Hondenbelasting Hillegom 40% verhogen – VVD fractie voornemens tegen te stemmen!

De laatste dagen heeft de actie tegen de hondenbelasting intensieve contact onderhouden met de politieke fracties van de Gemeente Hillegom. De Raad in Hillegom stemt op 14 november as. over een voorstel om de hondenbelasting met 40% te verhogen.

De VVD fractie heeft medegedeeld dat zij zij tegen het voorstel zullen stemmen. Verder is de VVD Hillegom voor afschaffing van de hondenbelasting.

Hieronder leest u het ontvangen bericht:

“Goedenavond, Wij hebben er in onze fractie over gesproken. Ik kan u namens de fractie als volgt berichten.
Het voorstel om de hondenbelasting te verhogen is in strijd met onze uitgangspunten de lasten voor onze inwoners niet te laten toenemen. Extra handhaving door aannemen van een extra BOA hebben we via de kadernota en programmabegroting al eerder financieel geregeld. Bestrijding van hondenpoep is een reguliere taak. Prioritering van de inzet van de BOA’s kan binnen het bestaande budget plaatshebben en de boetebeschikkingen die de BOA’s uitdelen kunnen ook ten goede komen aan de inzet van BOA’s. Verder leidt dit collegevoorstel ertoe dat een relatief beperkte groep inwoners extra lasten gaan krijgen, terwijl de meeste hiervan zich wél netjes aan de voorschriften houden (goeden lijden onder de kwaden). Daarnaast is het onwenselijk de belasting het ene jaar te verhogen en het jaar daarop, afhankelijk van een toets, weer te verlagen. Dat getuigt niet van consistent beleid en is voor inwoners moeilijk te begrijpen.

De VVD-fractie zal derhalve tegen dit collegevoorstel stemmen.”