Actie tegen de hondebelasting op Facebook

De actie tegen de hondenbelasting begint nu meer aandacht op Facebook te krijgen. Naast een hoofdpagina zijn er al 7 lokale pagina’s. Deze pagina’s worden door lokale vrijwilligers beheerd.

De hoofdpagina is Actie tegen de hondenbelasting. Voor lokale nieuws kijk naar de volgende Facebook pagina’s:

  • Actie tegen de hondenbelasting – Almelo – (oktober 2013)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Almere – (20/11/13)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Den Haag – (september 2013)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Etten-Leur –  (19/11/13)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Gorinchem – (19/11/13)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Halderberge – (17/11/13)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Hoorn – (19/11/13)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Leeuwarden – (20/11/13)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Medemblik – (30/11/13)
  • Actie tegen de hondenbelasting – Westland – (19/11/13)

Welke gemeenten volgen?
Neem contact met me op als u zin heeft om in actie te komen en een lokale Facebook pagina te beheren.

Advertenties

CDA Nuth wil af van hondenbelasting

De verkiezingen komen er aan!!!!

Zojuist heb ik onderstaand bericht ontvangen:
Name: Ton Kollee
Email:
Website: http://www.nuth.cda.nl
Comment: 7 november 2013

Persbericht

CDA wil hondenbelasting afschaffen in Nuth

Het CDA Nuth laat bij monde van fractievoorzitter Ton Kollée weten dat zij in de komende begrotingsvergadering van 12 november, een voorstel zal indienen om de hondenbelasting af te schaffen in Nuth.

Over hondenbelasting wordt bijna ieder jaar gediscussieerd in de raad en daar is een reden voor aldus Kollée, het past niet meer bij deze tijd, het is inmiddels een oneerlijk instrument geworden waardoor een deel van de bevolking meer bijdraagt aan de algemene middelen. Ook in Nuth wordt namelijk al jaren veel meer belasting geheven dan dat er daadwerkelijk aan lasten tegenover staat. Vorig jaar werd er circa € 100.000 euro aan hondenbelasting geïnd terwijl er maar € 2.000 aan kosten gemaakt werden.

De geschiedenis leert ons dat al sinds de middeleeuwen hondenbelasting wordt geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd een middel in om transportbelasting te kunnen heffen omdat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel “de vervuiler betaalt”. Maar dit argument wordt ook door veel hondenbezitters wederkerig gebruikt: “waarom zou ik de hondenpoep opruimen, ik betaal er toch voor”.

Het CDA Nuth weet dat de Hoge Raad onlangs beslist heeft dat Gemeenten hondenbelasting mogen blijven heffen, ook als ze de opbrengst niet apart besteden aan speciale veldjes voor honden of de aanpak van hondenpoep. Dat is geen discriminatie van hondenbezitters. De gemeente heeft hierin op fiscaal gebied een grote mate van vrijheid.

Kollée geeft echter aan dat ondanks zo een uitspraak je je moet afvragen of je juist en eerlijk handelt als overheid. Als we naar een groene gemeente als Nuth kijken dan heeft bijna ieder huishouden wel een hond, kat, postduiven of paard. Er zijn soms zelfs al kamelen gesignaleerd op de openbare weg. Al deze dieren bevuilen de openbare ruimte maar alleen hondenbezitters belasten we.

Als je dan concludeert dat je als gemeente oneerlijk handelt moet je het probleem aanpakken en niet uit de weg gaan. Je moet natuurlijk ook financieel verantwoord handelen, € 100.000 per jaar is een groot bedrag voor een gemeente als Nuth. Met ons voorstel, aldus Kollée, wordt de hondenbelasting in maximaal 5 jaar tijd afgebouwd, dat moet financieel haalbaar zijn voor de gemeente. Over 5 jaar kunnen we ons dan niet alleen paarden- maar ook hondengemeente noemen.

Tijd: 08/11/2013 at 21:28

Hondenbelasting Hillegom 40% verhogen – VVD fractie voornemens tegen te stemmen!

De laatste dagen heeft de actie tegen de hondenbelasting intensieve contact onderhouden met de politieke fracties van de Gemeente Hillegom. De Raad in Hillegom stemt op 14 november as. over een voorstel om de hondenbelasting met 40% te verhogen.

De VVD fractie heeft medegedeeld dat zij zij tegen het voorstel zullen stemmen. Verder is de VVD Hillegom voor afschaffing van de hondenbelasting.

Hieronder leest u het ontvangen bericht:

“Goedenavond, Wij hebben er in onze fractie over gesproken. Ik kan u namens de fractie als volgt berichten.
Het voorstel om de hondenbelasting te verhogen is in strijd met onze uitgangspunten de lasten voor onze inwoners niet te laten toenemen. Extra handhaving door aannemen van een extra BOA hebben we via de kadernota en programmabegroting al eerder financieel geregeld. Bestrijding van hondenpoep is een reguliere taak. Prioritering van de inzet van de BOA’s kan binnen het bestaande budget plaatshebben en de boetebeschikkingen die de BOA’s uitdelen kunnen ook ten goede komen aan de inzet van BOA’s. Verder leidt dit collegevoorstel ertoe dat een relatief beperkte groep inwoners extra lasten gaan krijgen, terwijl de meeste hiervan zich wél netjes aan de voorschriften houden (goeden lijden onder de kwaden). Daarnaast is het onwenselijk de belasting het ene jaar te verhogen en het jaar daarop, afhankelijk van een toets, weer te verlagen. Dat getuigt niet van consistent beleid en is voor inwoners moeilijk te begrijpen.

De VVD-fractie zal derhalve tegen dit collegevoorstel stemmen.”