Gemeente nieuws – Utrecht

1/02/2013 – Standpunt van raad gevraagd.

11/02/2103 – Bericht ontvangen van Sytse Koopmans, Raadslid Pvda Utrecht Commissie Mens en Samenleving: Financiën, bestuurlijke organisatie, publieksdienstverlening, Welzijn/WMO

Mevrouw Hakbijl van het CDA heeft op de raadsvergadering van 7 februari jl. via mondelingen vragen dit onderwerp aan de orde gesteld. De wethouder heeft daarop gesteld dat de hondenbelasting in Utrecht echt dient om de uitgaven te bekostigen die honden met zich meebrengen.
Binnenkort valt een en ander uit de notulen van de raad te halen die op Internet zullen verschijnen (www.utrecht.nl) Resultaat is in elk geval dat de hondenbelasting ongewijzigd blijft bestaan.

12/02/2013 Bericht ontvangen van CDA Utrecht

” Naar aanleiding van uw e-mail van 11 februari 2013, informeer ik u over het standpunt van het CDA-Utrecht over de hondenbelasting. Eind 2012 kwam het CDA-Utrecht in verweer bij de behandeling van de programmabegroting 2013 tegen de aanzienlijke lastenverhoging van 10% voor de hondenbelasting die het Utrechtse college voorstelde en inmiddels ook is doorgevoerd. De recente uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch was reden te meer aanleiding voor het CDA-Utrecht om afgelopen donderdag 7 februari 2012 tijdens de raadsvergadering mondelinge vragen te stellen over de hondenbelasting. Deze vragen vindt u hier: http://www.cda-utrecht.nl/cda-stelt-mondelinge-vragen-inzake-hondenbelasting/. In het kort komt het er op neer dat we het Utrechtse college hebben gevraagd om deze inning voorlopig op te schorten hangende het hoger beroep dat de gemeente Sittard-Geleen heeft ingesteld en in navolging van de handelwijze van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het Utrechtse college heeft echter laten weten dat de totale kosten voor het Utrechtse hondenbeleid vrijwel overeenkomen met de gemeentelijke ontvangsten hiervan. Volgens de wethouder financiën betreft het o.a. kosten voor aanleg en schoonhouden van hondenveldjes, inning en handhaving. De precieze onderbouwing van de kosten, kunt u binnen drie weken, als het verslag van de raadsvergadering van 7 februari jl. beschikbaar is, nalezen via deze link: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=88538&klikOuder=311099. Ook heeft de wethouder toegezegd de uitgaven aan het Utrechtse hondenbeleid beter inzichtelijk te maken.

Hoewel er veel te zeggen is om de hondenbelasting af te schaffen, vanwege oninbaarheid, hoge kosten en ongelijkheid, ziet het CDA-Utrecht na beantwoording door het Utrechtse college in dit stadium geen directe aanleiding om de Utrechtse hondenbelasting op te schorten, dan wel af te schaffen. Omdat echter de afgelopen jaren dit overzicht niet eerder aan de gemeenteraad kon worden verschaft, blijft het CDA-Utrecht de (landelijke) ontwikkelingen nauwgezet volgen en beraadt zich weer bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 in juni 2013 op eventuele vervolgstappen.”

12/02/2013 Groep Kuijper

Groep Kuijper, die bij de volgende verkiezingen onder de naam Groen Rechts afdeling Utrecht zal meedoen is tegenstander van de hondenbelasting.Wij hebben in ons programma dan ook opgenomen dat wij de hondenbelasting willen afschaffen. De belasting is vooral bedoeld om extra inkomsten te genereren en niet om daadwerkelijk voorzieningen voor honden te creëren (zoals hondentoiletten en hondenspeelweides). Om die reden vindt onze fractie dat de belasting dient te worden afgeschaft. Helaas is er tot op heden in de Utrechtse gemeenteraad nog geen meerderheid voor te krijgen. Wij wensen u veel succes met uw strijd tegen de hondenbelasting en blijven graag op de hoogte van uw activiteiten.
Advertenties