Toespraak aan de Tweede Kamer bij het openen van het debat over het Burgerinitiatief Stop de #hondenbelasting

Toespraak aan de Tweede Kamer Debat Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

 Voorzitter, leden van de Tweede Kamer, Minister,

“Ik vind het moeilijk te verklaren dat we de hondenbelasting nog steeds hebben” aldus Ronald Plassterk – Minister BZK op 15 december 2015. Even als de minister toen, begrijpen tienduizenden hondenbezitters nog steeds niet waarom zij aangeslagen worden voor de hondenbelasting.

De hondenbelasting bestaat sinds de Middeleeuwen en is de oudste gemeentelijke heffing die er nog bestaat. Ongeveer 9 jaar geleden, vroeg ik een gesprek aan bij mijn gemeente om over de hondenbelasting te praten. Ik werd honds behandeld. Erger nog, ik ving bot en werd ambtshalve aangeslagen voor de hondenbelasting. Het betalen van hondenbelasting is een bron van ergernis bij vele hondenbezitters en hondenbezitters voelen zich gediscrimineerd. Daarom werd de Actie Tegen de hondenbelasting en het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting opgezet.

Wie deze kwestie bestudeert, kan maar één conclusie trekken. Het heffen van hondenbelasting is feitelijk in strijd met het gelijkheidsprincipe dat verankerd staat in Artikel 1 van de Grondwet.

  • Houders van honden worden belast terwijl het houden van geen enkel andere dier in Nederland wordt belast.
  • De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen van een gemeente. Gemeenten betalen uit deze middelen allerlei voorzieningen voor hun burgers.  Volgens het CBS hebben hondenbezitters in 2020 circa 50 miljoen euro extra bijgedragen aan de algemene middelen dan niet-hondenbezitters.
  • Hondenbezitters mogen blijkbaar wel voor hun voorzieningen een extra bijdrage betalen terwijl anderen daartoe niet worden verplicht.
  • Het heffen van de hondenbelasting is niet aan regels gebonden. De opbrengst verschilt per gemeente. In sommige gemeenten draagt de hondenbezitter miljoenen euro’s per jaar extra bij aan de algemene middelen terwijl in andere gemeenten er geen belasting geheven wordt.

Dit allemaal terwijl iedereen in Nederland in gelijke omstandigheden gelijk behandeld dient te worden.

Wellicht bent u van mening dat het heffen van hondenbelasting een lokale aangelegenheid is? Immers, gemeenten mogen deze belasting heffen maar zijn daartoe niet verplicht. Maar niks is minder waar. Het Rijk gaat er d facto over wat de gemeente mag of niet mag invoeren als belasting. Daardoor kan er nooit sprake zijn van aantasting van de autonomie van de gemeenten!

Gemeenten hebben wèl inkomsten nodig om de hun opgedragen taken uit te voeren. De hondenbezitter wil dat deze kosten eerlijker worden verdeeld. Helaas misbruiken veel gemeenten de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen waardoor hondenbezitters disproportioneel worden belast. Dit om zo de tekorten binnen hun begrotingen op te vangen. Lokale bestuurders hebben geen reden om andere afwegingen te nemen. Dit is een te makkelijke oplossing om tekorten te dekken.

In 2013 heeft de Hoge Raad beoordeeld dat het heffen van hondenbelasting mag op grond van het feit dat dit wettelijk toegestaan is. Deze zelfde raad mocht geen uitspraak doen of het heffen van deze belasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel zoals beschreven in Artikel 1 van de Grondwet omdat artikel 120 van dezelfde Grondwet het toetsen van goedgekeurde wetgeving niet toestaat. In andere woorden de bal ligt nu bij u, de politiek.

Er is al jaren lang onderzoek gedaan en discussie geweest over het hervormen van het gemeentelijk belastingstelsel. De Commissie Rinnooy Kan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit voor afschaffen van de hondenbelasting. In een rapport van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken Werkgroep  – Herziening gemeentelijk belastinggebied – is te lezen dat de afschaffing van de hondenbelasting leidt tot meer gelijkheid en evenredigheid in de lokale lasten (minder afwenteling, minder willekeur, gelijk speelveld voor bezitters van huisdieren).

De overkoepelende organisatie van de Gemeenten pleit dus voor afschaffen en Het Ministerie van Binnenlandse Zaken concludeert dat hondenbelasting leidt tot ongelijkheid en willekeur. Er is dus geen enkele reden om de hondenbelasting te handhaven.

De Gemeentewet aanpassen en de wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om hondenbelasting te heffen in te trekken, is eenvoudiger en sneller te regelen dan een hele stelselwijziging. Daarom doe ik hier een klemmend beroep op alle fracties van deze kamer om niet langer te wachten maar te luisteren naar de wens van ruim 60.000 kiezers zoals verwoord in het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting. Wat weegt zwaarder? Autonomie van de Gemeenten of de Grondwettelijke rechten van de burger? Neem nu actie om Artikel 226 uit de Gemeente Wet te schrappen en maak het verder heffen van hondenbelasting in Nederland onmogelijk.

Dank u

Wederom D-day voor Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Nieuwe datum voor Tweede Kamer debat over hondenbelasting is vastgesteld op 10 juni 2021 16:00 uur.

Ten gevolge van de politieke ontwikkelingen na de recente Tweede Kamer verkiezingen en de gevolgen van de Corona pandemie, heeft het behandelen van het burgerinitiatief veel langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk werd voorzien maar nu is het (weer) zover! Op donderdag 10 juni 2021 om 16:00 wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Het debat zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Naast de diverse woordvoerders van de verschillende Tweede Kamer fracties is de verwachting dat de Minister ook aanwezig zal zijn. Gary Yanover, de initiatiefnemer van dit burgerinitiatief zal het debat openen. Hij mag de kamer maximaal 5 minuten toespreken. Een stemming over eventueel indiende moties zal pas in de week na het debat plaatsvinden.

Op dit moment is het niet mogelijk om het debat bij te wonen maar het is wel mogelijk om het debat live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Het debat zal begin volgende week zichtbaar worden zodra de griffier het definitief heeft vastgelegd. De regels voor eventueel bezoek aan de Tweede Kamer zijn ook op de website te vinden.

Sneeuwpret

Luna wil alle volgers deze actie nogmaals bedanken voor hun steun. Zonder u was deze actie nooit zo ver gekomen. Luna geniet nu, net als velen van u, van wat sneeuw pret. Dit willen we u niet onthouden.

Debat uitgesteld tot na de verkiezingen

In goed overleg met de griffier van de Tweede is besloten om de behandeling van het Burgerinitiatief “Stop de hondenbelasting” tot na de aankomende verkiezingen uit te stellen. De toezegging is gedaan om het debat op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen op een moment dat het praktisch mogelijk is en wel zo spoedig mogelijk na de aanstaande verkiezingen.

Na jaren van voorbereiding van deze actie is het belangrijk dat er voldoende aandacht komt voor het debat over het burgerinitiatief. Momenteel eist o.a. Corona, de toeslag affaire en de opkomende verkiezingen alle aandacht van Kamerleden op. Bovendien is het kabinet nu demissionair.

Wordt vervolgd………..

Debat in Tweede Kamer doorgeschoven naar 2021

Logo Tweede Kamer

Doordat de Tweede Kamer een aantal politiek gevoelige onderwerpen voor het eind van dit jaar dient af te handelen is er geen tijd meer dit jaar voor een debat over het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Er is nu toegezegd dat het debat plaats gaat vinden in de 1e of 2e vergaderweek van de Kamer in het nieuwe jaar.

Debat over burgerinitiatief voorlopig uitgesteld

Logo Tweede Kamer

Zojuist ontving de Actie tegen de hondenbelasting onderstaand bericht vanuit de griffie van de Tweede Kamer:

“Ik moet met spijt u melden dat ik het debat over uw burgerinitiatief zal moeten verplaatsen; in verband met een ingelast coronadebat vorig week is de begroting VWS verschoven en die krijgt, samen met de begroting Defensie, een nieuwe plek in de week van 1-3 december waarmee die week helemaal vol zit. Ik kom bij u terug voor een nieuwe datum, ik zal proberen het de week erop een plek te geven en zal u dan een voorstel doen.

Wordt vervolgd zodra een nieuwe datum bekend is.

D-Day voor Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Datum voor Tweede Kamerdebat over de hondenbelasting is vastgesteld.

Uiteindelijk is het zo ver! Op 3 december 2020 om 14:00 uur wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Het debat zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Naast de diverse woordvoerders van de verschillende Tweede Kamer fracties is de verwachting dat Minister Ollongren ook aanwezig zal zijn. Gary Yanover, de initiatiefnemer van dit burgerinitiatief zal het debat openen. Hij mag de kamer maximaal 5 minuten toespreken.

Op 8 december zal er vervolgens gestemd worden over eventuele moties die worden ingediend en is de behandeling van het burgerinitiatief op dat moment dan formeel ook afgerond.

Kijk hier om te lezen hoe u het debat bij kan wonen.
Let op: honden worden niet toegelaten in het gebouw van de Tweede Kamer.

Burgerinitiatief wordt plenair behandeld door Tweede Kamer

Na ruim 7 jaar actie gevoerd te hebben en met twee commissies uit de Tweede Kamer contact te hebben gehad, is de kogel door de kerk. Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting zal worden aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Deze beslissing werd 3 september jl. genomen door de Tweede Kamer Commissie Binnenlandse Zaken (BiZa) Deze beslissing doorgaans betekent dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om het initiatief in de kamer toe te lichten. Na toelichting volgt een debat tussen de Kamerleden dat mogelijk kan uitmonden in door Kamerleden ingediende moties. In ieder geval volgt er een besluit ten aanzien van het initiatief. Het is momenteel nog niet bekend op welke datum deze behandeling plaats zal vinden.

Het doel van het burgerinitiatief is het schrappen van artikel 226 uit de Gemeentewet te realiseren omdat het uit dit wetsartikel is dat gemeenten hun bevoegdheid  verlenen om hondenbelasting te heffen. Het schrappen van dit wetsartikel heeft  tot gevolg de afschaffing van de hondenbelasting in geheel Nederland.

De landelijk Actie Tegen de hondenbelasting werd opgericht begin 2013. Vanaf oktober werd een burgerinitiatief via de Stichting Petities.nl opengesteld. Het duurde tot begin 2019 voordat de benodigde 40.000 geldige handtekeningen waren verzameld. Uiteindelijk hebben ruim 60.000 mensen hun steun aan het initiatief gegeven. Op 23 april 2019 is, onder de belangstelling van veel media aandacht, aangeboden aan de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Na veel onderzoek besloot deze commissie februari jl. het initiatief ontvankelijk te verklaren en werd het doorgestuurd naar de Commissie BiZa voor verder afhandeling. Begin september besloot de commissie het initiatief aan te melden  voor behandeling in een plenaire vergadering.

Na ruim 7 jaar zien we dit als een belangrijk mijlpaal in de actie tegen de hondenbelasting. Uiteindelijk kan het initiatief worden uitgelegd aan leden van de Tweede Kamer en kan er discussie  op gang komen en politieke partijen moeten kleur bekennen.   Wellicht komt er ook een motie van Kamerleden om de Gemeentewet aan te passen.

Update uit de Tweede Kamer

Logo Tweede Kamer

 

 

Na het aanbieden van het initiatief aan de Tweede Kamer op 23 april 2019, hebben verschillende gesprekken met kamer leden en de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven plaatsgevonden. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd en heeft de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven op 1 april verslag uitgebracht en het initiatief overgedragen aan de Commissie Binnenlandse Zaken (BIZ) voor verder afhandeling.

Het initiatief is op 28 mei jl. tijdens een vergadering van BIZ besproken en BIZ heeft besloten dat er een procedure dient te komen om het initiatief verder te behandelen maar door Corona zal verder behandeling van het initiatief pas op zijn vroegst in het najaar plaatsvinden.

 

Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting wordt verder behandeld door de Commissie Binnenlandse Zaken (BZK)

Logo Tweede KamerTijdens een telefoongesprek met de voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven -heer Koopmans – werd ik vanochtend geïnformeerd of het vervolg traject van het burgerinitiatief.

Het initiatief wordt overgedragen aan de Commissie Binnenlandse Zaken (BZK). Deze commissie bepaalt de vervolgstappen. Volgens heer Koopmans is een combinatie van verschillende acties mogelijk:

  • De Commissie BZK kan de Minister BZK verzoeken het initiatief te onderzoeken;
  • De Commissie BZK kan een hoorzitting organiseren;
  • De Commissie BZK kan de kwestie op het agenda zetten van een plenaire vergadering van de Kamer.

Hoe dan ook is het de verwachting dat het nog een paar manden kan gaan duren voordat er meer bekend is. Voorlopig blijft het mogelijk voor gemeenten om hondenbelasting te heffen. Deze gelegaliseerde diefstal blijft tot tenminste 2021 mogelijk.

%d bloggers liken dit: