Toespraak bij aanbieding burgerinitiatief Stophondenbelasting aan de Tweede Kamer

Het burgerinitiatief

Den Haag, 23 april 2019

Geachte Voorzitter,

Vanmiddag zijn wij op uitnodiging van uw commissie naar de Tweede Kamer gekomen om namens ruim 60.000 mensen het burgerinitiatief  “Stop de hondenbelasting” aan te bieden.

Voor het entree van dit gebouw staat de “Grondwet Bank” met daarop de tekst van Artikel 1 van onze Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Blijkbaar is deze tekst niet van toepassing op hondenbezitters! Zij hebben te maken met een willekeur in de tarieven van de hondenbelasting, variërend van €15 tot
€125 voor de eerste hond en voelen zich ongelijk behandeld, omdat zij meer aan de algemene middelen van de gemeenten moeten bijdragen dan andere inwoners. Tevens wordt het houden van geen enkel andere dier in Nederland belast!

Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen aan artikel 226 van de Gemeentewet. Om deze belasting voor goed af te schaffen is een wetswijziging nodig. De Tweede Kamer is hét politieke orgaan die de bevoegdheid heeft om de Gemeentewet aan te passen. Vandaar bieden wij u vandaag dit burgerinitiatief aan met als doel artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet.

Waarom dit burgerinitiaitef? De hondenbelasting is de oudste gemeentelijke belasting die nog bestaat. Maar die vandaag de dag allang niet meer geheven wordt waarvoor deze oorspronkelijk in het leven geroepen is.

Afschaffen van de hondenbelasting is beslist géén gemeentelijke aangelegenheid. Gemeenten kunnen enkel besluiten deze belasting niet (meer) te heffen, omdat deze gemeentelijke belasting niet verplicht is. Twee op de drie gemeenten ziet hondeneigenaren nog steeds als een melkkoe. Dit moet veranderen en dat kunt ú veranderen! Net zoals het kabinet de precariobelasting op nutsbedrijven heeft afgeschaft.

Met het schrappen van artikel 226 erkent u niet alleen dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, maar ook dat het houden van een hond tegenwoordig veel sociaal maatschappelijke voordelen heeft, waardoor ook een besparing op gemeenschappelijke kosten kan  worden gerealiseerd.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een hond bevordert sociale contacten en haalt mensen uit een sociaal isolement.
 • Een hond bevordert bewegen en dat is gunstig voor iemands gezondheid.
 • Een hond is goed gezelschap voor veel eenzame mensen.
 • Een hond helpt tegen depressieve klachten en zorgt voor een geluksgevoel.
 • Een hond brengt extra veiligheid met zich mee.

Dit maatschappelijk nut zou niet langer door gemeenten belast mogen. Daarom doen wij met klem een beroep op de volksvertegenwoordigende rol van de Tweede Kamerleden. Schrap artikel 226 uit de Gemeentewet en schaf daarmee de onrechtvaardige hondenbelasting in heel het land af!

Het burgerinitiatief

Uw donatie aan de actie tegen de hondenbelasting is van harte welkom.

Ik heb me jarenlang belangeloos  voor dit initiatief ingezet en de kosten voor wat drukwerk, communicatie, website en reiskosten uit eigen zak betaald. Verder heeft de Stichting Petities.nl mij belangeloos ondersteund om het initiatief zover te krijgen. Na het indienen van de petitie volgt ook een periode van lobby werkzaamheden waarbij ik ook reiskosten zal moeten maken om partijen te spreken.  Ik doe dit graag omdat ik geloof in het initiatief en weet hoe onrechtvaardig het heffen van hondenbelasting is.

Ik u vragen om mijn werk en dat van petities.nl  financieel te steunen. 60.000 mensen hebben het petitie gesteund tot nu toe, maar niet iedereen is draagkrachtig genoeg om een bijdrage te leven. Daarom wil ik vragen aan iedereen die het wel kan missen of ze mijn initiatief wilt steunen met een bijdrage van €1? (Meer mag ook natuurlijk)  Van elke ontvangen euro zal zeker  €0,25 zal worden gedoneerd aan de Stichting Petities.nl als dank voor hun steun aan het initiatief.

Doneren kan door de QR code te scannen of deze link te volgen waarbij u uitkomt op iDeal pagina – Betaalverzoek van de Rabobank.
U vult het gewenst bedrag in en betaalt veilig via de site van uw eigen bank.

Om de actie verder te blijven volgen kunt u zich hier inschrijven.
Rechts bovenaan de kunt u aangeven dat u de actie wilt volgen.
Berichten worden ook via Facebook verspreid.

Alvast bedankt voor uw steun.

Groet

Gary Yanover

P.S.  een vergelijkbaar bericht wordt ook door petities.nl via email verstuurd aan alle ondertekenaars van de petitie.

Toelichting op het burgerinitiatief Stophondenbelasting aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van De Tweede Kamer

Op het verzoek van de Commissie om toelichting is onderstaande tekst gestuurd aan alle vaste en vervangende leden van De Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van De Tweede kamer.

De Commissie is voornemens eerst het initiatief op 28 maart a.s. in besloten vergadering te bespreken. Op 23 april wordt het initiatief werkelijk aangeboden.

=========================================================

Aan de leden en de vervangende leden van Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

 • Sven Koopmans
 • Harm Beertema
 • Hanke Bruins Slot
 • Nevin Ozutok
 • Rens Raemakers
 • Chris Stoffer
 • Simon Gelijnse
 • Foort van Oosten
 • Martin van Rooijen
 • Frank Frutselaar

Van mevrouw H. Hofland heb ik vernomen dat op 28 maart a.s. uw commissie het burgerinitiatief Stophondenbelasting gaat bespreken tijdens de procedurevergadering.

De medestanders van de landelijke actie tegen de hondenbelasting (hondenliefhebbers)

constateren

Dat het heffen van hondenbelasting veel maatschappelijke discussie met zich meebrengt. Verder dat hondenbelasting een vorm van discriminatie is die onwenselijk wordt geacht in Nederland.

en verzoeken

artikel 226 van de Gemeentewet te schrappen en hierdoor gemeenten de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen te ontnemen.

Hierbij licht ik u graag het initiatief toe:

“Ik vind het moeilijk te verklaren dat we de hondenbelasting nog steeds hebben”
Ronald Plassterk – Minister van Binnenlandszaken 15 december 2015

Evenals de minister toen, begrijpen tienduizenden hondenbezitters nog steeds niet waarom zij aangeslagen worden voor de hondenbelasting en waarvoor deze belasting dient. Zij hebben het initiatief dat voor u ligt gesteund en zouden voor eens en voor altijd verlost willen worden van deze belastingheffing die gezien wordt als een onrechtvaardige heffing gebaseerd op willekeur. Zij weten dat een burgerinitiatief niet over begrotingszaken of belastingwetgeving mag gaan. Daarover gaat dit initiatief ook niet. Het gaat over een door het parlement verleende bevoegdheid. De bevoegdheid beschreven in artikel 226 van de Gemeentewet. Dit onderwerp is de laatste twee jaren niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Vandaar dat tienduizenden burgers u vragen om het onderwerp op uw agenda te plaatsen en in uw Tweede Kamer te bespreken.

Ons doel is dus om artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet. De Tweede Kamer is het politieke orgaan dat bevoegd is tot een dergelijke wetswijziging. Door artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen wordt de willekeur van toepassing in Nederland voorgoed opgeheven. Hondeneigenaren voelen zich met deze extra gemeentelijke belasting gediscrimineerd, vanwege het feit dat het houden van een hond wordt belast.

De hondenbelasting is de oudste gemeentelijke heffing die nog bestaat. De oorsprong van de hondenbelasting moet waarschijnlijk gezocht worden in de 15e eeuw. Toen werd de belastingopbrengst gebruikt om de armenzorg te financieren. Later werd deze belasting gebruikt om de overlast van rondzwervende honden en de verspreiding van hondsdolheid in te perken. Vandaag de dag zien gemeenten de hond als melkkoe en wordt de hondenbelasting veelal gebruikt om tekorten in de begroting op te vullen.

Dit geeft meteen de kern van het burgerinitiatief Stophondenbelasting aan. Tegenwoordig wordt de hondenbelasting in geen enkele gemeente nog geheven waarvoor deze oorspronkelijk in het leven is geroepen en destijds in de Gemeentewet is opgenomen. In gemeenten waar de hondenbelasting nog wel wordt geheven worden de middelen niet geoormerkt voor hondenbeleid, maar veelal gebruikt als extra in de begroting of om er (te verwachten) tekorten mee te dekken. Hondenbezitters dragen hierdoor naast de OZB ten opzichte van ieder andere inwoner middels de hondenbelasting extra bij aan de algemene middelen van de gemeente. Dit wordt terecht als onrechtvaardig ervaren.

Vaak wordt vergeten dat het houden van een hond veel voordelen voor onze maatschappij oplevert, waaronder:

 • Een hond is goed gezelschap voor veel eenzame mensen. Zij ervaren steun en gezelschap aan hun trouwe viervoeter.
 • Een hond bevordert bewegen en dat is gunstig voor iemands gezondheid. Een hond moet immers alle dagen meerdere keren per dag worden uitgelaten.
 • Een hond brengt extra veiligheid met zich mee. Een (waak)hond werkt preventief tegen inbraak enz. Er zijn zelfs lokale projecten waarbij hondeneigenaren in samenwerking met gemeente, politie en wijkraden worden opgeroepen extra alert te zijn bij verdachte situaties.
 • Een hond bevordert sociale contacten en haalt mensen uit een sociaal isolement. Op veel hondenuitlaatplaatsen wordt zelfs op vaste tijden met elkaar afgesproken.
 • Een (werk)hond kan een leuke hobby zijn om er de hondensport mee te beoefenen, zelfs op wedstrijdniveau, nationaal en internationaal.
 • Een hond helpt tegen depressieve klachten en zorgt voor een geluksgevoel.
 • Alle voorgenoemde punten bespaart de gemeenschap veel kosten, waaronder kosten van de Wmo en gezondheid.

Hoewel steeds meer gemeenten in de afgelopen jaren hebben besloten om geen hondenbelasting meer te heffen, zijn er helaas nog tal van gemeenten die gebruik blijven maken van artikel 226 uit de Gemeentewet. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Bij die gemeenten is er bovendien willekeur in de hoogte van het bedrag en wordt het altijd voor algemene zaken in de gemeente gebruikt, zonder nadere onderbouwing aan de belastingbetaler. Tal van gemeenten gebruiken het simpelweg om de begroting sluitend te maken, ten koste van de hondeneigenaar. Een enkele gemeente is zelfs overgegaan tot het instellen van een boete bij niet tijdig aanmelden van een hond.

Het geeft vaak veel gedoe om per gemeente de hondenbelasting niet meer te heffen.

Daarbij heerst er een groot misverstand over de hondenbelasting bij zowel hondeneigenaren als niet-hondeneigenaren. Beide groepen denken vaak ten onrechte dat de hondenbelasting geheven wordt vanwege de hondenpoep. Hondeneigenaren lijken daarom minder geneigd te zijn de hondenpoep zelf op te ruimen. Niet-hondeneigenaren vinden het daarom juist terecht dat hondenbelasting geheven wordt. Zelfs onder lokale politici leeft dit laatste denkbeeld. Echter, deze belasting gaat rechtstreeks naar de algemene middelen en wordt aan van alles en nog wat besteed.

Gemeenten kunnen overigens in hun lokale hondenbeleid en in de algemene plaatselijke verordening (APV) zaken vastleggen omtrent de aanlijnplicht en hondenpoepopruimplicht om eventuele overlast tegen te gaan. Zoals daarin ook zaken aangaande bijtincidenten kunnen worden vastgelegd.

Omdat er nog steeds tal van gemeenten misbruik maken van de hondenbelasting enkel ten gunste van de begroting zou het de leden van de Tweede Kamer sieren, wanneer zij hun politieke verantwoordelijkheid nemen en tot een kleine wetswijziging met de Gemeentewet overgaan middels het schrappen van artikel 226. Vandaar de keuze voor dit burgerinitiatief. Dit burgerinitiatief verzoekt de Tweede Kamer artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet en daarmee tevens erkenning te geven aan de positieve bijdragen die honden tegenwoordig geven aan hun eigenaren en indirect aan de gemeenschap.

Tot slot wil ik u erop wijzen dat het onderwerp hondenbelasting recentelijk veel mediabelangstelling heeft genoten (krant en tv) en dit tot vele ondersteunende reacties heeft geleid voor afschaffing.

Ik ben graag bereid uw commissie nadere informatie of toelichting te geven. Tevens wil ik graag een afspraak maken voor het overhandigen van de petitie in persoon. Wilt u hierover contact met mij opnemen?

Gary Yanover
Actie Tegen de Hondenbelasting

 

Bijlage:

Overzicht van welke gemeenten hondenbelasting heffen, en welke niet:

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4597866/gary-strijdt-al-jaren-tegen-de-blaftaks-niemand-weet-waar-het-geld

Aanbieding initiatief aan De Tweede kamer vindt op 23 april a.s. plaats

Zojuist is bekend gemaakt dat op 23 april de Commissie Verzoekschriften en burgerinitiatieven van De Tweede Kamer de petitie tegen de hondenbelasting in ontvangst gaat nemen.

Momenteel heeft de petitie ruim 59.250 handtekeningen. De petitie blijft tot 31/3 open voor nieuwe steunbetuigingen.

De actie is altijd te volgen via Facebook en / of www.stophondenbelasting.nl en de petitie is tot en met 31 maart a.s. te vinden via www.stophondenbelasting.petities.nl

Verder updates volgen.

Drempel van 40.000 geldige handtekeningen is gehaald!

Beste volgers,

Door de media aandacht is het drempel van 40.000 handtekeningen gehaald!

De petitie blijft open tot 31/3/19 zodat er zo veel mogelijk mensen hun handtekeningen kunnen zetten.

Op 28 maart wordt het initiatief besproken door de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Vervolgens wordt een datum vastgesteld om de petitie werkelijk aan te bieden aan de Tweede Kamer. Zodra er meer bekend is zal ik weer een bericht daarover plaatsen.

In tussen blijven delen. Alle extra handtekeningen zijn meegenomen.

Laat de politiek een poepje ruiken.  Opruimen is verplicht – Hondenbelasting niet!

 

52.000 handtekening gezet

Vanavond is de 52.000 handtekening gezet op de petitie tegen de #hondenbelasting.

Helaas zijn er nog steeds ruim 12.000 handtekeningen die ongeldig zijn.


Meer handtekeningen zijn welkom en nodig

Www.stophondenbelasting.petities.nl

 

 

Burgerinitiatief bijna rond!

Nu dat de bijna 40.000 GELDIGE handtekeningen zijn verzameld is de tijd rijp om met de voorbereidingen te beginnen om het initiatief aan de Tweede Kamer aan te bieden. Ik heb vandaag contact gezocht met ALLE fracties in De Tweede Kamer en zal via deze site en Facebook regelmatig updates verspreiden.