve tegen dit collegevoorstel stemmen.”

Hondenbelasting Hillegom 40% omhoog!

Zojuist bericht gelezen dat de Gemeente Hillegom hondenbezitters wil uitmelken door hun zelf te laten betalen voor contole op de handhaving van de APV!  Wie het artikel leest en de rendernering begrijpt mag het zeggen.

Witteweekblad 23_10_13_Hillegom

 

Update 25 november 2013

HILLEGOM – Zojuist heb ik een zeer constructieve overleg gehad met leden van verschillende fracties in de Gemeente Hillegom. Heel fijn om vertegenwoordigers van de politiek te ontmoeten die bereid zijn om mij te ontvangen.

Al een paar weken geleden lag er een voorstel op tafel om de hondenbelasting daar met 40% te verhogen. Inmiddels is het voorstel van tafel

Consensus is dat of er wel of niet hondenbelasting geheven wordt, het “poep probleem” blijft. Mijn stelling blijft dus schaf de belasting af. Maar als je het toch blijft heffen ga in gesprek met de burgers die honden bezitten. Trek hun bij de besluitvorming als de gemeente beleid wilt maken en bespreek de vermeende overlast met hun. Door in overleg te gaan is er meer kans dat men begrip krijgt voor elkaars standpunten. Wie weet kan er een oplossing gevonden worden!

Laat niet onverlaat dat hondenbelasting mijns inziens in strijd is met Artikel 1 van de Grondwet!

Zijn er Hillegommers die bereid zijn om in discussie te gaan met de gemeente over het hondenbeleid? Meld u via deze link aan: http://wp.me/P2SHW1-1M

Uitzendbureau verdiend aan de hondenbelasting!

Via een van mijn medestanders ben ik erop geattendeerd dat er een uitzendbureau is die actief acquisitie pleegt bij gemeenten in Nederland en verkoopt dat de gemeente een hogere rendement kan halen op de inkomsten uit de hondenbelasting.

Hondenbezitters weten dat ze een melkkoe  zijn van de gemeenten maar dat er een organisatie is die ook actief geld aan verdiend gaat me echt te ver. Of dit kan weet ik niet. Blijkbaar vinden gemeenten dat het wel veroorloofd is om de belasting zo te innen.

Zie: Uitzendbureau

%d bloggers liken dit: